get

Noun

~ Getter ရသူ။ ရရှိသူ။ ရအောင်လုပ်သူ။

  ~ gets plural

   Verb

   ရသည်။ ထိမှန်သည်။ ခံစားရသည်။

   • I got a letter from my sister this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာသည်။ Reaching or bringing to a particular state or condition

   • get angry/bored/hungry/worried. It/The weather is getting colder.

   for oneself/sb ရသည်။

   • She opened the door wider to get a better look.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။

   • get dressed/undressed ie put one's clothes on/take one's clothes off.

   ~ sb/sth for oneself/sb ယူသည်။ ခေါ်သည်။

   • Go and get a dictionary and we'll look the word up.

   ~ sth for sth ရောင်း၍ရသည်။

   • How much did you get for your old car? I got $ 800 for it.

   ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရသည်။

   • He got ten years ie was sentenced to ten years in prison for armed robbery.

   ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုမှ လွှင့်ထုတ်ချက် ဖမ်းယူရသည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အဆက်အသွယ် ရသည်။

   • We can't get Channel 4 in our area.

   ဝယ်ယူသည်။ အမြဲဝယ်သည်။

   • Do you get the 'Telegraph' or the Guardian'?

   ရောဂါ ရသည်။ ဝေဒနာ ခံစားရသည်။

   • She gets ie regularly suffers from bad headaches.

   အဆင့်၊ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ စသည် ရသည်၊ ချီးမြှင့်ခံရသည်။

   • She got a first class degree in English at Oxford.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုနိုင် သည်။ Making something happen

   • It's not hard to get him talking; the problem is stopping him!

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • I couldn't get the car to start ie make it start this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်၊ ဖြစ်သည်။

   • She soon got the children ready for school.

   တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်သည်။ Reaching the point where one does something

   • I got talking to her/We got talking.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သည်။

   • You'll like her once you get to know her.

   အခွင့်အလမ်း ရသည်။

   • Did you get to see the Louvre while you were in Paris?

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာပြုသည်။

   • The bridge was destroyed so we couldn't get across ie cross the river.

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • The general had to get his troops across the river.

   ~ to/into/in ရောက်သည်။

   • The train gets into Glasgow at 6 o'clock in the morning.

   တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် သွားသည်၊ သွားစို့။

   • We're going to be late; let's get a taxi.

   အစား အသောက် အသင့်ပြင်သည်၊ ပြင်ဆင်သည်။

   • Don't disturb your mother while she's getting the dinner.

   ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ချုပ်ကိုင်သည်။

   • He was on the run for a week before the police got him.

   ဖမ်းသည်။ ဖမ်းမိသည်။ အနာတရဖြစ်စေသည်။ သတ်သည်။ မှန်သည်။ ထိသည်။ ရိုက်သည်။ ထုသည်။

   • She fell overboard and the sharks got her.

   နားလည်သည်။ သဘော ပေါက်သည်။ ကြားသည်။

   • She didn't get the joke.

   မိသည်

   • What's the capital of Luxembourg? I don't know; you've got me there!

   စိတ်ဆိုးသည်

   • It really gets me when she bosses people around.

   ~ gets 3rd person; ~ got past tense; ~ getting present participle; ~ gotten past tense

    off

    Noun

    sing ~ the off တာထွက်။

    • They're ready for the off.

    ခရစ်ကက်တွင် ရိုက်လှည့်ကျသူ မျက်နှာမူရာ ကွင်းတစ်ခြမ်း။

    • play the ball to the off.

    Adjective

    ~ with sb infml esp Brit ခပ် စိမ်းစိမ်း။ ဗန်း မကြည် သော

    • He was a bit off with me this morning.

    လက်မခံနိုင် သော။ လွန်လွန်းသော

    • They want to cut our expenses—that's a bit off/isn't it?

    မကျန်းမာ သော။ နေမကောင်းသော

    • You look a bit off this morning/Mary.

    ပုပ် သော။ သိုး သော

    • The milk smells/tastes decidedly off.

    Adverb

    ခရီးကွာလှမ်းမှုပြသောစကားအချိန်ကွာလှမ်းမှုပြသောစကား

    • The town is still five miles off.

    ဖယ်ရှားခြင်း၊ ချွတ်ခြင်း၊ ဖွင့်ခြင်း စသည် ပြသောစကား

    • He's had his beard shaved off.

    ထွက်ခြင်း၊ သွားခြင်းကို ပြသောစကား

    • They're off ie The race has begun.

    ဖျက်သိမ်းခြင်းပြသော စကား

    • The wedding/engagement is off.

    ပျက်လျက် ပြတ်လျက် ရှိသည်။ ပိတ် ထားသည်။

    • The water/gas/electricity is off.

    esp Brit …ဟင်း မရနိုင် ဖြစ်သည်

    • The fish with almonds is off today.

    ခွင့်ယူသည်၊ ယူမည်

    • I think I'll take the afternoon off ie not work this afternoon.

    လျှော့ ပေးသည်

    • shoes with £ 5 off.

    ဇာတ်ခုံနောက်ဘက်မှ သို့ ဘေးဘက်မှ။

    • noises/voices off.

    Preposition

    မှ။ က။

    • Scientists are still a long way off finding a cure.

    မှ ခွဲထွက်သော။ မှ ထုတ်ထားသော

    • a bathroom off the main bedroom.

    မလှမ်းမကမ်းတွင်

    • an island off the coast of Cornwall.

    ဖြတ်လျက်၊ ပြတ်လျက်။

    • He's finally off drugs ie He no longer takes them.

    Verb

    ~ offs 3rd person; ~ offed past and past participle; ~ offing present participle

     off-

     Prefix

     ကွာသော၊ လှမ်းသော၊ ဝေးသော၊ ချသော အနက်တို့ဖြင့် ကြိယာ စသည် ပုဒ်ဖွဲ့ရာတွင် သုံးသည့် ရှေ့ဆက်

     • off-stage