သမ္ဗန္ဓ

ပုဒ်အချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ၊ ဝါကျအချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ၊ အဓိပ္ပာယ်အချင်းချင်းကိုဖြစ်စေ ဆက်စပ်ပေးသော စကားလုံးကို သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

 • သမ္ဗန္ဓ ၃ မျိုးရှိသည်။
 • ဘဲနှင့်
 • နှင့်တစ်ပြိုင်နက်
 • နှင့်
 • သောကြောင့်
 • သော်လည်း
 • မှ
 • သော်
 • သဖြင့်
 • သို့မဟုတ်
 • သောအခါ
 • လျှင်
 • ခိုက်
 • က
 • သာမက
 • လျက်
 • သို့ရာတွင်
 • ထိုအခါ
 • ထို့ကြောင့်
 • တုန်း
 • ဖြစ်စေ ...ဖြစ်စေ
 • ထို့ပြင်
 • အတွက်
 1. နှင်းဆီပန်းနှင့် စံပယ်ပန်း၊ ထမင်းနှင့်ဟင်း။

  1. ဤတွင် နှင်းဆီပန်း၊ စံပယ်ပန်း တို့သည် နာမ်ပုဒ်များ ဖြစ်ကြသည်။
  2. ၎င်းနာမ်ပုဒ်များကို နှင့်ဟူသော စကားလုံးက ဆက်စပ်ပေးသည်။
  3. ထိုနည်းအတူ ထမင်း၊ ဟင်းတို့သည် နာမ်ပုဒ်များ ဖြစ်ကြသည်။
  4. ၎င်းနာမ်ပုဒ်များကို နှင့်ဟူသောစကားလုံးက ဆက်စပ်ပေးသည်။
  5. ထိုသို့ ပုဒ် ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် နှင့်သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။
 2. မောင်ကံကောင်းသည် စာကြိုးစားသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် စာမေးပွဲအောင်သည်။

  1. အထက်ပါပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန် သောကြောင့် ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်နိုင်သည်။
 3. မောင်ကံကောင်းသည် စာကြိုးစားသောကြောင့် စာမေးပွဲအောင်သည်။

  1. ထို့သို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့် သောကြောင့်သည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 4. ယနေ့မိုးရွာသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။

  1. အထက်ပါပထမဝါကျနင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်းဖြစ်စေရန် သော်လည်းဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်းဆက်စပ်နိုင်သည်။
 5. ယနေ့ မိုးရွာ သော်လည်း မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သားသည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သော်လည်းသည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 6. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ဝါကျ တစ်ခုတည်း ဖြစ်စေရန် သောအခါ ဟူသော စကားလုံးဖြင့် အောက်ပါအတိုင်း ဆက်စပ်နိုင်သည်။
 7. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သောအခါ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သောအခါသည် သမ္ဗန္တ ဖြစ်သည်။
 8. ယနေ့မိုးရွာသည်။ မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့သွားသည်။

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနှင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို သို့ရာတွင် ဟူသော စကားလုံးဖြင့် ဆက်စပ်လိုက်သောအခါ ထိုဝါကျ ၂ ခုသည် အောက်ပါ အတိုင်း အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သွယ်မှု ရှိလာသည်။
 9. ယနေ့မိုးရွာသည် သို့ရာတွင် မောင်ကံကောင်းသည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ခုကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် သို့ရာတွင် သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။
 10. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည်။ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်

  1. အထက်ပါ ပထမဝါကျနင့် ဒုတိယဝါကျတို့ကို ထိုအခါ ဟူသောစကားလုံးဖြင့် ဆက်စပ်လိုက်သောအခါ ထိုဝါကျ ၂ ခုသည် အောက်ပါအတိုင်း အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်သွယ်မှုရှိလာသည်။
 11. နွေရာသီ၌ ကျောင်းပိတ်သည် ထိုအခါ မောင်သံချောင်းသည် စက်ရုံ၌ လုပ်အားပေးမည်။

  1. ထိုသို့ ဝါကျ ၂ ခုကို အဓိပ္ပာယ်အရ ဆက်စပ်ပေးခြင်းကြောင့် ထိုအခါ သည် သမ္ဗန္တဖြစ်သည်။

ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ

ပုဒ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို ပုဒ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ

ဝါကျအချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို ဝါကျဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။

အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ

အဓိပ္ပာယ်အချင်းချင်း ဆက်စပ်ပေးသော သမ္ဗန္ဓကို အဓိပ္ပာယ်ဆက်သမ္ဗန္ဓ ဟုခေါ်သည်။