do

Noun

Brit infml ဧည့်ခံပွဲ။ ပါတီ။

 • I hear the Newtons are having a big do tonight.

~ dos plural

  Verb

  ပြုလုပ်သည်။ ဆောင်ရွက်သည်။ လုပ်ကိုင်သည်။ to do one's best အတတ်နိုင်ဆုံး အစွမ်းကုန်ကြိုးစားဆောင်ရွက်သည်။ to do one's proud ဂုဏ်မောက်မာစေသည်။ to do to death သတ်ပစ်သည်။ to do away with ပပျောက်စေသည်။ to do up ထုပ်ပိုးသည်။ သေသပ်အောင်လုပ်သည်။ to do without ရှိတာလေးနှင့် ခြိုးခြံချွေတာနေသည်။

   အငြင်းနှင့် အမေးဝါကျလုပ်ရန် ပဓာနကြိယာ၏ ရှေ့တွင်ထား၍ သုံးသည်။

   • Don't forget to write. Does she speak French?

   Indicating an activity လှုပ်ရှားမှုပြအညွှန်း။

   • used esp with what, anything, nothing and something မတိကျသော၊ မသိသေးသော ပြုမူချက်များကို ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။ လုပ်သည်။
   • The company ought to do something about the poor service.

   = DOH

    နောက်တွဲမေးခွန်းတို လုပ်ရာတွင် သုံးသည်။

    • He married his boss's daughter/didn't he?

    လုပ်သည်။ ပြုမူသည်။

    • Why can't you do as you're told i.e obey instructions?

    ရှေ့ဖော်ပြပြီး ကြိယာကို အစားထိုးသည့်ကြိယာအဖြစ်သုံးသည်။

    • He plays better than he did a year ago.

    ဆောင်ရွက်သည်။ တစ်ခုခုလုပ်သည်။

    • I have a number of important things to do today.

    အခြားအကူကြိယာအစား ဧကန် ဖြစ်ကြောင်း၊ ပြုကြောင်းပြသည်။ တကယ်။

    • He does look tried.

    တိုက်သည်၊ ဆေးသည်၊ စီစဉ်သည်၊ ပြင်သည် စသည်။

    • I like the way you've done your hair.

    ကြိဝိ (သို့ ကြိဝိပုဒ်စုကိုရှေ့သို့ပို့၍ ကတ္တားနှင့်ကြိယာ အစဉ် ပြောင်းရန် သုံးသည်။)

    • Not only does she speak Spanish/but she also knows how to type.

    -ing အဆုံးသတ်ကြိယာများနှင့် ဆက်စပ်၍ မီးပူတိုက်၊ အဝတ် လျှော်၊ သရုပ် ဆောင် စသည် လုပ် ကြောင်း ပြသည်။

    • He does some writing eg writes poems/novels/etc in his spare time.

    တစ်စုံတစ်ရာကို စု၍ လုပ်ကြရန် စီစဉ် သည်။

    • Let's do i.e meet for lunch some time.

    လေ့လာခြင်း သို့ အဖြေရှာခြင်း။ သင်ယူသည်။ လေ့လာသည်။

    • Have you done any i.e studied anything by Shakespeare?

    တွက်သည်။ ဖြေသည်။

    • I can't do this sum. Can you do crosswords?

    ပြုလုပ်ခြင်း၊ ထုတ်လုပ်ခြင်း သို့ ဆောင်ရွက်ခြင်း၊ ဖြေဖျော်ခြင်း။ ~ sth for sb တစ်စုံတစ်ခုပြုလုပ်သည်။ လုပ်၊ ကူး၊ စီစဉ် စသည် ပေးသည်။

    • She did five copies of the agenda.

    ပြသဖြေဖျော်သည်

    • The local dramatic society are doing 'Hamlet' next month.

    သရုပ်ဆောင်သည်

    • He does Elvis Presley rather well/does a rather good Elvis Presley.

    used in the prefect tense or the passive ပြီးသည်။

    • infml Have you done i.e finished what you were doing?

    အလုပ်တစ်ခု သို့ ခရီးပြီးဆုံးသည်။ သွားသည်။ ရသည်။

    • How many miles did you do during your tour?

    ခရီးပေါက်သည်။ ရောက်သည်။

    • We did the journey from London to Oxford in an hour.

    …နှုန်းသွားသည်

    • The car was doing 90 miles an hour.

    အနှံ့လည်ပတ်သည်

    • We did Tokyo in three days.

    ကြာသည်

    • She did a year at university/but then decided to give up the course.

    အခြားအဓိပ္ပာယ်များ၊ အသုံးများ။ ဆောင်ရွက်ပေးသည်။ လုပ်ပေးသည်။

    • The barber said he'd do me i.e cut my hair next.

    ~ for sb/sth; as sth ဖြစ်သည်။ တော်သည်။

    • These shoes won't do i.e are not strong enough for climbing.

    used with Adv, or in questions after how အဆင်ပြေသည်။ ဟန်ကျသည်။ မာချာသည်။

    • She's doing very well at school i.e Her work is good.

