genetic

Noun

မျိုးရိုးလိုက်

    Adjective

    မျိုးရိုးဗီဇနှင့်ဆိုင်သော။ မျိုးရိုးပညာနှင့် ဆိုင်သော။

    • genetic factors/information.

    စတင်ဖန်တီးဖြစ်ပေါ်လာခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သော။ အစအဦးနှင့်ဆိုင်သော။