ဝိဘတ်

နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏နောက်၌တည်၍ ၎င်းတို့သည် ကတ္တားဖြစ်သည်၊ ကံဖြစ်သည် စသည်ကိုလည်းကောင်း၊ ကြိယာ၏နောက်၌တည်၍ ၎င်းကြိယာ၏ကာလနှင့် အမျိုးအစားကိုလည်းကောင်း ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော စကားလုံးကို ဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • ဝိဘတ် ၂ မျိုးရှိသည်။
 • သည်
 • က
 • ကို
 • အား
 • သို့
 • မှ
 • ဖြင့်
 • နှင့်
 • မှာ
 • တွင်
 • ဝယ်
 • အတွက်
 • ပြီ
 • မည်
 1. မောင်သံချောင်းသည် သွားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်သံချောင်းသည် ပြုသူဖြစ်သည်။ မောင်သံချောင်း ပြုသူဖြစ်ကြောင်းကို မောင်သံချောင်း ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သည် ဟူသောစကားလုံးက ပြသည်။ ထို့ကြောင့် သည်သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 2. မောင်သံချောင်းသည် မန္တလေးသို့သွားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်သံချောင်းသားသော နေရာမှာ မန္တလေးဖြစ်သည်။ မောင်သံချောင်း ရေးရှုသွားသည့်နေရာသည် မန္တလေးဖြစ်ကြောင်းကို မန္တလေး ဟူသော နာမ်နောက်ရှိသို့ ဟူသော စကားလုံးကပြသည်။ ထို့ကြောင့် သို့ သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 3. မောင်သံချောင်းသည် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့သွားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်သံချောင်း ထွက်ခွာရာနေရာသည် ရန်ကုန် ဖြစ်သည်။ မောင်သံချောင်းထွက်ခွာရာမှာ ရန်ကုန်ဖြစ်ကြောင်းကို ရန်ကုန် ရန်ကုန် ရန်ကုန် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ မှ ဟူသော စကားလုံးက ပြသည်။ ထို့ကြောင့် မှ သည် ဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 4. မောင်သံချောင်းသည် ရန်ကုန်မှ မန္တလေးသို့ ကားဖြင့် သွားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်သံချောင်းမန္တလေးသို့သွားရာ၌ အသုံးပြုသောအရာမှာ ကား ဖြစ်သည်။ ကားသည် မောင်သံချောင်း၏ အသုံးပြုခြင်းခံရသောအရာဖြစ်ကြောင်းကို ကားဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဖြင့် ဟူသောစကားလုံးက ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ဖြင့် သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 5. မောင်သံချောင်းသည် စာအုပ်ကို ဆရာအား ပေးသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ဆရာအား မောင်သံချောင်းပေးသည့်အရာမှာ စာအုပ် ဖြစ်သည်။ စာအုပ်သည် အပေးခံရသော ပစ္စည်းဖြစ်ကြောင်းကို စာအုပ်ဟူသော နာမ်၏ နောက်ရှိ ကို ဟူသော စကားလုံးကပြသည်။ ထို့ကြောင့် ကို သည် ဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
  2. မောင်သံချောင်းသည် စာအုပ်ကို မည်သူအားပေးသနည်း။ ဆရာ့အား ပေးသည်။ စာအုပ်ကို လက်ခံသူသည် မည်သူနည်း။ ဆရာဖြစ်သည်။ လက်ခံသူဆရာဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာဟူသော နာမ်၏နောက်ရှိ အား ဟူသော စကားလုံးက ပြသည်။ ထို့ကြောင့် အားသည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 6. မောင်သံချောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့၌ နေသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်သံချောင်းနေထိုင်ရာမြို့မှာ ရန်ကုန် ဖြစ်ကြောင်းကို ရန်ကုန်မြို့ ဟူသော နာမ်၏နောက်ရှိ ၌ဟူသော စကားလုံးက ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ၌သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 7. မောင်သံချောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့၌ နေသည်။ မောင်သံချောင်းသည် လွန်ခဲ့သော ငါးနှစ်က မန္တလေး၌ နေသည်။

