pull

Noun

~ at/ on sth ဆွဲခြင်း။ ငင်ခြင်း။

 • A pull on the rope will make the bell ring.

sing the ~ of sth ဆွဲငင် အား။ ညှို့ဓာတ်။ ဆွဲဆောင်မှု။

 • The tides depend on the pull of the moon.

သြဇာညောင်းမှု။ သြဇာ။

 • She has a lot of pull with the board of directors.

~ at sth ရှိုက်ခြင်း။ မော့ခြင်း။

 • She took a long pull at her cigarette.

sing ခြေတစ်ဆန့်။

 • It was a long pull up to the top of the crag.

နာမ်နှင့်တွဲ၍ အဆွဲ လက်ကိုင်။

 • a bell-pull.

~ pulls plural

  Verb

  ဆွဲသည်

  • Don't pull so hard or the handle will come off.

  ဆွဲ နုတ်၊ ထုတ်၊ ချွတ် သည်။ နုတ်သည်။

  • He pulled off his boots.

  ဆွဲယူသည်။ ဆွဲသွားသည်။ ဆွဲမသည်။ ဆွယ်တာအင်္ကျီ စွပ်သည်။ ဆွဲချည် သည်။ သိမ်း သည်။

  • Her hair was pulled back into a tight bun.

  ဆွဲသည်

  • The child pulled the toy train along behind her.

  ရုပ်သည်။ ရုန်းထွက်သည်။

  • He tried to kiss her but she pulled away.

  ရုပ်သည် သို့ ဆွဲပိတ်သည်။

  • pull the blinds back.

  အကြော တင်သွား သည်။

  • pull a ligament/muscle/tendon.

  မောင်းခလုတ် ဆွဲသည်၊ ဖြုတ်သည်။

  • Pull the lever to start the motor.

  ယာဉ်ကို တစ်ဖက်ဖက်သို့ ကပ်သည်၊ ဆွဲသည်။

  • The wheel is pulling to the left.

  ~ sb/sth in ဆွဲဆောင်သည်။ သိမ်းသွင်းသည်။

  • a campaign to pull in the voters.

  dated sl သွေးဆောင်သည်။

  • He can still pull the girls.

  အင်ဂျင်စက်စသည် နင်းကန် ရုန်းသည်။

  • The old car pulled hard as we drove slowly up the hill.

  လှည့်စားမှု၊ ရာဇဝတ်မှုတစ်ရပ် ဖန်သည်။

  • He's pulling some sort of trick.

  ခတ်တက်ဖြင့် လှော်သည်။

  • They pulled the boat towards the shore.

  မောင်းခလုတ်ဆွဲ၍ စည်ဘီယာ ငှဲ့သည်။

  • She works in the local pub pulling pints.

  ~ pulls 3rd person; ~ pulled past and past participle; ~ pulling present participle

   in

   Noun

   အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

    ~ ins plural

     Adjective

     ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

     • pastels and light colors are in this year.

     Adverb

     ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

     • The top drawer is the one with the cutlery in.

     အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

     • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

     အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

     • Nobody was in when we called.

     တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

     • Applications must be in by 30 April.

     တွင် ဆိုက်ရန်

     • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

     ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

     • Is the tide coming in or going out?

     သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

     • The cows will be in for milking soon.

     ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

     • Short skirts are coming in again.

     ရွေးချယ်ခံရလျက်

     • Several new Labour councillors got in at the last election.

     sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

     • England were in first.

     Preposition

     နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • the highest mountain in the world.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • What have you got in your hand/pocket?

     ထဲ။ အထဲ။

     • He dipped his pen in the ink.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

     • I'm getting forgetful in my old age.

     ၌။ အတွင်း။

     • It will be ready in a weeks.

     ၌။ အတွင်း။

     • It's the first/only letter I've had in 10 days.

     ဝတ်လျက်

     • She was all in black.

     ထဲ။ အထဲ။

     • He was sitting alone in the darkness.

     ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

     • His things were in order/in a complete mess.

