bowed

Adjective

ကွေးသော။ ခွင်သော။

 • a small man with bowed legs.

Verb

~ past and past participle form of bow

  instrument

  Noun

  ပစ္စည်း ကိရိယာ

   ကိရိယာ။ တန်ဆာပလာ။ လက်နက်။

   • surgical/optical instruments.

   တိုင်းတာမှုကိရိယာ။ ⊂ MACHINE

   • a ship's instruments.

   also musical instrument တူရိယာ။

   • the instruments of the orchestra.

   ~ for/of sth တစ်စုံတစ်ရာ အကောင်အထည်ဖော်သူ သို့ စာချုပ်စာတမ်း စသည် ပြဋ္ဌာန်းပေးသောအရာ။

   • an instrument of change/oppression.

   ~ of sb/sth သားကောင်။ သြဇာခံ။

   • We humans are merely the instruments of fate.

   စာချုပ်စာတမ်း

   • a statutory instrument.

   ~ instruments plural

    Adjective

    ~ Instrumental အသုံးပြုရာ ပါဝင်သော။ တူရိယာ-နှင့်ဆိုင်သော-တီးမှုတ်သော-နှင့် တီးမှုတ််ရန်ဖြစ်သော။

     Verb

     ~ instruments 3rd person; ~ instrumented past and past participle; ~ instrumenting present participle