in

Noun

အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

  ~ ins plural

   Adjective

   ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

   • pastels and light colors are in this year.

   Adverb

   ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

   • The top drawer is the one with the cutlery in.

   အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

   • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

   အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

   • Nobody was in when we called.

   တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

   • Applications must be in by 30 April.

   တွင် ဆိုက်ရန်

   • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

   ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

   • Is the tide coming in or going out?

   သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

   • The cows will be in for milking soon.

   ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

   • Short skirts are coming in again.

   ရွေးချယ်ခံရလျက်

   • Several new Labour councillors got in at the last election.

   sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

   • England were in first.

   Preposition

   နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • the highest mountain in the world.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • What have you got in your hand/pocket?

   ထဲ။ အထဲ။

   • He dipped his pen in the ink.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • I'm getting forgetful in my old age.

   ၌။ အတွင်း။

   • It will be ready in a weeks.

   ၌။ အတွင်း။

   • It's the first/only letter I've had in 10 days.

   ဝတ်လျက်

   • She was all in black.

   ထဲ။ အထဲ။

   • He was sitting alone in the darkness.

   ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

   • His things were in order/in a complete mess.

   ၌။ မှာ။ တွင်။

   • He's in the army/navy/air force.

   စဉ်။ အတွင်း။

   • In all the commotion I forgot to tell her the news.

   တွင်။ မှာ။

   • be in a play/concert

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • There are 31 days in May.

   အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

   • She has her hair in a pony-tail.

   လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

   • notes written in biro/ink/pencil.

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

   ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

   • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

   တွင်

   • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

   Abbreviation

   inch

   • He is 6ft 2 in tall.

   in-

   Prefix

   also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

   • intake

   also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

   • infinite

   အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

   • inflame

   -in

   Combining form

   လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

   • sit-in

   In

   Noun

   ~ Ins plural

    working

    Noun

    သတ္တုတွင်း

    • We went exploring in some disused tin workings.

    ~ of sth လုပ်ဆောင်ပုံ။

    • the workings of the human mind.

    ~ workings plural

     Adjective

     အလုပ်ရှိသော။ အလုပ်လုပ်သော။

     • The meeting must be held at a time convenient for working mothers.

     ကာယလုပ်သား

     • My father was just a simple working man.

     အလုပ်နှင့်ဆိုင်သော။ အလုပ်နှင့် သင့်လျော် သော။

     • The union has negotiated a 35-hour working week.

     အားကောင်းသော။ အလုပ် လုပ်နိုင်သော။

     • a working model of a steam engine တကယ်မောင်း၍ ရသော ရေနွေးငွေ့စက် ပုံစံငယ်။

     လက်တွေ့လုပ်ဆောင်နိုင်သော။ လက်တွေ့ကျသော။

     Verb

     ~ past and past participle form of work

      order

      Noun

      အစီအစဥ်

       မျိုးစဉ်

        အစီအစဉ်

         အစဉ်

         • names written in alphabetical order.

         စီကာစဉ်ကာ။ စီစဉ်တကျ။

         • Get your ideas into some kind of order before beginning to write.

         စနစ်တကျရှိခြင်း

         • Some teachers find it difficult to keep order in their classes/to keep their classes in order.

         ~ for sb to do sth; that... အမိန့်။

         • He gave orders for the work to be started/that the work should be started immediately.

         ~ for sth ကုန်ပစ္စည်း အမှာစာ၊ မှာခြင်း။ မှာကုန်။

         • place/receive an order for 65 aircraft.

         အမိန့်။ ညွှန်ကြားချက်။

         • You can cash the order at any post office.

         အစည်းအဝေး ထုံးစံလိုက်နာမှု။

         • The delegates refused to come to order.

         esp sing fml ဖွဲ့စည်းပုံစနစ်။

         • The old order in Europe saw rapid change in the late 1980s.

         esp pl derog or joc လူတန်းစား။ လူ့အလွှာ။

         • the lower orders.

         biology မျိုးစဉ်။

         • the order of primates.

         ဘွဲ့ထူးဂုဏ်ထူးဆိုင်ရာ သင်္ဂဟ အုပ်စု။ ဘွဲ့တံဆိပ်။

         • The Order of the Garter is an ancient order of chivalry.

         ဘာသာရေးဂိုဏ်း

         • the Order of Dominican Friars.

         ဂန္တဝင်ဗိသုကာပုံစံ

         • the five classical orders of architecture.

         sing fml အဆင့်။

         • skills of the highest order.

         ~ orders plural

          Verb

          reporting verb အမိန့်ပေးသည်။

          • she ordered me to leave. The chairman ordered silence. pos t

          ~ sth for sb/oneself မှာသည်။ အမှာစာပို့သည်။

          • We don't have the book in stock but we can order it for you.

          ~ sth for sb/oneself မှာစားသည်။ မှာသောက်သည်။

          • We haven't ordered yet.

          fml စီကာစဉ်ကာ တွေးသည်၊ ရေးသည် စသည်။

          • I need time to order my thoughts.

          ~ orders 3rd person; ~ ordered past and past participle; ~ ordering present participle

           Adjective

           ~ On order မှာယူထားပြီးသော။ ~ Out of order ချွတ်ယွင်းသော။ ချွတ်ချော်သော။ ~ Orderly အစီအစဉ်ကျသော။ စည်းကမ်းသေဝပ်သော။