line

Noun

မျဉ်းဖြောင့်

  မျဉ်းကြောင်း။ အစင်းအကြောင်း။ မျက်နှာ အရေးအကြောင်း။

  • a straight/wavy/dotted/diagonal line.

  ပန်းချီကောက်ကြောင်း

  • Note the artist's delicate use of line and texture.

  ပုံသဏ္ဎာန်။ ကောက်ကြောင်း။

  • the sleek lines of a racing car.

  usu the line usu sing ကစားကွင်းရှိမျဉ်းကြောင်း။ နယ်နိမိတ်မျဉ်း။

  • If the ball crosses the line it's out.

  ရှေ့ဖျားတပ်များ တစ်လျှောက် ရှိ မျက်နှာစာ။ ရှေ့တပ်တန်း။

  • the front line ie that nearest to the enemy ရှေ့တန်း။

  လူ၊ ပစ္စည်းစသည် စီတန်းထားသော အတန်း။

  • a line of people waiting at the Post Office.

  usu sing မျိုးရိုး။ အဆက်အနွယ်။

  • a line of kings.

  စာတန်း။ စာကြောင်း။ infml စာတို။

  • A sonnet is a poem with 14 lines.

  သရုပ်ဆောင်သူ ပြောရမည့်စကား။ ~ lines in some schools ပြစ်ဒဏ်အဖြစ် ရေးကူးရသော စာကြောင်း။

  • Have you learnt your lines yet?

  ကြိုး။ ကြိုးတန်း။ esp nautical ကြိုး။

  • a fishing-line. Hang the clothes out on the line.

  တယ်လီဖုန်း၊ ဓာတ်မီး လိုင်း၊ ကြိုး။

  • Strong winds have blown down many power lines.

  မီးရထားလမ်း။ မီးရထားလမ်း။

  • The train was delayed because of ice on the line.

  sing လမ်းစဉ်။ သဘောထား။ ရပ်တည်ချက်။

  • The police are taking a firm/hard line on drug pushers.

  sing ~ of sth လမ်း။ လမ်းကြောင်း။

  • the line of attack.

  သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကုမ္ပဏီ။

  • a shipping line.

  sing Brit ခြေလျင်တပ်US တိုက်ခိုက်ရေးတပ်

  • a line regiment.

  sing စီးပွားရေးလုပ်ငန်းသို့ ထုတ်လုပ်မှုလုပ်ငန်း သို့ ကျွမ်းကျင်မှု နယ်ပယ်။

  • He's something in the banking line.

  ထုတ်ကုန်အမျိုးအစား

  • This shop has a nice line in winter coats.

  ~ lines plural

   Verb

   esp passive မျဉ်းသားထားသည်။ အရေးအကြောင်း ထင်သည်။

   • a face lined with age and worry.

   ~ sth with sth esp passive လိုင်နင်ခံသည်။ အနားကွပ်သည်။ တန်းစီထားသည်။

   • an overcoat lined with silk.

   စီတန်းလျက်ရှိသည်

   • Crowds of people lined the route of the procession.

   ~ lines 3rd person; ~ lined past and past participle; ~ lining present participle

    Adjective

    ~ Lined မျဉ်းကြောင်းဆွဲထားသော။ မျဉ်းကြောင်း-အကြောင်း-များပါဝင်သော။ အလျားလိုက်ဖြစ်သော။

     -line

     Combining form

     forming compound N တယ်လီဖုန်း လိုင်း။

     • helpline.

     of

     Preposition

     followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

     • an acquaintance of my wife's.

     • the role of the teacher.

     ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

     • a woman of Italian descent.

     တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

     • the songs of John Lennon.

     ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ …ကို။

     • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

     အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ … ဖြင့်ပြီးသော။

     • a dress of blue silk.

     ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

     • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

     အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

     • a member of the football team. for six months of the year.

     အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

     • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

     ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

     • the twenty- second of July. the first of May.

     ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

     • a lover of ie sb who loves classical music.

     ၏။ ရဲ့။

     • deprived of his mother's protection.

     ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

     • die of pneumonia.

     ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

     • the result of the debate.

     ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

     • the city of Dublin.

     သော။ တဲ့။

     • a coat of many colors.

