see

Noun

fml ခရစ်ယာန်ဂိုဏ်းအုပ်ဘုန်းတော်ကြီး သို့ ဂိုဏ်းချုပ်ကြီး သြဇာသက်ရောက်သော စီရင်စုနယ်မြေ။

  ~ sees plural

   Verb

   မြင်သည်။ ကြည့်သည်။ သဘောပေါက်သည်။ စဉ်းစားဆင်ခြင်သည်။ လိုက်ပို့သည်။ as I see it ငါ့ထင်မြင်ချက်အရ။ to have seen better ရွှေထီးဆောင်းခဲ့ရဖူးသည်။ ကောင်းစားဖူးသည်။ to see about a matter အရေးတယူလုပ်သည်။

    မြင်

     • Using the eyes မျက်စိကိုအသုံးပြုခြင်း။ ပကတိ မျက်စိဖြင့် မြင်ခြင်း။

     not in the continuous tenses မြင်သည်။

     • He could see that she had been crying.

     not usu in the continuous tenses; often used with can and could မြင်နိုင်သည်။ မြင်သည်။ © feel

     • On a clear day you can see for miles from the top of the tower.

     ကြည့်ခြင်း

     • Looking at something

     not usu in the continuous tenses ကြည့်သည်။ ရှု သည်။

     • Fifty thousand people saw the match.

     only in the imperative ကြည့်။ ရှာကြည့်။

     • See page 158.

     တွေ့ဆုံခြင်း

     • Meeting people

     not usu in the continuous tenses တွေ့သည်။ မြင်မိသည်။

     • Guess who I saw at the party yesterday?

     သွားတွေ့သည်။ သွားလည် သည်။ ~ sb about sth တွေ့ဆုံဆွေးနွေး သည်။ သွားတွေ့ သည်။

     • Come and see us again soon.

     အတွေ့ခံသည်

     • The manager can only see you for five minutes.

     used esp in the continuous tenses တွဲသည်။ တွဲခုတ်နေသည်။

     • She doesn't want to see him any more.

     စိတ်အာရုံတွင် မြင်ခြင်း၊ ထင်မြင်ခြင်း။

     • Grasping with the mind or imagination

     not usu in continuous tenses စိတ်အာရုံတွင် မြင်သည်။ သဘောပေါက် သည်။

     • 'The box opens like this.''Oh/I see.' μ He didn't see the joke.

     not usu in the continuous tenses သဘောရသည်။ မြင်သည်။ တွေ့သည်။

     • Try to see the matter from her point of view.

     not in the continuous tenses ထင်သည်။ မြင်သည်။

     • Her colleagues see her as a future director.

     စူးစမ်းသိမြင်ခြင်း။

     • Discovering or checking something

     not usu in the continuous tenses သွား၊ မေး၊ စောင့်ကြည့်သည်။

     • 'Has the milkman been yet?''I'll just go and see.'

     တွေး၊ စဉ်းစားကြည့်သည်။

     • I'll see what I can do to help.

     not usu in the continuous tenses သေချာအောင်ကြည့်သည်။ စစ်ကြည့်သည်။

     • See that all the doors are locked before you leave.

     တွေ့ကြုံခြင်း။ မြင်တွေ့ခြင်း။

     • Experiencing or witnessing

     not in the continuous tenses ကြုံသည်။ တွေ့သည်။ မျက်မြင်ဖြစ်သည်။

     • He has seen a great deal in his long life.

     not in the continuous tenses ကြုံကြိုက်သည်။ တိုက်ဆိုင်သည်။

     • This year sees the tercentenary of Handel's birth.

     မြင်ကွင်းဖြစ်သည်။ မြင်ရသည်။

     • This stadium has seen many thrilling football games.

     ကြုံရသည်အထိ အသက် ရှည်သည်၊ ရှိသည်။

     • I hope I never live to see the day that computers replace books.

     အခြားအနက်အဓိပ္ပာယ်များ။

      လိုက်ပို့သည်

      • My secretary will see you out ie of the building.

      လောင်းကြေးဆတူထပ်သည်၊ လိုက်သည်။

       ~ sees 3rd person; ~ saw past tense; ~ seen past participle; ~ seeing present participle

        to

        Adverb

        usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

        • he pulled the door to behind him.

        Preposition

        ဆီသို့။ သို့။ ကို။

        • He was taken to hospital for treatment.

        ရန်။ ဖို့။ ကို။

        • He shouted to us to wait for him.

        ~ of sth မှ…သို့။

        ရန်။ ဖို့။

        • His aim is to become the next president.

        အထိ။ တိုင်အောင်။

        • He tore the letter to pieces.

        ရန်။ ဖို့။

        တိုင်အောင်။ အထိ။

        • Her dress reached down to her ankles.

        ရန်။ ဖို့။

        • She's working hard to earn money for her holiday.

        အထိ

        • The American runner went from first to last on the final lap.

        ရန်။ ဖို့။

        • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

        ရောက် ဖို့၊ ရန်။

        • I watched the programme from beginning to end.

        မည်။ မယ်။

        • Can you tell me where to find a bank?

        ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

        • It's a quarter to six.

        ရန်။ ဖို့။

        • driving too fast to be able to stop in time.

        သို့။ ကို။

        • He gave it to his sister.

        fml မည်။ မယ်။

        • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

        ၏။ ဖို့။ အတွက်။

        • secretary to the managing director.

        ရန်။ ဖို့။

        • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

        အတွက်။ သို့။

        • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

        ကို။ နှင့်။

        • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

        ထက်။ စာလျှင်။

        ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

        • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

        လျှင်။ မှာ။

        • This car does 30 miles to the gallon.

        မှ

        • 3 to 4 centimetres long.

        ကို။ အတွက်။ အား။

        • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

        …ချင်း ထိမတတ်။

        • Cars were bumper to bumper on the motorway.

        နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

        • She left the stage to prolonged applause.

        ဆီ။ သို့။

        ကို

        • The villagers are hostile to strangers.

        အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

        အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

        • To the police/the burglary had the look of a professional job.

        အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

        • Her new hairstyle isn't really to my liking.

        it

        Pronoun

        third person singular used as the subject or object of a v or after a prep

         ထိုအရာ။ ၎င်း။ ယင်း။ အဲဒါ။

         • We have $ 500. Will it be enough for a deposit?

         ဒါကြောင့်။ ဒီအတွက်။ အဲဒါ။

         • When the factory closes/it ie this event will mean 500 people losing their jobs.

         ဒါ

         • Was it you who put these books on my desk?

         ထို။ ယင်း။ ၎င်း။ ဒါ။

         • It appears that the two leaders are holding secret talks.

         ကတ္တားအဖြစ်

         • It's a long time since they left.

         ကတ္တားအဖြစ်

         • It's getting very competitive in the car industry.

         သူ။ ဟာ။

         • It was three weeks later that he heard the news.

         IT

         Abbreviation

         computing INFORMATION TECHNOLOGY