give

Noun

ကျုံ့နိုင်စန့်နိုင်ခြင်း

 • There is no give in a stone floor.

~ gives plural

  Verb

  Causing somebody or something to have or receive ~ sth to sb ပေးသည်

  • She gave her mother the tickets/gave the tickets to her mother to look after.

  ~ sth to sb လက်ဆောင်ပေးသည်။ ~ sth to sth ပေးလှူသည်။

  • What are you giving to your brother for his birthday?

  အချိန်၊ အခွင့်အလမ်း စသည် ပေးသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

  • They gave me a week to make up my mind.

  ~ sb; sth for sth တစ်စုံတစ်ရာအတွက် ငွေစသည် ပေးသည်၊ ပေးရသည်။

  • How much will you give me for my old car?

  ~ sth to sb စိတ်ကူး၊ အကြံဉာဏ်၊ ပညာ၊ သက်သေခံချက် စသည် ပေးသည်။

  • She gives private lessons to supplement her income.

  ~ sth to sb/sth အာရုံစိုက်သည်။ အလေးထားသည်။ ဦးစားပေးသည်။

  • The government should give top priority to rebuilding the inner cities.

  ~ sth to sb အပြစ်၊ သြဇာ ပေးသည်။

  • The judge gave him a nine-month suspended sentence. Causing somebody to suffer

  ~ sth to sb ရောဂါပေးသည်။ ကူးစက်စေသည်။

  • You've given me your cold/given your cold to me.

  ဆင်ခြေပေးသည်

  • Don't give me that rubbish about having a headache —I know you don't want to go to the party.

  တယ်လီဖုန်း ဆက်သည်။

  ထားပါတော့

  • The government has a good record on inflation/I give you that/but what is it doing about unemployment? ဒါတော့ ဟုတ်ပါပြီ။ ဒါပေမဲ့…။

  ~ Performing, Providing ပြဇာတ် စသည် ကပြသည်၊ တင်ဆက်သည်။ အခမ်းအနား ကျင်းပသည်။

  • give a poetry reading/a song recital.

  ညစာစားပွဲ၊ ဧည့်ခံပွဲစသည် တည်ခင်းသည်၊ ပေးသည်။

  • I'm giving a dinner party next Friday evening would you like to come?

  အမူအရာ ပြသည်။

  • He gave a start and woke up suddenly.

  ~ Expressing, Declaring ညည်းသံ၊ ရယ်သံ စသည် ပေးသည်၊ ပြုသည်။

  • He gave a strangled cry and fell to the floor.

  …ကျန်းမာစေကြောင်းကမ်ပေ့ ကြပါစို့။

  • Ladies and gentlemen/I give you his Royal Highness/the Prince of Wales.

  ဘောလုံးပွဲတွင် လူကျွံဘော၊ ဘေးထွက်ဘော၊ ပြစ်ဒဏ် ဘော စသည် ပေး သည်။

  • He was given offside by the referee.

  ဖြစ်ပေါ်စေသည်

  • All that heavy lifting has given me a pain in the back.

  ညွတ်သည်၊ ကွေးသည် သို့ အလျှော့ ပေးသည်။

  • The branch began to give under his weight.

  ပေးသည်။ … ဖြစ်စေသည်။ … ရှိစေ သည်။

  • Her acting has given pleasure to ie pleased millions of people.

  ပိတ်၊ ပစ် ကန်၊ တွန်း၊ ထိုး သည်။ မွှေးမွှေး ပေးသည်။ တိုက် ပေးသည်။

  • the heavy door didn't give until the fifth push.

  ~ gives 3rd person; ~ gave past tense; ~ given past participle; ~ giving present participle

   Adjective

   ~ Given သဘောတူပြီးသော။ ပေးထားသော။ ဝန်ခံထားပြီးသော။

    tongue

    Noun

    လျှာ

     လျှာ။ ⊂ THROAT, TOOTH ⊂ BODY

      လျှာ

      • sliced ox tongue.

      fml or rhet စကား။ ဘာသာ။

      • He speaks English, but his native tongue is German.

      usu sing နှုတ်။ အာ။

      • She has a very sharp tongue.

      လျှာ။ ကြက်လျှာပုံ။ သန်လျက်ပုံ။⊂ SHOE

      • a narrow tongue of land jutting out into the sea.

      ~ tongues plural

       Verb

       ~ tongues 3rd person; ~ tongued past and past participle; ~ tonguing present participle

        to

        Adverb

        usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

        • he pulled the door to behind him.

        Preposition

        ဆီသို့။ သို့။ ကို။

        • He was taken to hospital for treatment.

        ရန်။ ဖို့။ ကို။

        • He shouted to us to wait for him.

        ~ of sth မှ…သို့။

        ရန်။ ဖို့။

        • His aim is to become the next president.

        အထိ။ တိုင်အောင်။

        • He tore the letter to pieces.

        ရန်။ ဖို့။

        တိုင်အောင်။ အထိ။

        • Her dress reached down to her ankles.

        ရန်။ ဖို့။

        • She's working hard to earn money for her holiday.

        အထိ

        • The American runner went from first to last on the final lap.

        ရန်။ ဖို့။

        • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

        ရောက် ဖို့၊ ရန်။

        • I watched the programme from beginning to end.

        မည်။ မယ်။

        • Can you tell me where to find a bank?

        ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

        • It's a quarter to six.

        ရန်။ ဖို့။

        • driving too fast to be able to stop in time.

        သို့။ ကို။

        • He gave it to his sister.

        fml မည်။ မယ်။

        • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

        ၏။ ဖို့။ အတွက်။

        • secretary to the managing director.

        ရန်။ ဖို့။

        • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

        အတွက်။ သို့။

        • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

        ကို။ နှင့်။

        • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

        ထက်။ စာလျှင်။

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

        လျှင်။ မှာ။

        • This car does 30 miles to the gallon.

        မှ

        • 3 to 4 centimetres long.

        ကို။ အတွက်။ အား။

        • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

        …ချင်း ထိမတတ်။

        • Cars were bumper to bumper on the motorway.

        နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

        • She left the stage to prolonged applause.

        ဆီ။ သို့။

        ကို

        • The villagers are hostile to strangers.

        အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

        အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

        • To the police/the burglary had the look of a professional job.

        အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

        • Her new hairstyle isn't really to my liking.