come

Noun

~ Comer လာသူ။ ~ Come and go ခေါက်တုန့်ခေါက်ပြန်။

  ~ comes plural

   Verb

   ~ Come to ရောက်ရှိသည်။ ပြန်သတိရသည်။ ~ Come up ဖြစ်ပျက်သည်။ ~ Come up with အကြံပေးသည်။ စဉ်းစားသည်။

    ~ to; from လာသည်။

    • She comes to work by bus. She came into the room and shut the door.

    ~ to... ရောက်သည်။ ရောက်လာသည်။

    • I've come to collect my book/come for my book. Spring came late this year.

    ~ to sth; with sb နှင့်လာသည်။ လိုက်သည်။

    • 'Would you like to come to dinner next Friday?' 'I'd love to.'

    လိုက်ပါသည်။ ပါသည်။

    • Why don't you come ice-skating with us tonight?

    ခရီးရောက်သည်၊ ပေါက်သည်။

    • We've come fifty miles since lunch.

    used with a present participle ပြေး၊ဝင်လာသည်။

    • She came sobbing i.e was crying as she came into the room.

    not in the continuous tenses ဖြစ်သည်။ ရှိသည်"

    • Her resignation came as a surprise/It came as a surprise when she resigned.

    ~ in sth not in the continuous tenses ကုန်ပစ္စည်း၊ အရွယ်၊ အရောင် စသည် ရနိုင်သည်၊ လာသည်။

    • This dress comes in three sizes. Do these shoes come in black?

    ...သွားသည်

    • My shoelaces have come undone.

    ...လာသည်

    • She had come to see the problem in a new light.

    How နှင့်တွဲ၍ တစ်ခုခုဖြစ်ပုံခြင်းရာကို မေးရာ ၌သုံးသည်။...ရသလဲ။ ...သလဲ။

    • How did he come to break his leg?

    ~ sth with sb Brit; infml ပြု မူသည်။ လုပ်သည်။

    • Don't come the bully with me!

    အချိန်ကာလရောက်သည်

    • We'll have been married for two years come Christmas.

    မေထုန်မှုပြီးသည်

     ဆိုက်ရောက်လာသည်။ ထွက်ပေါ် လာသည်။

     • At last winter came to an end.

     ~ past participle form of come

      ~ comes 3rd person; ~ came past tense; ~ come past participle; ~ coming present participle

       Adjective

       ~ Coming လာအံ့ဆဲဆဲဖြစ်သော။ ~ Come at able ပေါင်းရလွယ်သော။

        Phrase

        အားပေးသည့်စကား၊ သဘောမတူကြောင်းပြသည့်စကား။ ကိုင်း။ ကဲ။

        • Come/come/Miss Jones/be careful what you say.

        up

        Noun

        sing ဘောလုံး အတက်။

        • you can't have ups all the time in football.

        Verb

        infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

        • She upped and left without a word.

        တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

        • He's upped his offer to £300.

        ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

         Adjective

         တက်ကြွသော

         • He's been really up since getting that job.

         အပင့်။ အတက်။

         • an up stroke.

         Adverb

         ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

         • It didn't take long to put the tent up.

         မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

         • The sun was coming up ie rising as we left.

         တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

         • Lay the cards face up on the table.

         of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

          ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

          • He came up to me and asked the time.

          မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

          • go up to San Francisco for the day.

          ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

          • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

          စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

          • We ate all the food up. The stream has dried up.

          အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

          • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

          ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

          • hang a picture up.

          အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

          • It's time to get up!

          ဖြစ်ပျက်နေသည်

          • I heard a lot of shouting __what's up?

          သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

          • lock up a door.

          ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

          • You look nice with your hair up.

          Preposition

          အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

          • run up the stairs.

          တစ်လျှောက်

          • go up the road to the shops.

          မြစ်ညာသို့

          • a pleasure trip up the Thames.

          up-

          Prefix

          အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

          • upgrade.

          with

          Preposition

          နှင့်။ နှင့်အတူ။

          • I went on holiday with a friend. Are you coming with us?

          တစ်စုံတစ်ဦးနှင့်။ ထံတွင်။

          • I left a message for you with your secretary.

          ရှိကြောင်း၊ ပါကြောင်းပြ စကား။ နှင့်။

          • a person with a knowledge of German.

          အသုံးခံ ပစ္စည်းကိရိယာပြစကား။ နှင့်။ ဖြင့်။

          • You can only see it with a microscope.

          အသုံးခံ ဝတ္ထုပစ္စည်းပြစကား။ နှင့်။ ဖြင့်။

          • The truck was loaded with timber.

          သဘောတူ ထောက်ခံကြောင်းပြစကားဆန့်ကျင်၊ ယှဉ်ပြိုင် သည့် သ ဘော။ နှင့်။

          • Are you with us on this issue? ဒီကိစ္စမှာ မင်းက တို့ဘက်ကလား။

          အကြောင်းပြစကား။ ၍။ သဖြင့်။ နှင့်။

          • Her fingers were numb with cold.

          နှင့်။ စွာ။ လျက်နှင့်။ လျက်သား။

          • He acted with discretion. I'll do it with pleasure.

          နှင့်လိုက်၍

          • The shadow moves with the sun.

          သည်နှင့်အမျှ

          • Good wine will improve with age.

          ကို။ နှင့်။

          • a problem with accommodation.

          ပတ်သက်ကြောင်းပြစကား။ ၌။ မှာ။ အဖို့။

          • With these students it's pronunciation that's the problem.

          အပါအဝင်။ နှင့်။

          • With preparation and marking a teacher works 12 hours a day.

          အလုပ်အကိုင် နေရာပြစကား။ မှာ။

          • She acted with a touring company for three years.

          ခွဲခြားခြင်းပြစကား။ ကို။

          • Can we dispense with the formalities?

          ဆက်စပ်နှီးနွှယ်ကြောင်းပြ စကား။ နှင့်ဆို လျှင်။ နှင့် စာလျှင်။

          • It's much easier compared with last time.

          ပေမည့်လည်း

          • With all her faults I still love her.

          အလေးအနက်သဘောဆောင်သော စကား

          • Off to bed with you! ကဲ သွား၊ အိပ်ချေတော့။