     သော။ တဲ့။

     • Where's that fool of a receptionist?

     သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

     • It's wrong of your friend to suggest it.

     work

     Noun

     အလုပ်။ လုပ်ငန်း။

     • Years of research work have failed to produce a cure for the disease.

     လုပ်စရာ။ လုပ်ဖွယ်ဆောင်တာ။ အလုပ်။

     • There is plenty of work to be done in the garden.

     လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း စသည့် ပစ္စည်းပစ္စယ။

     • His work was spread all over the floor.

     လက်ရာ။ လက်စွမ်း။

     • The craftsmen sell their work to visitors.

     လက်ချက်

     • The damage to the painting is the work of vandals.

     အလုပ်အကိုင်။ အလုပ်။

     • It is difficult to find work in the present economic climate.

     the မပါဘဲ သုံးသည်။ အလုပ်ဌာန။ လုပ်ငန်းခွင်။ အလုပ်။

     • What time do you arrive at/get to work in the morning?

     often pl စာအုပ်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ စသော လက်ရာ။

     • He recognized the sketch as an early work by Degas.

     physics လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ရန် အားသုံး ခြင်း။

      အထည်ဟော နောက်ဆက်စကား။ ထည်။ အထည်၊ လက်ရာဟော နောက်ဆက်စကား

      • wickerwork. woodwork. metal work.

      မွမ်းမံခြယ်လှယ်မှု အမျိုးအမည်ပြနောက်ဆက် စကားအထည် ကိုယ် ဒြပ် ဟော နောက် ဆက် စကား

      • latticework. paintwork.

      စက်အစိတ်အပိုင်း။ စက်။

      • the works of a clock.

      esp in compounds လုပ်ငန်း။

      • roadworks. public works.

      sing or pl esp in compounds စက်ရုံ။ အလုပ်ရုံ။

      • There has been an accident at the works.

      အပြည့်အစုံ အားလုံး။

      • She was wearing a tiara/a diamond necklace and a gold bracelet— the works!

      ~ works plural

       Verb

       ~ away ~ at/on sth; under sb တစ်ခုခု လုပ်နေသည်။ အလုပ် လုပ်ကိုင်သည်။

       • I've been working away at my essay all day.

       ~ sth into sth ပုံဖော်သည်။ ပုံသွန်းသည်။ ပုံသွင်းသည်။ နှဲသည်။

       • work dough ie when making bread.

       ~ for sb/sth အတွက်၊ အဖို့ အလုပ်လုပ် သည်။

       • Most people have to work in order to live.

       ~ sth on sth ပန်းထိုးသည်။

       • work a floral pattern on a cushion cover.

       ~ against/for sth လုံးပန်းသည်။ကြိုးပမ်းသည်။

       • a statesman who works for peace.

       ခိုင်းသည်

       • Jane is working you too hard.

       စက် အလုပ် လုပ်သည်၊ လည်ပတ်သည်။ စက်ကို လည်ပတ် စေ သည်။

       • a lift/bell/switch that doesn't work.

       ~ on sb/sth စွမ်းသည်။ ထိရောက်သည်။ ဖြစ်မြောက်သည်။

       • Did the cleaning stuff work on that stain? ie Did it remove it?.

       စီမံ လုပ်ကိုင်သည်။

       • He works the North Wales area eg selling a company's goods.

       ဖြစ်ပေါ်စေသည်

       • work mischief/havoc/magic.

       မျက်နှာ ရွဲ့သည်။ တွန့်ရှုံ့သည်။

       • He stared at me in horror/his face working.

       စိမ့်ဝင်သည်။ ထွက်နေသည်။

       • The back of your shirt has worked out of your trousers.

       ကျွတ်ထွက်သည်။ ကျွတ်ထွက်အောင်လုပ်သည်။

       • The screw had worked itself loose.

       ~ works 3rd person; ~ worked past and past participle; ~ working present participle

        Adjective

        ~ Workable ပြုလုပ်၍ ရသော။ လုပ်ကိုင်နိုင်သော။ လုပ်ကိုင်ရန် သင့်သော။ ~ Working အလုပ်ရှိသော။ လုပ်ကိုင်၍ ရသော။