assort

Noun

အမျိုးအစားရွေးချယ်ခွဲခြားသည်

  ~ assortment အမျိုးအစားခွဲခြားသတ်မှတ်ခြင်း

   အမျိုးအစားခွဲထားသောအရာ

    Verb

    အမျိုးအစားခွဲခြားသည်

     အမျိုးမျိုးပါစေသည်

      ကိုက်ညီသည်

       ~ assorts 3rd person; ~ assorted past and past participle; ~ assorting present participle

        Adjective

        ~ assorted အမျိုးမျိုးဖြစ်သော

         အမည်တူအမျိုးစုံ