on

Adverb

ဆက်၍

 • He worked on without a break.

တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

 • Please send my letter on to my new address.

ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

 • Why doesn't she have her glasses on?

ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

 • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

ဖွင့်လျက်

 • Someone has left the tap on ie The water is running.

လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

 • We were without electricity for three hours but it's on again now.

ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

 • The strike has been on now for six weeks.

ပြမည် သို့ ရှိသည်။

 • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

 • There's a good play on at the local theatre.

အစီအစဉ် ရှိသည်။

 • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

 • I'm on in five minutes. What time is the group on?

ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

 • The bus driver waited until everybody was on.

ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

 • enter the harbour broadside on.

Preposition

also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

 • a drawing on the blackboard.

ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

 • stand on one foot lie on one's back.

ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

 • on the plane from London to New York.

မှာ။ မှ။

 • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

 • US They're arriving Sunday.

also upon တွင်၊ မှာ။

 • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

 • speak/write/lecture on Shakespeare.

တွင်၊ မှာ၊ က။

 • be on the committee/staff/jury/panel.

ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

 • The doctor put me on these tablets.

ဆီသို့။ သို့။ ကို။

 • march on the capital

fml upon တွင်၊ မှာ။

 • a town on the coast.

also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

 • a story based on fact.

ဖြင့်။ နှင့်။

 • live on a pension/one's savings/a student grant.

ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

 • information available on computer/disc/tape.

also fml upon အပေါ်။ မှာ။

 • a tax on tobacco.

အပေါ်။ မှာ။ ကို။

 • a ban on imports.

နှင့်စာလျှင်

 • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

 • on business/holiday.

ကို။ မှာ။

 • You can phone me on 0181-530 3906.

also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

 • Wave up on wave of violence spread through the city.

the

Noun

~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

  Adjective

  ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

  • The boy was smiling but the girl looked angry.

  တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

  • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

  သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

  • The milkman was late this morning.

  အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

  • the best day of your life.

  အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

  • for the third time.

  တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

  နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

  • The rich get richer and the poor get poorer.

  မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

  • Don't forget to invite the Jordans.

  မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

  • The chimpanzee is an endangered species.

  ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

  • Who invented the toilet?

  တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

  • learn how to play the cello.

  လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

  • He hasn't got the intelligence required.

  နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

  • My car does forty miles to the gallon.

  အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

  • I'm usually out during the day.

  ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

  • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

  alert

  Noun

  အသင့်အနေအထား။ နိုးနိုးကြားကြား ရှိခြင်း။

  သတိပေးချက်

  ~ alerts plural

   Verb

   သတိပေးသည်။ နှိုးဆော်သည်။

   • Hospitals were alerted and staff put on stand-by.

   တပ်လှန့် နှိုးဆော်ထားသည်။

   • alert staff to the crisis facing the company.

   ~ alerts 3rd person; ~ alerted past and past participle; ~ alerting present participle

    Adjective

    နိုးကြားသော။ သတိရှိသော။

    • The alert listener will have noticed the error.

    ~ alerter comparative; ~ alertest superlative

     Adverb

     ~ Alertly နိုးကြားစွာ။