     ၌။ မှာ။ တွင်။

     • He's in the army/navy/air force.

     စဉ်။ အတွင်း။

     • In all the commotion I forgot to tell her the news.

     တွင်။ မှာ။

     • be in a play/concert

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • There are 31 days in May.

     အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

     • She has her hair in a pony-tail.

     လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

     • notes written in biro/ink/pencil.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

     ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

     • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

     တွင်

     • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

     Abbreviation

     inch

     • He is 6ft 2 in tall.

     in-

     Prefix

     also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

     • intake

     also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

     • infinite

     အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

     • inflame

     -in

     Combining form

     လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

     • sit-in

     In

     Noun

     ~ Ins plural

      one

      Noun

      ဟာ။ အရာ။

      • Which ones have you read?

      s ဟာ။ အရာ။

      • Students who do well in examinations are often the ones who ask questions in class.

      …သူ၊ …တို့/တွေ စသည်။

      • It's time the little ones were in bed. ကလေးတွေ အိပ်ဖို့ အချိန်တန်ပြီ။

      ~ ones plural

       Adjective

       တူသော။ ထပ်တူဖြစ်သော။ တထေရာတည်းဖြစ်သော။ ညီညွတ်သော။ တစ်ခုတည်းဖြစ်သော။ to be at one သဘောတူသည်။ all in one ပေါင်းစပ်ထားသော။

        Pronoun

        တစ်… ။

        • There have been a lot of burglaries in this area.

        ~ of … အနက် တစ်။

        • We think of you as one ie a member of the family.

        fml …သူ။

        • He's not one who is easily frightened.

        fml တစ်ဦးတစ်ယောက်အနေဖြင့်။ တစ်စုံ တစ်ယောက် အနေဖြင့်။

        • One must be sure of one's facts before making a public accusation.

        Number

        တစ်။ ဧက။

         တစ်

         • The distance between them was over one thousand metres.

         တစ်

         • There's only one piece of cake left.

         တစ်

         • One place I'd really like to visit is Bali.

         တစ် …တည်း

         • The one way to succeed is to work hard.

         တစ်

         • one morning/afternoon last week.

         usu fml ဆိုသူ တစ် ဦး

         • The author of the article turned out to be one Stanley Carter.

         တစ်

         • The two girls are so alike that strangers find it difficult to tell the one from the other.

         တစ် ကျိတ်တည်း၊ လမ်းတည်း

         • The workers were all of one mind ie all had the same opinion.

         esp US a,an အစား တစ်။

         • It was one hell of a match ie a very good and exciting match.

         -one

         Noun

         forming N

         • acetone.

         one-

         Noun

         forming N

         • acetone.

         Prefix

         in compounds တစ်…။

         • a one- act play.

         -s

         Noun

         ပိုင်ဆိုင်မှုကို ပြသော နောက်ဆက်

         ပိုင်ဆိုင်သူ ဗဟုဝုစ်ဖြစ်ကြောင်းပြ နောက်ဆက်

         S

         Noun

         also s ၁၉ ခုမြောက် အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ။

         • 'Say' begins with an'S'.

         ~ Ss plural

          Abbreviation

          SAINT

          • SS Philip and James.

          အဝတ်အထည် စသည် ဆိုက်သေး။

           SOUTH, SOUTHERN

           • S Yorkshire.

           s

           Abbreviation

           in former British currency SHILLING S.

            Noun

            ~ ss plural

             horn

             Noun

             ၁ ဦးချို။ ချို။ @ SHEEP ဦးချို…။ ကျွဲကော်…။

             • horn buttons.

             တံပိုး။ ခရာ။

             • a hunting horn. a horn concerto.

             ဟွန်း

             • The car swerved round the corner/its horn blaring.

             ခရုပက်ကျိ၏ခေါင်းပိုင်းရှိ စမ်းတံကဲ့သို့သော ဦးချိုနှင့် တူသော အရာ။

              ~ horns plural

               Verb

               ~ horns 3rd person; ~ horned past and past participle; ~ horning present participle