ကြိယာဝိသေသန

ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို ကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • ကြိယာဝိသေသနသည် အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ ၅ မျိုးရှိသည်။
 • မြန်မြန်
 • ရိုသေစွာ
 • မကြာခဏ
 • မုချ
 • နည်းနည်း
 • အသေအချာ
 • အမြတ်တနိုး
 • တရွေ့ရွေ့
 • တဒုန်းဒုန်း
 • ပမာမခန့်
 1. မောင်လှဝင်းသည် ကျောင်းသို့ သွားသည်။ မောင်လှဝင်းသည် ကျောင်းသို့ မြန်မြန်သွားသည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ မောင်လှဝင်းသည် ကျောင်းသို့သွားကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌မူ မောင်လှဝင်းသည် ကျောင်းသို့ မည်သို့သွားကြောင်းကို ဖော်ပြထားသည်။
  3. မောင်လဝင်း ကျောင်းသို့ မည်သို့သွားသနည်း။ မြန်မြန်သွားသည်။ မြန်မြန်ဟူသော ပုဒ်သည် သွားဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။ ဤသို့ ကြိယာကို အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို ကြိယာဝိသေသနဟုခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် မြန်မြန်သည် ကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။
 2. မောင်လှဝင်းသည် ဆရာကို ကန်တော့သည်။ မောင်လှဝင်းသည် ဆရာကို ရိုသေစွာ ကန်တော့သည်။

  1. ပထမဝါကျ၌ မောင်လှဝင်းသည် ဆရာကို ကန်တော့ကြောင်းကို ဖော်ပြသည်။
  2. ဒုတိယဝါကျ၌မူ မောင်လှဝင်းသည် ဆရာကို မည်သို့ကန်တော့ကြောင်း ဖော်ပြထားသည်။
  3. မောင်လှဝင်း ဆရာကို မည်သို့ကန်တော့သနည်း။ ရိုသေစွာ ကန်တော့သည်။ ဤတွင် ရိုသေစွာဟူသော ပုဒ်သည် ကန်တော့ဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။ ဤသို့ ကြိယာကို အထူးပြုသည့်ပုဒ်ကို ကြိယာဝိသေသနဟု ခေါ်သည်။ ထို့ကြောင့် ရိုသေစွာသည် ကြိယာဝိသေသနဖြစ်သည်။

အနက်အဓိပ္ပာယ်အရ

အချိန်ပြကြိယာဝိသေသန

အချိန်ကာလကိုပြခြင်းဖြင့် ကြိယာကို အထူးပြု သောပုဒ်ကို အချိန်ပြကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • စောစော
 • ကြာမြင့်စွာ
 • မကြာခဏ
 • ချက်ချင်း
 • ယခင်က
 • ယနေ့
 • ယခု
 • နက်ဖြန်
 • နောက်နောင်
 • မကြာမီ
 • ခဏချင်း
 • ရုတ်တရက်
 • အစဉ်
 • အမြဲ
 • မပြတ်
 1. မောင်ထွေးသည် ကျောင်းသို့ စောစောသွားလေ့ရှိသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ စောစောက မောင်ထွေးကျောင်းသွားလေ့ရှိသောအချိန်ကို ပြသည်။
  2. စောစောဟူသောပုဒ်သည် မောင်ထွေး ကျောင်းသွားချိန်ကို ပြခြင်းဖြင့် သွားဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။ ထို့ကြောင့် စောစောသည် အချိန်ကိုပြသော အချိန်ပြကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။

အမူအရာပြကြိယာဝိသေသန

ဆောင်ရွက်ပုံအမူအရာကိုပြခြင်းဖြင့် ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို အမူအရာပြကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • ရိုသေစွာ
 • လျင်မြန်စွာ
 • ကပိုကရို
 • ကချော်ကချွတ်
 • ပြုံးတုံးတုံး
 • ဒယိမ်းဒယိုင်
 • ယုယုယယ
 • တီတီတာတာ
 • ညီညီညာညာ
 • ချိုသာစွာ
 • အလျင်အမြန်
 • တမြုံံ့မြုံ့
 • တရိုတသေ
 1. မောင်ထွေးသည် ဆရာကို ရိုသေစွာ ကန်တော့သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ ရိုသေစွာက မောင်ထွေးသည် ဆရာအား မည်သို့ကန်တော့ကြောင်းကို ပြသည်။
  2. ရိုသေစွာဟူသော ပုဒ်သည် မောင်ထွေး၏အမူအရာကို ပြခြင်းဖြင့် ကန်တော့ ဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် ရိုသေစွာ သည် အမူအရာကို ပြသော အမူအရာပြကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။

အခြေအနေပြကြိယာဝိသေသန

အခြေအနေကို ပြခြင်းဖြင့် ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို အခြေအနေပြကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • အသေအချာ
 • မချွတ်
 • ဧကန်
 • အမှန်
 • စင်စစ်
 • မုချ
 1. မောင်ထွေးသည် နေကြတ်ခြင်းကို အသေအချာမြင် ရသည်။

  1. ဤဝါကျ၌ အသေအချာက နေကြတ်ခြင်းကို မောင်ထွေး မည်သို့ မြင်ရကြောင်းပြသည်။
  2. အသေအချာဟူသော ပုဒ်သည် မောင်ထွေးမြင်ရပုံ အခြေအနေကို ပြခြင်းဖြင့်မြင် ဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အသေအချာ သည်အခြေအနေကိုပြသော အခြေအနေပြကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။

ပမာဏပြကြိယာဝိသေသန

မည်ရွေ့မည်မျှ ပမာဏကို ပြခြင်းဖြင့် ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို ပမာဏပြကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • အလွန်
 • နည်းနည်း
 • များစွာ
 • အဆမတန်
 1. မောင်ထွေးသည် ငှက်ပျောသီးကို အလွန်ကြိုက်သည်။

  1. ဤဝါကျ၌ အလွန် က မောင်ထွေးသည် ငှက်ပျောသီးကို မည်မျှကြိုက် ကြောင်းပြသည်။
  2. အလွန် ဟူသော ပုဒ်သည် မောင်ထွေး ငှက်ပျောသီး မည်မျှ ကြိုက်ကြောင်းကို ပြခြင်းဖြင့် ကြိုက်ဟူသော ကြိယာကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် အလွန် သည် ပမာဏကိုပြသော ပမာဏပြ ကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။

အမေးကြိယာဝိသေသန

မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ကြိယာကို အထူးပြုသောပုဒ်ကို အမေးကြိယာဝိသေသန ဟုခေါ်သည်။

 • မည်မျှ
 • ဘယ်လို
 • ဘယ်လောက်
 • ဘယ်ပုံ
 1. မောင်ထွေးသည် စာကို မည်မျှကြိုးစား သနည်း။

  1. ဤဝါကျသည် မောင်ထေး၏ စာကြိုးစားမှုအခြေအနေကို မေးထားသော ဝါကျဖြစ်သည်။
  2. မည်မျှ ဟူသော ပုဒ်သည် မောင်ထွေး၏ စာကြိုးစားမှုအခြေအနေကို မေးမြန်းခြင်းဖြင့် ကြိုးစားဟူသောကြိယာကို အထူးပြုသည်။
  3. ထို့ကြောင့် မည်မျှသည် မေးမြန်းခြင်း သဘောသက်ရောက်သော အမေးကြိယာဝိသေသန ဖြစ်သည်။