cell

Noun

ဆဲလ်

  တရားအားထုတ်ရာ အခန်းငယ်။ အကျဉ်းသားထားရာ အခန်းကျဉ်း။

   ပျားလပို့တွင်ကဲ့သို့သော အကန့်အကန့်ရှိသော အခန်းငယ်။

    လျှပ်စစ်ဓာတ်ခဲ

    • a photoelectric cell.

    ကလာပ်စည်း။ ဆဲလ်။

    • red blood cells.

    နိုင်ငံရေးကလာပ်စည်း

    • a terrorist cell.

    ~ cells plural