look

Noun

usu sing ကြည့်ခြင်း။

 • Have/Take a look at this letter.

ပုံပန်း

ပုံပန်း။ အသွင်။

 • The long lean look is in this year.

usu sing ရှာကြည့်ခြင်း။

 • I've had a good look for it but I can't find it anywhere.

ရုပ်။ အသွင်။ ပုံပန်း။

 • She has her father's good looks.

~ looks plural

  Verb

  ကြည့်ပုံကြည့်နည်းနှင့် သြဇာအရှိန်အစော် သက်ရောက်စေသည်။ မျက်ရိပ်မျက်ခြည်ဖြင့်ထင်ရှားစေသည်။ စောင့်ထိန်းသည်။ to look after စောင့်ရှောက်သည်။ to look at ကြည့်ရှုသည်။ to look one up and down ခပ်စိမ်းစိမ်းကြည့်သည်။ to look in ခဏအလည်သွားသည်။

   ~ at sb / sth ကြည့်သည်။ ရှုသည်။

   • 'Has the milkman been yet?' 'I'll just look and see.'

   ~ for sb/sth ရှာသည်။

   • Negotiators are looking for a peaceful settlement to the dispute.

   ~ at sth esp imperative ကြည့်သည်။ ကြည့်စမ်း။

   • We're going to be late. Look/John! There's Gavin.

   ...ပုံပေါက်သည်

   • That looks an interesting book. That book looks interesting.

   ~ to sb like sb/sth; ~ to sb as if... / as though... တူသည်။ ...ထင်ရသည်။ ပုံပေါက်သည်။

   • It looks as if it's going to rain.

   မူသည်

   • The house looks east.

   ~ looks 3rd person; ~ looked past and past participle; ~ looking present participle

    Phrase

    ကြည့်စမ်း

    • Look/this is ridiculous.

    up

    Noun

    sing ဘောလုံး အတက်။

    • you can't have ups all the time in football.

    Verb

    infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

    • She upped and left without a word.

    တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

    • He's upped his offer to £300.

    ~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

     Adjective

     တက်ကြွသော

     • He's been really up since getting that job.

     အပင့်။ အတက်။

     • an up stroke.

     Adverb

     ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

     • It didn't take long to put the tent up.

     မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

     • The sun was coming up ie rising as we left.

     တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

     • Lay the cards face up on the table.

     of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

      ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

      • He came up to me and asked the time.

      မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

      • go up to San Francisco for the day.

      ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

      • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

      စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

      • We ate all the food up. The stream has dried up.

      အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

      • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

      ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

      • hang a picture up.

      အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

      • It's time to get up!

      ဖြစ်ပျက်နေသည်

      • I heard a lot of shouting __what's up?

      သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

      • lock up a door.

      ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

      • You look nice with your hair up.

      Preposition

      အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

      • run up the stairs.

      တစ်လျှောက်

      • go up the road to the shops.

      မြစ်ညာသို့

      • a pleasure trip up the Thames.

      up-

      Prefix

      အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

      • upgrade.

      to

      Adverb

      usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

      • he pulled the door to behind him.

      Preposition

      ဆီသို့။ သို့။ ကို။

      • He was taken to hospital for treatment.

      ရန်။ ဖို့။ ကို။

      • He shouted to us to wait for him.

      ~ of sth မှ...သို့။

      ရန်။ ဖို့။

      • His aim is to become the next president.

      အထိ။ တိုင်အောင်။

      • He tore the letter to pieces.

      ရန်။ ဖို့။

      တိုင်အောင်။ အထိ။

      • Her dress reached down to her ankles.

      ရန်။ ဖို့။

      • She's working hard to earn money for her holiday.

      အထိ

      • The American runner went from first to last on the final lap.

      ရန်။ ဖို့။

      • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

      ရောက် ဖို့၊ ရန်။

      • I watched the programme from beginning to end.

      မည်။ မယ်။

      • Can you tell me where to find a bank?

      ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

      • It's a quarter to six.

      ရန်။ ဖို့။

      • driving too fast to be able to stop in time.

      သို့။ ကို။

      • He gave it to his sister.

      fml မည်။ မယ်။

      • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

      ၏။ ဖို့။ အတွက်။

      • secretary to the managing director.

      ရန်။ ဖို့။

      • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

      အတွက်။ သို့။

      • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

      ကို။ နှင့်။

      • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

      ထက်။ စာလျှင်။

      ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

      • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

      လျှင်။ မှာ။

      • This car does 30 miles to the gallon.

      မှ

      • 3 to 4 centimetres long.

      ကို။ အတွက်။ အား။

      • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

      ...ချင်း ထိမတတ်။

      • Cars were bumper to bumper on the motorway.

      နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

      • She left the stage to prolonged applause.

      ဆီ။ သို့။

      ကို

      • The villagers are hostile to strangers.

      အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

      အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

      • To the police/the burglary had the look of a professional job.

      အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

      • Her new hairstyle isn't really to my liking.