  1. အထက်ပါ ဝါကျနှစ်ခုတို့တွင် ပထမဝါကျ၌ရှိသော နေဟူသော ကြိယာ၏ နောက်ရှိသည် သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပြုခြင်းကိုပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌ ရှိသော နေ ဟူသော ကြိယာ၏ နောက်ရှိသည် သည် လွန်ခဲ့ပြီးသော အတိတ်ကာလ၌ ပြုခြင်းကို ပြသည်။ ထိုသို့ ကြိယာ၏ကာလကို ပြခြင်းကြောင့် သည် ဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 8. ဝန်ကြီးပဒေသရာဇာသည် သန်လျင်မြို့၌ ကွယ်လွန်၏။ မောင်သံချောင်းသည် ရန်ကုန်မြို့၌ နေ၏။

  1. အထက်ပါဝါကျနှစ်ခုတို့တွင် ပထမဝါကျ၌ရှိသော ကွယ်လွန် ဟူသော ကြိယာ၏နောက်ရှိ ၏သည် လွန်ခဲ့ပြီးသောအတိတ်ကာလ၌ ဖြစ်ခြင်းကို ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌ ရှိသော နေဟူသော ကြိယာ၏ နောက်ရှိ ၏ သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပြုခြင်းကိုပြသည်။ ထိုသို့ ကြိယာ၏ ကာလကို ပြခြင်းကြောင့် ၏ သည် ဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 9. ဆရာလာပြီ။ လကမ္ဘာသို့ လူသားများ ရောက်ပြီ။

  1. အထက်ပါဝါကျနှစ်ခုတို့တွင် ပထမဝါကျ၌ရှိသော လာ ဟူသော ကြိယာ၏နောက်ရှိ ပြီ သည် ပစ္စုပ္ပန်ကာလ၌ ပြုခြင်းကို ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌ ရှိသော ရောက် ဟူသော ကြိယာ၏ နောက်ရှိ ပြီ သည် လွန်ခဲ့ပြီးသော အတိတ်ကာလ၌ ဖြစ်ခြင်းကိုပြသည်။ ထိုသို့ ကြိယာ၏ကာလကို ပြခြင်းကြောင့် ပြီ သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 10. မောင်သံချောင်းသည် မန္တလေးသို့ မနက်ဖြန် ရောက်မည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် နွေရာသီ ကျောင်းပိတ်ရက်၌ လုပ်အားပေးကြမည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ ရှိသော ရောက်နှင့် ဒုတိယဝါကျ၌ရှိသော လုပ်အားပေး တို့သည် ကြိယာများ ဖြစ်ကြသည်။ ရောက် ဟူသော ကြိယာနှင့် လုပ်အားပေး ဟူသော ကြိယာတို့၏နောက်၌ ရှိသော မည်သည် ထိုကြိယာတို့၏ ဖြစ်လတ္တံ့ အနာဂတ်ကာလကို ပြသည်။
  2. ထိုသို့ကြိယာ၏ကာလကို ပြခြင်းကြောင့် မည်သည် ဝိဘတ်ဖြစ်သည်။

နာမ်ဝိဘတ်

နာမ်၊ နာမ်စားတို့၏ နောက်၌တည်၍ ၎င်းတို့သည် ကတ္တားဖြစ်သည်၊ ကံဖြစ်သည်စသည် ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော စကားလုံးကို နာမ်ဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

