naughty

Noun

~ Naughtiness ဆိုးသွမ်း-ဆိုးညစ်-ခလောက်ဆန်-ခြင်း။

  Adjective

  အထူးသဖြင့် ကလေးများနှင့် ပတ်သက်၍သုံးသည်။ ဆိုးသော။

  • one of the naughtiest children in the class.

  ခပ်ကြမ်းကြမ်း စကား၊ ဟာသ စသည်

  • a naughty joke/word.

  ~ naughtier comparative; ~ naughtiest superlative

   Adverb

   ~ Naughtily စကားနားမထောင်ဘဲ။ မဟားတရားလျှပ်ပေါ်စွာ။