contract

Noun

လိုက်နာရန် ပျက်ကွက်ပါက ဥပ​ဒေ​ကြောင်း​အရ အ​ရေး​ယူခံရနိုင်သည့်​ သ​ဘောတူညီချက်၊​ စာချုပ်၊​ ကန်ထရိုက်စာချုပ်။

  ~ with sb; for sth/to do sth သဘောတူစာချုပ်။ ကန်ထရိုက်။

  • We have a contract with the government for the supply of vehicles/to supply vehicles.

  ~ contracts plural

   Verb

   လုပ်ငန်းဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆို သည်။ ကန်ထရိုက်ဆွဲ သည်။ ကန်ထရိုက်ချသည်။ ကန်ထရိုက် စာချုပ်ဖြင့် ငှားရမ်းသည်။

   • They had contracted with a local firm for the supply of fuel i.e agreed to buy fuel from it.

   ~ sth to sth grammar esp passive စာလုံး၊ စကားလုံး ချုံ့သည်။

   • 'He will' is often contracted to 'He'll'.

   ~ sth with sb fml အိမ်ထောင်ရေး၊ မဟာမိတ်ပြုရေး စသည့် ဆက်ဆံမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုသည်။

   • hoping to contract an alliance with a neighbouring state.

   fml နာဖျားရောဂါကူးစက်ရရှိသည်။

   • He contracted measles/AIDS. pos t

   မကောင်းသော တာဝန်ဝတ္တရား၊ ကြွေးမြီ၊ အကျင့်စရိုက် စသည် ရှိသည်။

   • debts/obligations/bad habits contracted in his youth.

   ကျဉ်းမြောင်းလာသည်။ သေးငယ်လာသည်။

   • Business has contracted a lot recently.

   ကျဉ်းသည်။ ကျုံ့သည်။ ချုံ့သည်။

   • The tunnel contracts to a narrow passageway.

   ~ contracts 3rd person; ~ contracted past and past participle; ~ contracting present participle

    Adjective

    ~ Contractual ကျဉ်းမြောင်းသော။ ပဋိညာဉ်အရဖြစ်သော။