ကတ္တားဝိဘတ်

ပြုသူ၊ ဖြစ်သူ၊ ရှိသူဖြစ်ကြောင်းကို ပြသောဝိဘတ်သည် ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • သည်
 • က
 • မှာ
 1. သဘာပတိကြီးက မိန့်ခွန်းပြောသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ သဘာပတိကြီးသည် မိန့်ခွန်းပြောသူဖြစ်သည်။ သဘာပတိကြီးသည် မိန့်ခွန်းပြောသူဖြစ်ကြောင်းကို သဘာပတိကြီးဟူသော နာမ်နောက်ရှိ က ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် က ဝိဘတ်သည် ပြုသူကိုပြသော ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 2. ဦးဘမှာ စံပြလုပ်သားကြီး ဖြစ်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ စံပြလုပ်သားကြီးဖြစ်သူမှာ ဦးဘဖြစ်သည်။ ဦးဘသည် စံပြလုပ်သားကြီးဖြစ်ကြောင်းကို ဦးဘဟူသော နာမ်နောက်ရှိ မှာ ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် မှာ ဝိဘတ်သည် ဖြစ်သူကို ပြသော ကတ္တားဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 3. မောင်မျိုးမြင့်သည် စာကြည့်ခန်းထဲ၌ ရှိသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ စာကြည့်ခန်းထဲ၌ ရှိသူမှာ မောင်မျိုးမြင့် ဖြစ်သည်။ မောင်မျိုးမြင့်သည် စာကြည့်ခန်းထဲ၌ရှိကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိသည် ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် သည် ဝိဘတ်သည် ရှိသူ ကို ပြသော ကတ္တားဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ကံဝိဘတ်

အပြုခံရသူဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် ကံဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • ကို
 1. ဆရာက မောင်မျိုးမြင့်ကို ချီးမွမ်းသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ အချီးမွမ်းခံရသူမှာ မောင်မျိုးမြင့် ဖြစ်သည်။
  2. မောင်မျိုးမြင့် အချီးမွမ်းခံ ရသူဖြစ်ကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့်ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ကို ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် ကို ဝိဘတ်သည် အပြုခံရသူ အပြုခံရသူ အပြုခံရသူကို ပြသော ကံဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ်

ထွက်ခွာရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • မှ
 • က
 1. မောင်မျိုးမြင့်သည် မန္တလေးမှ ပြန်လာသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်ထွက်ခွာရာနေရာမှာ မန္တလေး ဖြစ်သည်။
  2. မန္တလေးသည် မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကို မန္တလေးဟူသော နာမ်နောက်ရှိမှ ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် မှ ဝိဘတ်သည် ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 2. မောင်မျိုးမြင့်သည် မန္တလေးက ပြန်လာသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်ထွက်ခွာရာနေရာမှာ မန္တလေး ဖြစ်သည်။
  2. မန္တလေးသည် မောင်မျိုးမြင့် ထွက်ခွာရာနေရာဖြစ်ကြောင်းကို မန္တလေးဟူသော နာမ်နောက်ရှိက ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် က ဝိဘတ်သည် ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
  3. ကကို ထွက်ခွာရာပြဝိဘတ်အဖြစ် အသုံးပြုရာ၌ ကြိယာနှင့် ကပ်လျက်ထားရသည်။

ရှေးရှုရာပြဝိဘတ်

ရှေးရှုရာနေရာဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် ရှေးရှုရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • သို့
 1. မောင်မျိုးမြင့်သည် ကျောင်းသို့သွားသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်ရေးရှုသွားသော နေရာမှာ ကျောင်းဖြစ်သည်။
  2. ကျောင်းသည် မောင်မျိုးမြင့် ရေးရှုသွားသော နေရာဖြစ်ကြောင်းကို ကျောင်းဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သို့ ဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် သို့ ဝိဘတ်သည် ရှေးရှုရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ်

ဆိုက်ရောက်ရာနေရာနှင့် အချိန်ကိုပြသော ဝိဘတ်သည် ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • သို့
 • ထိ
 • အထိ
 • ထိအောင်
 • တိုင်အောင်
 1. မောင်မျိုးမြင့်သည် ညနေ ၅ နာရီတွင် အိမ်သို့ ပြန်ရောက်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် ပြန်ရောက်သောနေရာမှာ အိမ်ဖြစ်သည်။
  2. အိမ်သည် မောင်မျိုးမြင့်ရောက်ရှိရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကို အိမ်ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ သို့ ဝိဘတ်ကပြသည်။ ထို့ကြောင့် သို့ သည် ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
 2. မောင်မျိုးမြင့်သည် ည ၇ နာရီမှ ည ၁၂ နာရီအထိစာဖတ်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့် မည်သည့်အချိန်ထိစာဖတ် ကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
  2. မောင်မျိုးမြင့်သည် ည ၁၂ နာရီ ည ၁၂ နာရီ ည ၁၂ နာရီတိုင်အောင် စာဖတ်လေ့ရှိကြောင်းကို ၁၂ နာရီ ၁၂ နာရီ ၁၂ နာရီ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အထိဝိဘတ်က ပြသည်။ ထို့ကြောင့် အထိသည် ဆိုက်ရောက်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

