irregular

Noun

usu irregulars အမြဲတမ်းမဟုတ်သောတပ်၏ တပ်ဖွဲ့ဝင်။

  ~ irregulars plural

   Adjective

   ~ in sth မညီမညာ။

   • a coast with an irregular outline.

   ပုံမှန် မဟုတ်သော။

   • an irregular pulse.

   နည်းလမ်း မကျသော။ စည်းကမ်းနှင့်မညီညွတ် သော။ အချိန်စသည် မမှန် သော။ ဘောင်မဝင်သော။

   grammar ထူးခြားသော။

   • 'Child' has an irregular plural/ie 'children'.

   အမြဲတမ်းမဟုတ်သော

   • an irregular heartbeat.