stage

Noun

ဇာတ်စင်။ ဇာတ်ခုံ။

 • He was on the stage for most of the play.

ဇာတ်ဆောင်၊ သရုပ်ဆောင်အဖြစ် သက်မွေးမှု။ ဇာတ်ဆောင်၊ သရုပ်ဆောင်ဘဝ။

 • choose the stage as a career.

sing ဇာတ်ခုံ။

 • Geneva has become the stage for many meetings of world leaders.

အဆင့်

 • The baby has reached the talking stage.

ခရီးတစ်ထောက်။ Brit ပုံသေယာဉ်ခ သတ်မှတ်ထားသော ဘတ်စကား ဆွဲရာ လမ်းကြောင်း အကန့်။

 • She did the first stage of the trip by train.

အာကာသယာဉ်၏ ခရီးစဉ်တွင်ပါသည့် လောင်စာကုန်သည် နှင့် ဖြုတ်ချ ရသည့်စက် နှင့် တကွသော အစိတ်အပိုင်း အဆင့်ဆင့်အနက် တစ်ဆင့်။

  dated infml ~ stagecoach

   ~ stages plural

    Verb

    ပြဇာတ်တင်ဆက်သည်

    • stage a new production of 'King Lear'.

    အရေးကိစ္စတစ်ရပ် စီစဉ်ပါဝင်သည်၊ ကျင်းပ သည်။

    • an event staged to mark the 500th anniversary of his death.

    အခြေအနေတစ်ရပ် ဖြစ်ပေါ်စေသည်။

    • After five years in retirement/he staged a comeback in the boxing ring.

    ~ stages 3rd person; ~ staged past and past participle; ~ staging present participle

     set

     Noun

     ဆက် အစု

      ~ of sth အစုံ။ ...စုံ။ အစုံ။

      • You can borrow my keys — I've got a spare set.

      ရေဒီယို၊ ရုပ်မြင်သံကြားဖမ်းစက်။

      • Do not adjust your TV set.

      ပြဇာတ်၊ ရုပ်ရှင် စသည် အခင်း အကျင်း၊ ရှုခင်း။

      • We need volunteers to help build and paint the set.

      ဇာတ်စင်။ ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွင်း။

      • The cast must all be on the set by 7 pm.

      sometimes derog လူစု။ အသိုင်းအဝိုင်း။

      • Oxford's literary set.

      sing ~ of sth ကိုယ်လက်အင်္ဂါ အစိတ်အပိုင်းတစ်ရပ် တည်နေပုံ။

      • She admired the firm set of his jaw.

      တင်းနစ်ပွဲစဉ် ပွဲငယ် ခြောက်ပွဲ သို့ အထက် ကစားရသော ပွဲ။

      • a five-set match.

      mathematics အစု။

       ဂီတဖြေဖျော်ပွဲတစ်ပွဲ အတွက် စီစဉ်ထား သော တေးသီချင်း အစု။

       • We're playing the final set.

       esp Brit အရည်တူ ကျောင်းသူ၊ ကျောင်းသား အလွှာ။

       • She's in the top biology set.

       also sett ခွေးတူဝက်တူ အောင်းရာ တွင်း။

        ဆံပင်ပုံသွင်းခြင်း

        • A shampoo and set costs £15.

        ပင်ပေါက်။ ပျိုးပင်။

        • onion sets.

        ~ sets plural

         Verb

         ~ Placing in position တည်ခြင်း။ တည်ရှိခြင်း။

          ~ Making, Becoming firm/~ Fixed မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

           တည်ခင်းသည်။ တည်ရှိသည်။

           • She set a tray down on the table.

           ခဲသည်။ မာသည်။

           • Some kinds of concrete set more quickly than others.

           ~ sth to sth ~ fml တို့သည်။

           • set pen to paper ie begin to write.

           esp passive မျက်နှာထား စသည် တင်းသည်။

           • her features never set into a civil parade of attention.

           usu passive ဝတ္ထု၊ ပြဇာတ် စသည် ဇာတ်အိမ် တည်သည်။

           • The novel is set in pre-war London.

           ~ Moving or flowing ရွေ့လျားခြင်း။

            ဖြစ်စေခြင်း။ ဖန်တီးခြင်း။

            • Causing to be in a particular state or to happen

            နေ၊လ ဝင်သည်။

            • We sat and watched the sun setting.

            ...ပေးသည်၊ လိုက်သည်။

            • The revolution set the country on the road to democracy.

            စ ... စေသည်။ ပေးလိုက်သည်။

            • set a pendulum swinging ချိန်သီးကို စလွှဲ စေသည်။

            ပြဋ္ဌာန်းသည်။ ချမှတ်သည်။

            • I've set myself to finish the job by the end of the month.

            ~ Adjusting, Arranging ညှိခြင်း၊ စီစဉ်ခြင်း။

             ချိန်သည်။ ဆင်သည်။

             • set a trap ထောင်ချောက်ထောင်သည်။

             ထမင်းစားပွဲပြင်သည်

             • Could you set the table for dinner?

             ~ A in B; B with A usu passive ကျောက်မျက် စီသည်။ စီခြယ်သည်။ စီနစ် သည်။

             • Her bracelet was set with emeralds.

             သတ်မှတ်သည်။ ချမှတ်သည်။ စီစဉ်သည်။

             • They haven't set a date for their wedding yet.

             ~ Creating ဖန်တီးခြင်း။

              စံတင်သည်

              • set a new fashion ဖက်ရှင်သစ်ထွင်သည်။

              ~ sth for oneself/sb သတ်မှတ်သည်။ ရေးဆွဲသည်။

              • She's set herself a difficult task/set a difficult task for herself.

              မာစေ၊ မြဲစေခြင်း။

              • Making or becoming firm or fixed

              ဆံပင်ပုံသွင်းသည်

              • She had her hair washed and set.

              ကျိုးနေသောအရိုး ပြန်ဆက် ပေးသည်။ ကျိုးနေသော အရိုး ပြန်ဆက် သွား သည်။

              • The surgeon set her broken arm.

              စီစဉ်ခြင်း

              • Presenting in the right form

              techn ပုံနှိပ်ရန်စာစီသည်။

              • Books were previously set by hand but much of the work is now done by computer.

              ~ sth to sth တေးသွားဖော်သည်။ သံစဉ်ရေးဖွဲ့သည်။

              • Schubert set many of Goethe's poems to music.

              ~ past and past participle form of set

               ~ sets 3rd person; ~ set past and past participle; ~ setting present participle

                Adjective

                သတ်မှတ်ထားသော

                • There is a set procedure for making formal complaints.

                မပြောင်းလဲသော။ အရိုးစွဲနေသော။

                • As people get older they become more set in their ways.

                ဈေးနှုန်းနှင့်ဟင်း အမည် ပုံသေနေ့လယ်စာ၊ တစ်နပ်စာ

                • a set lunch/menu.

                မျက်နှာအမူအရာ အသက်မပါသော။ လုပ်ထားသော။

                • Her face took on a grim/set expression.

                ~ for sth/ to do sth အသင့်ဖြစ်သော။

                • We're all set to go.

                ပြဋ္ဌာန်းစာ