live

Noun

~ Liver အသက်ရှင်နေထိုင်သူ။

  Verb

  ရှင်သည်။ အသက်ရှိသည်။ နေသည်။

  • The doctors don't think he will live through the night.

  fml အသက်ရှင်လျက် ရှိသည်။

  • When did Handel live?

  နေထိုင်သည်

  • live at home/in London/in an apartment.

  နေသည်။ နေထိုင်သည်။

  • live honestly/happily/alone.

  ရှင်သန် နေသည်။

  • The memory will live in my heart for ever ie I will never forget it.

  ဇိမ်ကျကျနေသည်

  • I don't want to be stuck in an office all my life — I want to live!

  ~ lives 3rd person; ~ lived past and past participle; ~ living present participle

   Adjective

   အသက်ရှိသော။ အသက်ရှင်နေသော။ အရှင်။

   • live fish.

   အရှင်

   • We saw a real live rattlesnake!

   မငြိမ်းသေးသော။ လောင်နေဆဲ။

   • live coals.

   မသုံးရသေး၍ အာနိသင် ရှိသော။ အကောင်း။

   • several rounds of live ammunition.

   ဓာတ်အား စီးဝင် နေသော။ ဓာတ်လိုက်သော။

   • That terminal is live.

   အလျဉ်ရှိသေးသော ဒိန်

    ပေါ်ပင်ဖြစ်သော

    • Pollution is still very much a live issue.

    တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်သော

    • live coverage of the World Cup.

    တိုက်ရိုက် ရိုက်ကူး၊ သွင်းယူ ထားသော။

    • a live recording made at Central Park in 1994.

    ~ liver comparative; ~ livest superlative

     Adverb

     တိုက်ရိုက်

     • This show is going out live.

     up

     Noun

     sing ဘောလုံး အတက်။

     • you can't have ups all the time in football.

     Verb

     infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

     • She upped and left without a word.

     တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

     • He's upped his offer to £300.

     ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

      Adjective

      တက်ကြွသော

      • He's been really up since getting that job.

      အပင့်။ အတက်။

      • an up stroke.

      Adverb

      ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

      • It didn't take long to put the tent up.

      မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

      • The sun was coming up ie rising as we left.

      တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

      • Lay the cards face up on the table.

      of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

       ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

       • He came up to me and asked the time.

       မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

       • go up to San Francisco for the day.

       ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

       • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

       စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

       • We ate all the food up. The stream has dried up.

       အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

       • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

       ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

       • hang a picture up.

       အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

       • It's time to get up!

       ဖြစ်ပျက်နေသည်

       • I heard a lot of shouting __what's up?

       သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

       • lock up a door.

       ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

       • You look nice with your hair up.

       Preposition

       အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

       • run up the stairs.

       တစ်လျှောက်

       • go up the road to the shops.

       မြစ်ညာသို့

       • a pleasure trip up the Thames.

       up-

       Prefix

       အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

       • upgrade.

       to

       Adverb

       usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

       • he pulled the door to behind him.

       Preposition

       ဆီသို့။ သို့။ ကို။

       • He was taken to hospital for treatment.

       ရန်။ ဖို့။ ကို။

       • He shouted to us to wait for him.

       ~ of sth မှ…သို့။

       ရန်။ ဖို့။

       • His aim is to become the next president.

       အထိ။ တိုင်အောင်။

       • He tore the letter to pieces.

       ရန်။ ဖို့။

       တိုင်အောင်။ အထိ။

       • Her dress reached down to her ankles.

       ရန်။ ဖို့။

       • She's working hard to earn money for her holiday.

       အထိ

       • The American runner went from first to last on the final lap.

       ရန်။ ဖို့။

       • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

       ရောက် ဖို့၊ ရန်။

       • I watched the programme from beginning to end.

       မည်။ မယ်။

       • Can you tell me where to find a bank?

       ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

       • It's a quarter to six.

       ရန်။ ဖို့။

       • driving too fast to be able to stop in time.

       သို့။ ကို။

       • He gave it to his sister.

       fml မည်။ မယ်။

       • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

       ၏။ ဖို့။ အတွက်။

       • secretary to the managing director.

       ရန်။ ဖို့။

       • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

       အတွက်။ သို့။

       • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

       ကို။ နှင့်။

       • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

       ထက်။ စာလျှင်။

       ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

       • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

       လျှင်။ မှာ။

       • This car does 30 miles to the gallon.

       မှ

       • 3 to 4 centimetres long.

       ကို။ အတွက်။ အား။

       • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

       …ချင်း ထိမတတ်။

       • Cars were bumper to bumper on the motorway.

       နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

       • She left the stage to prolonged applause.

       ဆီ။ သို့။

       ကို

       • The villagers are hostile to strangers.

       အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

       အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

       • To the police/the burglary had the look of a professional job.

       အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

       • Her new hairstyle isn't really to my liking.