...ဆက်စပ်သော စကားလုံးများ

~~methylenedioxymethamphetamine~~