get

Noun

~ Getter ရသူ။ ရရှိသူ။ ရအောင်လုပ်သူ။

  ~ gets plural

   Verb

   ရသည်။ ထိမှန်သည်။ ခံစားရသည်။

   • I got a letter from my sister this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာသည်။ Reaching or bringing to a particular state or condition

   • get angry/bored/hungry/worried. It/The weather is getting colder.

   for oneself/sb ရသည်။

   • She opened the door wider to get a better look.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုလုပ်သည်။ တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာဖွယ် ရှိသည်။

   • get dressed/undressed ie put one's clothes on/take one's clothes off.

   ~ sb/sth for oneself/sb ယူသည်။ ခေါ်သည်။

   • Go and get a dictionary and we'll look the word up.

   ~ sth for sth ရောင်း၍ရသည်။

   • How much did you get for your old car? I got $ 800 for it.

   ပြစ်ဒဏ် ချမှတ်ခြင်းခံရသည်။ အပြစ်ရသည်။

   • He got ten years ie was sentenced to ten years in prison for armed robbery.

   ရုပ်မြင်သံကြား၊ ရေဒီယိုမှ လွှင့်ထုတ်ချက် ဖမ်းယူရသည်။ တယ်လီဖုန်း နှင့် အဆက်အသွယ် ရသည်။

   • We can't get Channel 4 in our area.

   ဝယ်ယူသည်။ အမြဲဝယ်သည်။

   • Do you get the 'Telegraph' or the Guardian'?

   ရောဂါ ရသည်။ ဝေဒနာ ခံစားရသည်။

   • She gets ie regularly suffers from bad headaches.

   အဆင့်၊ ဘွဲ့၊ ဒီဂရီ စသည် ရသည်၊ ချီးမြှင့်ခံရသည်။

   • She got a first class degree in English at Oxford.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုနိုင် သည်။ Making something happen

   • It's not hard to get him talking; the problem is stopping him!

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • I couldn't get the car to start ie make it start this morning.

   တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်၊ ဖြစ်သည်။

   • She soon got the children ready for school.

   တစ်စုံတစ်ရာ လုပ်သည်။ Reaching the point where one does something

   • I got talking to her/We got talking.

   တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်သည်။

   • You'll like her once you get to know her.

   အခွင့်အလမ်း ရသည်။

   • Did you get to see the Louvre while you were in Paris?

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ပြုသည်။ တစ်စုံတစ်ရာပြုသည်။

   • The bridge was destroyed so we couldn't get across ie cross the river.

   လှုပ်ရှားမှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်စေသည်။

   • The general had to get his troops across the river.

   ~ to/into/in ရောက်သည်။

   • The train gets into Glasgow at 6 o'clock in the morning.

   တစ်စုံတစ်ရာဖြင့် သွားသည်၊ သွားစို့။

   • We're going to be late; let's get a taxi.

   အစား အသောက် အသင့်ပြင်သည်၊ ပြင်ဆင်သည်။

   • Don't disturb your mother while she's getting the dinner.

   ဖမ်းသည်။ မိသည်။ ချုပ်ကိုင်သည်။

   • He was on the run for a week before the police got him.

   ဖမ်းသည်။ ဖမ်းမိသည်။ အနာတရဖြစ်စေသည်။ သတ်သည်။ မှန်သည်။ ထိသည်။ ရိုက်သည်။ ထုသည်။

   • She fell overboard and the sharks got her.

   နားလည်သည်။ သဘော ပေါက်သည်။ ကြားသည်။

   • She didn't get the joke.

   မိသည်

   • What's the capital of Luxembourg? I don't know; you've got me there!

   စိတ်ဆိုးသည်

   • It really gets me when she bosses people around.

   ~ gets 3rd person; ~ got past tense; ~ getting present participle; ~ gotten past tense

    hold

    Noun

    sing ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ တွယ်ရာ။

    • She kept a firm hold of her little boy's hand as they crossed the road.

