clot

Noun

သွေး စသည် ခဲခြင်း။

  ငရူး။ ငပေါ။ informal joc

  • You silly clot!

  ~ clots plural

   Verb

   စု၍ ခဲသည်။ လုံးထွေးနေသည်။

    ခဲသည်။

    • A haemophiliac's blood will not clot properly.

    ~ clots 3rd person; ~ clotted past and past participle; ~ clotting present participle