hole

Noun

အပေါက်။ အခေါင်း။ တွင်း။ ကျင်း။ ချိုင့်။ ကလိုင်။ အပေါက်။

 • The road is full of gaping holes.

တိရစ္ဆာန်များ ခိုအောင်းနေရာ တွင်း။ usu sing infml ကျဉ်း မြောင်း မှောင် မည်း သော သို့ မနှစ် မြို့ဖွယ် အခန်း၊ နေရာ။

 • a mouse hole. a fox's hole.

sing ကျဉ်းထဲကျပ်ထဲ။

 • I'm afraid I'm in a bit of a hole.

sport ကျင်း။ @ GOLF ကျင်း။ ကျင်းအရေအတွက်။

 • an eighteen-hole golf-course.

~ holes plural

  Verb

  ဖောက်သည်

  • a fuel tank was holed by the attack and a fire started.

  ~ out ဂေါက်သီး စသည် ကစားရာတွင် ဘောလုံးကိုကျင်းထဲသို့ ရိုက် သွင်း သည်။

  • He needs to hole this putt to win the hole.

  ~ holes 3rd person; ~ holed past and past participle; ~ holing present participle

   in

   Noun

   အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

    ~ ins plural

     Adjective

     ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

     • pastels and light colors are in this year.

     Adverb

     ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

     • The top drawer is the one with the cutlery in.

     အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

     • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

     အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

     • Nobody was in when we called.

     တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

     • Applications must be in by 30 April.

     တွင် ဆိုက်ရန်

     • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

     ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

     • Is the tide coming in or going out?

     သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

     • The cows will be in for milking soon.

     ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

     • Short skirts are coming in again.

     ရွေးချယ်ခံရလျက်

     • Several new Labour councillors got in at the last election.

     sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

     • England were in first.

     Preposition

     နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • the highest mountain in the world.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • What have you got in your hand/pocket?

     ထဲ။ အထဲ။

     • He dipped his pen in the ink.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

     • I'm getting forgetful in my old age.

     ၌။ အတွင်း။

     • It will be ready in a weeks.

     ၌။ အတွင်း။

     • It's the first/only letter I've had in 10 days.

     ဝတ်လျက်

     • She was all in black.

     ထဲ။ အထဲ။

     • He was sitting alone in the darkness.

     ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

     • His things were in order/in a complete mess.

     ၌။ မှာ။ တွင်။

     • He's in the army/navy/air force.

     စဉ်။ အတွင်း။

     • In all the commotion I forgot to tell her the news.

     တွင်။ မှာ။

     • be in a play/concert

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • There are 31 days in May.

     အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

     • She has her hair in a pony-tail.

     လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

     • notes written in biro/ink/pencil.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

     ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

     • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

     တွင်

     • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

     Abbreviation

     inch

     • He is 6ft 2 in tall.

     in-

     Prefix

     also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

     • intake

     also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

     • infinite

     အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

     • inflame

     -in

     Combining form

     လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

     • sit-in

     In

     Noun

     ~ Ins plural

      the

      Noun

      ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

       Adjective

       ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • The boy was smiling but the girl looked angry.

       တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

       သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • The milkman was late this morning.

       အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

       • the best day of your life.

       အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

       • for the third time.

       တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

       • The rich get richer and the poor get poorer.

       မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

       • Don't forget to invite the Jordans.

       မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

       • The chimpanzee is an endangered species.

       ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       • Who invented the toilet?

       တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • learn how to play the cello.

       လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

       • He hasn't got the intelligence required.

       နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

       • My car does forty miles to the gallon.

       အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

       • I'm usually out during the day.

       ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

       • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

       ground

       Noun

       the ground sing မြေကြီး။ မြေပြင်။

       • He slipped off the ladder and fell to the ground.

       မြေနေရာ။ မြေကွက်။

       • The land near the border is disputed ground.

       မြေ။ @ EARTH

       • solid/marshy/stony ground.

       esp in compounds အားကစား၊ အပန်းဖြေ၊ စစ်ရေးပြ စသည် ကွင်း။

       • a picnic/cricket/sports/recreation ground.

       ငါး ဖမ်းရန်၊ အမဲလိုက်ရန် စသည်အတွက် အကွက်။ ကွင်း။ မြေ။

       • fishing/hunting grounds.

       ခြံဝင်း။ မြေ။

       • The house has extensive grounds.

       အကြောင်းအရာ။ ကိစ္စ။ က‹။ နယ်ပယ်။ အနေအထား။ ရပ်တည်ချက်။

       • They managed to cover quite a lot of ground in a short programme.

       esp pl ~ for sth/ doing sth/ to do sth အကြောင်းပြချက်။ အကြောင်း။

       • You have no grounds for complaint.

       နောက်ခံ။ အခံ။

       • a design of pink roses on a white ground.

       ပင်လယ်ကြမ်းပြင်

       • The ship touched ground a few yards form the shore.

       grounds အနည်။

        ~ grounds plural

         Verb

         သောင်-ကမ်း-တင်သည်။ မြေကြီးသို့ကျသည်။ အခြေပြုသည်။

          ~ sth in/ on sth သင်္ဘော သောင်တင်သည်။

          • Our ship was grounded in shallow water/on a sandbank.

          esp passive လေယာဉ်တက်ခွင့် မပေး။

          • All aircraft at London Airport were grounded by fog today.

          esp US = EARTH

           လူငယ်များကို အိမ်ပြင်ထွက်ခွင့် ပိတ်သည့် ဒဏ်တပ်သည်။

            ~ past and past participle form of grind

             ~ grounds 3rd person; ~ grounded past and past participle; ~ grounding present participle

              Adjective

              ကြိတ်ထားသော အသား၊ အမှုန့်။

              • ground rice/almonds ie reduced to a fine powder