အသုံးခံပြဝိဘတ်

အသုံးပြုခံရသောအရာ ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် အသုံးခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • ဖြင့်
 • နှင့်
 1. မောင်မျိုးမြင့်သည် ခွေးကို တုတ်ဖြင့် ရိုက်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ တုတ်သည် ခွေးကိုရိုက်ရာ၌ အသုံးပြုသောအရာ ဖြစ်သည်။
  2. တုတ်သည် မောင်မျိုးမြင့်အသုံးပြုခံရသော အရာဖြစ်ကြောင်းကို တုတ် ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ဖြင့် ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် ဖြင့် ဝိဘတ်သည် အသုံးပြုခံရသောအရာကို ပြသော အသုံးခံပြဝိဘတ်ဖြစ်သည်။
 2. မောင်မျိုးမြင့်သည် ခွေးကို တုတ်နှင့်ရိုက်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ တုတ်သည် ခေးကိုရိုက်ရာ၌ အသုံးပြုသောအရာဖြစ်သည်။
  2. တုတ်သည် မောင်မျိုးမြင့် အသုံးပြုခံရသောအရာဖြစ်ကြောင်းကို တုတ်ဟူသော နာမ်နောက်ရှိနှင့် ဝိဘတ်က ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် နှင့် ဝိဘတ်သည် အသုံးပြုခံရသောအရာကိုပြသော အသုံးခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။
  4. နှင့်ကို အသုံးခံပြဝိဘတ်အဖြစ် အသုံးပြုရာ၌ ကြိယာနှင့်ကပ်လျက်ထားရသည်။

အကြောင်းပြဝိဘတ်

တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်ပျက်ရသည့် အကြောင်းရင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် အကြောင်းပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • ကြောင့်
 • ဖြင့်
 1. စပါးပင်တို့သည် ပိုးကြောင့် ပျက်၏။

  1. ဤဝါကျ၌ စပါးပင်တို့ပျက်ရသည့်အကြောင်းရင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
  2. စပါးပင်တို့ ပျက်ရသည့်အကြောင်းရင်းမှာ ပိုး ဖြစ်သည်။
  3. ပိုး သည် စပါးပင်တို့ ပျက်ရသည့် အကြောင်းရင်းဖြစ်သည်ကို ယင်း ပိုး ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ကြောင့် ဝိဘတ်က ပြသည်။
  4. သို့ဖြစ်၍ ကြောင့်သည် အကြောင်းပြဝိဘတ်ဖြစ်သည်။

လက်ခံပြဝိဘတ်

လက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် လက်ခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • အား
 1. မောင်မျိုးမြင့်သည် စာအုပ်ကို ဆရာအား ပေးသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်ပေးသော စာအုပ်ကို လက်ခံသူမှာ ဆရာဖြစ်သည်။
  2. ဆရာသည် စာအုပ်လက်ခံသူဖြစ်ကြောင်းကို ဆရာဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အား ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အားဝိဘတ်သည် လက်ခံသူ လက်ခံသူ လက်ခံသူကိုပြသော လက်ခံပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

နေရာပြဝိဘတ်

တည်ရှိရာနေရာ ဖြစ်ကြောင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် နေရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • မှာ
 • တွင်
 • ဝယ်
 • က
 1. မောင်မျိုးမြင့်၏နေအိမ်သည် ရန်ကုန်မြို့ ၌ ရှိသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ မောင်မျိုးမြင့်၏အိမ် တည်ရှိသောနေရာမှာ ရန်ကုန်မြို့ ဖြစ်သည်။
  2. ရန်ကုန်မြို့သည် မောင်မျိုးမြင့်၏အိမ် တည်ရှိသောနေရာဖြစ်ကြောင်းကို ရန်ကုန်မြို့ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ၌ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် ၌ ဝိဘတ်သည် နေရာပြဝိဘတ်ဖြစ်သည်။