    သင်္ဘော၊ လေယာဉ်တို့၏ ဝမ်း။ ဝမ်းလိုဏ်။ ကုန်ခန်း။

     ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ ဖမ်းကိုင်ခြင်း။

     • wrestling holds.

     sing ~ on/ over sb/sth နိုင်ချက်။

     • He has some kind of sinister hold over his younger brother.

     ~ on sb/sth သြဇာ။ အာဏာ။ ချုပ်ချယ်မှု။

     • The military has tightened its hold on the country.

     တွယ်စရာ။ ခြေကုပ်လက်တွယ်။

     • There are very few holds on the cliff face.

     ~ holds plural

      Verb

      ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကိုင်သည်။ စွဲသည်။ ပွေ့သည်။ ပိုက်သည်။ ကိုက်ထားသည်။

      • The girl was holding her father's hand.

      နိုင်သည်။ ခံသည်။ ထိန်းထားသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

      • Is that branch strong enough to hold you/your weight?

      ကိုယ်ဟန်အနေအထား တစ်မျိုးမျိုး ထားသည်၊ နေသည်။

      • The wood is held in position by a clamp.

      တောင့်သည်။ ခိုင်သည်။ ခံသည်။ ခိုင်မြဲ သည်။ ခံသည်။ တည် သည်။ တည် ဆဲ ဖြစ်သည်။

      • I don't think the shelf will hold if we put anything else on it.

      ဝင်သည်။ ဆံ့သည်။ ကာသည်။ အရက်ကို ဣန္ဒြေမပျက် သောက် နိုင် သည်။

      • My brain can't hold so much information at one time.

      ထိန်းထားသည်

      • The governing party held the seat/but with a greatly reduced majority.

      ထိန်းသိမ်းသည်။ ချုပ်နှောင်သည်။ ဖမ်းထား သည်။

      • The terrorists are holding three men hostage.

      ကိုင်သည်။ ပိုင်သည်။ ထမ်းဆောင်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

      • An American conglomerate holds a major share in the company.

      ဆွဲဆောင်ထားသည်

      • A good teacher must be able to hold her pupils' attention.

      အယူရှိသည်။ ယူဆသည်။ fml သဘောထားသည်။

      • He holds strange views on religion.

      ကျင်းပသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည်။

      • The meeting will be held in the community centre.

      ကားဘီး စသည် ခြေကုပ်မြဲသည်၊ မချော်။

      • My new car holds the road well.

      … ရပ်ညွှန်းအတိုင်း ဦးတည် ရွေ့လျား သည်၊ ခုတ်မောင်းသည်၊ ပျံသန်း သည်။ အသံ မြင့် မြင့် ဆွဲငင် သီဆို နိုင် သည်။

      • The ship is holding a southeasterly course.

      ဖုန်းပြောမည့်သူ မအားသေး၍ ကိုင်ထားသည်၊ စောင့်သည်။

      • Mr Crowther's extension is engaged at the moment; will you hold the line?

      ဆိုင်းထားသည်

      • Hold the front page ie Do not print it until a certain piece of news is available!

      ~ holds 3rd person; ~ held past and past participle; ~ holding present participle

       of

       Preposition

       followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

       • an acquaintance of my wife's.

       • the role of the teacher.

       ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

       • a woman of Italian descent.

       တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

       • the songs of John Lennon.

       ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ …ကို။

       • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

       အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ … ဖြင့်ပြီးသော။

       • a dress of blue silk.

       ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

       • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

       အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

       • a member of the football team. for six months of the year.

       အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

       • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

       ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

       • the twenty- second of July. the first of May.

       ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

       • a lover of ie sb who loves classical music.

       ၏။ ရဲ့။

       • deprived of his mother's protection.

       ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

       • die of pneumonia.

       ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

       • the result of the debate.

       ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

       • the city of Dublin.

       သော။ တဲ့။

       • a coat of many colors.

       သော။ တဲ့။

       • Where's that fool of a receptionist?

       သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

       • It's wrong of your friend to suggest it.