set on

Verb

~ sets on 3rd person; ~ set on past and past participle; ~ setting on present participle

  set

  Noun

  ~ of sth အစုံ။ …စုံ။ အစုံ။

  • You can borrow my keys — I've got a spare set.

  ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်။

  • Do not adjust your TV set.

  ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင် စသည် အခင်း အကျင်း၊ ရှုခင်း။

  • We need volunteers to help build and paint the set.

  ဇာတ်စင်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း။

  • The cast must all be on the set by 7 pm.

  sometimes derog လူစု။ အသိုင်းအဝိုင်း။

  • Oxford's literary set.

  sing ~ of sth ကိုယ်လက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် တည်နေပုံ။

  • She admired the firm set of his jaw.

  တင်းနစ်ပွဲစဉ် ပွဲငယ် ခြောက်ပွဲ သို့ အထက် ကစားရသော ပွဲ။

  • a five-set match.

  mathematics အစု။

   ဂီတဖြေဖျော်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် စီစဉ်ထား သော တေးသီချင်း အစု။

   • We're playing the final set.

   esp Brit အရည်တူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အလွှာ။

   • She's in the top biology set.

   also sett ခွေးတူဝက်တူ အောင်းရာ တွင်း။

    ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်း

    • A shampoo and set costs £15.

    ပင်ပေါက်။ ပျိုးပင်။

    • onion sets.

    ~ sets plural

     Verb

     ~ Placing in position တည်ခြင်း။ တည်ရှိခြင်း။

      ~ Making, Becoming firm/~ Fixed မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

       တည်ခင်းသည်။ တည်ရှိသည်။

       • She set a tray down on the table.

       ခဲသည်။ မာသည်။

       • Some kinds of concrete set more quickly than others.

       ~ sth to sth ~ fml တို့သည်။

       • set pen to paper ie begin to write.

       esp passive မျက်နှာထား စသည် တင်းသည်။

       • her features never set into a civil parade of attention.

       usu passive ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ် စသည် ဇာတ်အိမ် တည်သည်။

       • The novel is set in pre-war London.

       ~ Moving or flowing ရွေ့လျားခြင်း။

        ဖြစ်စေခြင်း။ ဖန်တီးခြင်း။

        • Causing to be in a particular state or to happen

        နေ၊လ ဝင်သည်။

        • We sat and watched the sun setting.

        …ပေးသည်၊ လိုက်သည်။

        • The revolution set the country on the road to democracy.

        စ … စေသည်။ ပေးလိုက်သည်။

        • set a pendulum swinging ချိန်သီးကို စလွှဲ စေသည်။

        ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ချမှတ်သည်။

        • I've set myself to finish the job by the end of the month.

        ~ Adjusting, Arranging ညှိခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း။

         ချိန်သည်။ ဆင်သည်။

         • set a trap ထောင်ချောက်ထောင်သည်။

         ထမင်းစားပွဲပြင်သည်

         • Could you set the table for dinner?

         ~ A in B; B with A usu passive ကျောက်မျက် စီသည်။ စီခြယ်သည်။ စီနစ် သည်။

         • Her bracelet was set with emeralds.

         သတ်မှတ်သည်။ ချမှတ်သည်။ စီစဉ်သည်။

         • They haven't set a date for their wedding yet.

         ~ Creating ဖန်တီးခြင်း။

          စံတင်သည်

          • set a new fashion ဖက်ရှင်သစ်ထွင်သည်။

          ~ sth for oneself/sb သတ်မှတ်သည်။ ရေးဆွဲသည်။

          • She's set herself a difficult task/set a difficult task for herself.

          မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

          • Making or becoming firm or fixed

          ဆံပင်ပုံသွင်းသည်

          • She had her hair washed and set.

          ကျိုးနေသောအရိုး ပြန်ဆက် ပေးသည်။ ကျိုးနေသော အရိုး ပြန်ဆက် သွား သည်။

          • The surgeon set her broken arm.

          စီစဉ်ခြင်း

          • Presenting in the right form

          techn ပုံနှိပ်ရန်စာစီသည်။

          • Books were previously set by hand but much of the work is now done by computer.

          ~ sth to sth တေးသွားဖော်သည်။ သံစဉ်ရေးဖွဲ့သည်။

          • Schubert set many of Goethe's poems to music.

          ~ past and past participle form of set

           ~ sets 3rd person; ~ set past and past participle; ~ setting present participle

            Adjective

            သတ်မှတ်ထားသော

            • There is a set procedure for making formal complaints.

            မပြောင်းလဲသော။ အရိုးစွဲနေသော။

            • As people get older they become more set in their ways.

            ဈေးနှုန်းနှင့်ဟင်း အမည် ပုံသေနေ့လယ်စာ၊ တစ်နပ်စာ

            • a set lunch/menu.

            မျက်နှာအမူအရာ အသက်မပါသော။ လုပ်ထားသော။

            • Her face took on a grim/set expression.

            ~ for sth/ to do sth အသင့်ဖြစ်သော။

            • We're all set to go.

            ပြဋ္ဌာန်းစာ

             on

             Adverb

             ဆက်၍

             • He worked on without a break.

             တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

             • Please send my letter on to my new address.

             ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

             • Why doesn't she have her glasses on?

             ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

             • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

             ဖွင့်လျက်

             • Someone has left the tap on ie The water is running.

             လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

             • We were without electricity for three hours but it's on again now.

             ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

             • The strike has been on now for six weeks.

             ပြမည် သို့ ရှိသည်။

             • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

             ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

             • There's a good play on at the local theatre.

             အစီအစဉ် ရှိသည်။

             • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

             ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

             • I'm on in five minutes. What time is the group on?

             ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

             • The bus driver waited until everybody was on.

             ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

             • enter the harbour broadside on.

             Preposition

             also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

             • a drawing on the blackboard.

             ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

             • stand on one foot lie on one's back.

             ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

             • on the plane from London to New York.

             မှာ။ မှ။

             • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

             တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

             • US They're arriving Sunday.

             also upon တွင်၊ မှာ။

             • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

             နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

             • speak/write/lecture on Shakespeare.

             တွင်၊ မှာ၊ က။

             • be on the committee/staff/jury/panel.

             ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

             • The doctor put me on these tablets.

             ဆီသို့။ သို့။ ကို။

             • march on the capital

             fml upon တွင်၊ မှာ။

             • a town on the coast.

             also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

             • a story based on fact.

             ဖြင့်။ နှင့်။

             • live on a pension/one's savings/a student grant.

             ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

             • information available on computer/disc/tape.

             also fml upon အပေါ်။ မှာ။

             • a tax on tobacco.

             အပေါ်။ မှာ။ ကို။

             • a ban on imports.

             နှင့်စာလျှင်

             • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

             ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

             • on business/holiday.

             ကို။ မှာ။

             • You can phone me on 0181-530 3906.

             also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

             • Wave up on wave of violence spread through the city.