အချိန်ပြဝိဘတ်

အချိန်ကို ပြသော ဝိဘတ်သည် အချိန်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 • မှာ
 • တွင်
 • ဝယ်
 • က
 1. သစ်ရွက်များသည် တပေါင်းလ၌ ကြွေသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ သစ်ရွက်များ ကြွေချိန်မှာ တပေါင်းလ ဖြစ်သည်။
  2. တပေါင်းလသည် သစ်ရက်ကြွေ ချိန်ဖြစ်ကြောင်းကို တပေါင်းလဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ၌ ဝိဘတ်က ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့်၌ ဝိဘတ်သည် အချိန်ပြဝိဘတ်ဖြစ်သည်။

ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ်

ပိုင်ဆိုင်ခြင်းကိုပြသော ဝိဘတ်သည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

 1. ဤစက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့်၏ စက်ဘီးဖြစ်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ စက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့်ပိုင်ဆိုင်သော အရာဖြစ်သည်။
  2. စက်ဘီးသည် မောင်မျိုးမြင့်ပိုင်ဆိုင်သောအရာဖြစ်ကြောင်းကို မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့် မောင်မျိုးမြင့်ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ ၏ ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် ၏ ဝိဘတ်သည် ပိုင်ဆိုင်ခြင်းပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

လိုက်လျောပြဝိဘတ်

အဖြစ်အပျက်၊ သဘောတရား၊ လူပုဂ္ဂိုလ်၊ ပမာဏတို့နှင့် ဆန့်ကျင်ခြင်းမရှိဘဲ လိုက်လျောညီညွတ်ခြင်းရှိသည်ကို ပြသော ဝိဘတ်ကို လိုက်လျောပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • အလိုက်
 • အရ
 • အတိုင်း
 • အလျောက်
 • အားလျော်စွာ
 • နှင့်အညီ
 • နှင့်အမျှ
 1. တောင်သူဦးကြီးများသည် သီးနှံမျိုးစုံကိုရာသီအလိုက် စိုက်ပျိုးကြသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ တောင်သူဦးကြီးများ သီးနှံမျိုးစုံကိုမည်သို့စိုက်ပျိုးကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
  2. တောင်သူဦးကြီးများသည် သီးနှံမျိုးစုံကိုအချိန်ရာသီနှင့် လိုက်လျောအောင် စိုက်ပျိုးကြောင်းကိုရာသီ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အလိုက် ဝိဘတ်က ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အလိုက်သည် လိုက်လျောပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ်

ယှဉ်တွဲခြင်း၊ ပေါင်းစည်းခြင်းကို ပြသော ဝိဘတ်ကို ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • နှင့်
 • နှင့်တကွ
 • နှင့်အတူ
 1. ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများသည် လယ်ယာဦးကြီးများ နှင့်အတူ ရွှေဝါမြေ စစ်ဆင်ရေး၌ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများသည် ပြည်သူတို့နှင့်အတူ ရွှေဝါမြေ စစ်ဆင်ရေးတွင် ပါဝင်ဆင်နွှဲကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
  2. လယ်ယာဦးကြီးများနှင့်အတူ ပါဝင်ဆင်နွှဲကြသူများမာ ပြည်သူ့တပ်မတော်သားများဖြစ်ကြောင်းကို လယ်ယာဦးကြီးများဟူသော နာမ်နောက်ရှိ နှင့်အတူဝိဘတ်က ယဉ်တွဲဖော်ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် နှင့်အတူသည် ယှဉ်တွဲပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ်

အစုအပေါင်းမှ တစ်စုံတစ်ရာ၊ တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက် စသည် တစ်စိတ်တစ်ဒေသကို ခွဲထုတ်ပြသော ဝိဘတ်ကို ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • တွင်
 • အနက်
 • အထဲမှ
 • အထဲမှာ
 1. ရေသတ္တဝါများအနက် ဝေလငါးသည် အကြီးဆုံးဖြစ်၏။

  1. ဤဝါကျ၌ အကြီးဆုံးရေသတ္တဝါသည် ဝေလငါး ဖြစ်ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
  2. ဝေလငါးသည် ရေသတ္တဝါများအနက် အကြီးဆုံးဖြစ်ကြောင်းကိုရေသတ္တဝါများ ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ အနက် ဟူသော ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အနက်သည် ခွဲထုတ်ရာပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ်