    ချက် သည်။ ဖုတ်သည်။ ကင်သည်။

    • Shall I do the casserole in the oven?

    usu passive လိမ်ညာသည်။ အလိမ်ခံရသည်။

    • This table isn't a genuine antique; I'm afraid you've been done i.e you have paid a lot of money for an object of little value.

    ဖောက်သည်။ တိုက်သည်။

    • The gang did a warehouse and a supermarket.

    ~ sb for sth usu passive အဖမ်းခံရသည်။ ထောင်ကျသည်။

    • He got done for speeding.

    do oneself up

    • infml အလှပြင်သည်။ ခြယ်မှုန်း သည်။ သသည်။

    ~ does 3rd person; ~ did past tense; ~ done past participle; ~ doing present participle

     Abbreviation

     work

     Noun

     အလုပ်။ လုပ်ငန်း။

     • Years of research work have failed to produce a cure for the disease.

     လုပ်စရာ။ လုပ်ဖွယ်ဆောင်တာ။ အလုပ်။

     • There is plenty of work to be done in the garden.

     လုပ်ငန်း ဆိုင်ရာ စာရွက်စာတမ်း စသည့် ပစ္စည်းပစ္စယ။

     • His work was spread all over the floor.

     လက်ရာ။ လက်စွမ်း။

     • The craftsmen sell their work to visitors.

     လက်ချက်

     • The damage to the painting is the work of vandals.

     အလုပ်အကိုင်။ အလုပ်။

     • It is difficult to find work in the present economic climate.

     the မပါဘဲ သုံးသည်။ အလုပ်ဌာန။ လုပ်ငန်းခွင်။ အလုပ်။

     • What time do you arrive at/get to work in the morning?

     often pl စာအုပ်၊ ဂီတ၊ ပန်းချီ စသော လက်ရာ။

     • He recognized the sketch as an early work by Degas.

     physics လှုပ်ရှားမှုဖြစ်ပေါ်ရန် အားသုံး ခြင်း။

      အထည်ဟော နောက်ဆက်စကား။ ထည်။ အထည်၊ လက်ရာဟော နောက်ဆက်စကား

      • wickerwork. woodwork. metal work.

      မွမ်းမံခြယ်လှယ်မှု အမျိုးအမည်ပြနောက်ဆက် စကားအထည် ကိုယ် ဒြပ် ဟော နောက် ဆက် စကား

      • latticework. paintwork.

      စက်အစိတ်အပိုင်း။ စက်။

      • the works of a clock.

      esp in compounds လုပ်ငန်း။

      • roadworks. public works.

      sing or pl esp in compounds စက်ရုံ။ အလုပ်ရုံ။

      • There has been an accident at the works.

      အပြည့်အစုံ အားလုံး။

      • She was wearing a tiara/a diamond necklace and a gold bracelet— the works!

      ~ works plural

       Verb

       ~ away ~ at/on sth; under sb တစ်ခုခု လုပ်နေသည်။ အလုပ် လုပ်ကိုင်သည်။

       • I've been working away at my essay all day.

       ~ sth into sth ပုံဖော်သည်။ ပုံသွန်းသည်။ ပုံသွင်းသည်။ နှဲသည်။

       • work dough ie when making bread.

       ~ for sb/sth အတွက်၊ အဖို့ အလုပ်လုပ် သည်။

       • Most people have to work in order to live.

       ~ sth on sth ပန်းထိုးသည်။

       • work a floral pattern on a cushion cover.

       ~ against/for sth လုံးပန်းသည်။ကြိုးပမ်းသည်။

       • a statesman who works for peace.

       ခိုင်းသည်

       • Jane is working you too hard.

       စက် အလုပ် လုပ်သည်၊ လည်ပတ်သည်။ စက်ကို လည်ပတ် စေ သည်။

       • a lift/bell/switch that doesn't work.

       ~ on sb/sth စွမ်းသည်။ ထိရောက်သည်။ ဖြစ်မြောက်သည်။

       • Did the cleaning stuff work on that stain? ie Did it remove it?.

       စီမံ လုပ်ကိုင်သည်။

       • He works the North Wales area eg selling a company's goods.

       ဖြစ်ပေါ်စေသည်

       • work mischief/havoc/magic.

       မျက်နှာ ရွဲ့သည်။ တွန့်ရှုံ့သည်။

       • He stared at me in horror/his face working.

       စိမ့်ဝင်သည်။ ထွက်နေသည်။

       • The back of your shirt has worked out of your trousers.

       ကျွတ်ထွက်သည်။ ကျွတ်ထွက်အောင်လုပ်သည်။

       • The screw had worked itself loose.

       ~ works 3rd person; ~ worked past and past participle; ~ working present participle

        Adjective

        ~ Workable ပြုလုပ်၍ ရသော။ လုပ်ကိုင်နိုင်သော။ လုပ်ကိုင်ရန် သင့်သော။ ~ Working အလုပ်ရှိသော။ လုပ်ကိုင်၍ ရသော။