တစ်စုံတစ်ဦး၊ တစ်စုံတစ်ရာကို ရည်စူးကြောင်း ဖော်ပြသော ဝိဘတ်ကို ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • ငှာ
 • အလို့ငှာ
 • ဖို့
 • အဖို့
 • အတွက်
 1. တပ်မတော်သားတို့သည် နိုင်ငံအတွက် အသက်ကိုပေးလူထားသူများ ဖြစ်ကြသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ တပ်မတော်သားတို့သည် မည်သူ့အတွက် ရည်စူး၍ အသက်ပေးလှူထားသူများ ဖြစ်ကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
  2. တပ်မတော်သားတို့သည် နိုင်ငံ အတွက် အသက်ပေးလှူထားကြသူများဖြစ်ကြောင်းကိုနိုင်ငံ နိုင်ငံ နိုင်ငံဟူသော နာမ် နောက်ရှိအတွက် ဝိဘတ်က ရည်စူးဖော်ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အတွက် သည်ရည်စူးချက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်

နေရာ အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသော ဝိဘတ်ကို နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • တိုင်တိုင်
 • တိုင်အောင်
 1. လူငယ်များသည် ရွာလယ်မှ ရွာဦးကျောင်း တိုင်အောင် လမ်းဖို့လုပ်အားပေးကြသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ လူငယ်များသည် မည်သည့်နေရာမှ မည်သည့်နေရာထိဆက်တိုက် လမ်းဖို့လုပ်အားပေးကြကြောင်းကိုဖော်ပြထားသည်။
  2. လူငယ်များသည် ရွာလယ်မှ ရွာဦးကျောင်းအထိဆက်တိုက် လမ်းဖို့လုပ်အားပေးကြကြောင်းကိုရွာဦးကျောင်း ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ တိုင်အောင် ဝိဘတ်ကပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် တိုင်အောင်သည် နေရာဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ်

အချိန် အဆက်မပြတ်ဖြစ်ခြင်းကို ပြသော ဝိဘတ်ကို အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

 • တိုင်တိုင်
 • တိုင်အောင်
 • ပတ်လုံး
 • လုံးလုံး
 1. ဆရာတော်ဦးဝိစာရသည် နယ်ချဲ့ကိုရက်ပေါင်း ၂၁၀တိုင်တိုင် အစာငတ်ခံ ဆန္ဒပြခဲ့သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ဆရာတော်ဦးဝိစာရသည် ရက်ပေါင်းမည်မျှကြာအောင် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
  2. ဆရာတော်သည် ရက်ပေါင်း ၂၁၀တိုင်တိုင် အဆက်မပြတ် အစာငတ်ခံဆန္ဒပြကြောင်းကိုရက်ပေါင်း ၂၁၀ဟူသော နာမ်နောက်ရှိ တိုင်တိုင် ဝိဘတ်က ပြသည်။
  3. ထို့ကြောင့် တိုင်တိုင်သည် အချိန်ဆက်တိုက်ပြဝိဘတ် ဖြစ်သည်။

ကြိယာဝိဘတ်

ကြိယာ၏နောက်၌တည်၍ ၎င်းကြိယာ၏ကာလနှင့်အမျိုးအစားကို ဝေဖန်ပိုင်းခြားပြသော စကားလုံးကို ကြိယာဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

ကြိယာဝိဘတ် ၂ မျိုးရှိသည်။

ကာလပြကြိယာဝိဘတ်

ကြိယာ၏ ပြုခြင်း၊ ဖြစ်ခြင်း၊ ရှိခြင်းနှင့် စပ်ဆိုင်သည့် အချိန်ကာလကိုပြသော ဝိဘတ်ကို ကာလပြကြိယာဝိဘတ် ဟုခေါ်သည်။

အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ်

ကြိယာ၏ အမျိုးအစားကို ဖော်ပြသော ဝိဘတ်ကို အမျိုးအစားပြကြိယာဝိဘတ် ကိုခေါ်သည်။