wide

Noun

ခရစ်ကက် ကစားရာတွင် ရိုက်လှည့်ကျသူ မရိုက်နိုင်အောင် ကွာကွာပစ်ပေးသော ဘောလုံး။

  ~ wides plural

   Adjective

   ကျယ်သော။ ကျယ်ဝန်းသော။

   • The gap in the fence was just wide enough for the sheep to get through.

   forming Adj and Adv တစ်ခွင်တစ်ပြင်လုံး။ ...လုံး။

   • an industry-wide trend.

   အနံ၊ ဗြက် ကျယ်သော။

   • The room is twelve feet long and ten feet wide.

   ကျယ်ပြန့်သော။ နှံ့စပ်သော။

   • The affair raises wider issues of national interest.

   ကျယ်ကျယ်ဖွင့်ထား သော။

   • Someone had left the door wide open.

   ~ of sth မှန်းချက်နှင့် လွဲသော

   • Her shot was wide of the target.

   ~ wider comparative; ~ widest superlative

    Adverb

    ကျယ်ကျယ်

    • Open your mouth wide.

    of

    Preposition

    followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

    • an acquaintance of my wife's.

    • the role of the teacher.

    ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

    • a woman of Italian descent.

    တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

    • the songs of John Lennon.

    ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

    • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

    အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

    • a dress of blue silk.

    ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

    • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

    အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

    • a member of the football team. for six months of the year.

    အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

    • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

    ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

    • the twenty- second of July. the first of May.

    ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

    • a lover of ie sb who loves classical music.

    ၏။ ရဲ့။

    • deprived of his mother's protection.

    ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

    • die of pneumonia.

    ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

    • the result of the debate.

    ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

    • the city of Dublin.

    သော။ တဲ့။

    • a coat of many colors.

    သော။ တဲ့။

    • Where's that fool of a receptionist?

    သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

    • It's wrong of your friend to suggest it.

    the

    Noun

    ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

     Adjective

     ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • The boy was smiling but the girl looked angry.

     တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

     သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • The milkman was late this morning.

     အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

     • the best day of your life.

     အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

     • for the third time.

     တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

     • The rich get richer and the poor get poorer.

     မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

     • Don't forget to invite the Jordans.

     မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

     • The chimpanzee is an endangered species.

     ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     • Who invented the toilet?

     တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • learn how to play the cello.

     လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

     • He hasn't got the intelligence required.

     နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်...လျှင်။ တစ်...နှုန်းဖြင့်။

     • My car does forty miles to the gallon.

     အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

     • I'm usually out during the day.

     ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

     • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

     mark

     Noun

     အစွန်းအထင်း။ အမှတ်အသား။

     • There's a greasy mark on this skirt.

     Deutschmark

     • a ten-mark note

     ရှင်မာကုခရစ်ဝင်

      စာနီ၊ စာနက်၊ မှဲ့၊ ကြာ စသည့် ကိုယ်တွင် ထင်ရှားသော အမှတ်အသား။

      • He was about six feet tall/with no distinguishing marks.

      အမှတ်။ အမှတ်အသား။

      • White marks painted on the trees show the footpath.

      ပိုင်ဆိုင်မှုပြသည့် အမှတ်အသား။

      • cattle branded with the owner's distinctive mark.

      လက္ခဏာ။ အထိမ်းအမှတ်။

      • Shops remained closed as a mark of respect for the dead man.

      esp Brit အမှတ်။ အဆင့်အမှတ်။

      • get a good/poor mark in maths.

      ကြက်ခြေခတ် အမှတ်အသား။ တစ်စုံ တစ်ဦး၏ အမှတ်အသား။

      • put/make one's mark on something.

      followed by a number စက်၊ ယာဉ် စသည်၏ ပုံစံ အမှတ်။

      • a Mark II estate model.

      fml ပစ်မှတ်။

      • The arrow missed its mark.

      စံချိန်အမှတ်

      • Unemployment has passed the four million mark.

      ပြေးပွဲတွင် တာထွက်မျဉ်း။ ခရစ်ကက် ကစား ရာတွင် ဘောလုံးပစ်သူ စသည်၏ တာထွက် အမှတ်။

       ~ marks plural

        Verb

        မှတ်သားသည်။ ဂရုပြုသည်။ သတ်မှတ်ဖော်ပြသည်။ ရွေးချယ်သည်။ အမှတ်ပေးသည်။ to mark down စျေးလျှော့သတ်မှတ်သည်။ to mark out နယ်နိမိတ်သတ်မှတ်သည်။

         ~ A with B; B on A အမှတ်အသားပြုသည်။ မှတ်သည်။

         • Prices are marked on the goods.

         စွန်းထင်းသည်။ အရာထင်သည်။

         • Don't put hot dishes directly on the table/because it marks very easily.

         နေရာကို ညွှန်ပြသည်။

         • This cross marks the spot where she died.

         ဂုဏ်ပြုသည်

         • celebrations to mark the President's 75th birthday.

         အမှတ်သညာအဖြစ် တည်ရှိသည်။

         • mark a new phase in international relations.

         အမှတ်ပေးသည်၊ ခြစ်သည်။

         • Nobody likes her because she marks very hard.

         သတ်မှတ် သည်။

         • be marked as an enemy of the poor.

         fml သတိထားသည်။

         • There'll be trouble over this/you mark my words.

         sport အသင်းလိုက် ကစားရာတွင် ကပ်ထားသည်။

         • Our defence had him closely marked.

         ~ marks 3rd person; ~ marked past and past participle; ~ marking present participle

          Adjective

          ~ Marked အမှတ်အသားပါသော။ သိသာလောက်သော။ ဂရုပြုတတ်သော။ ~ To miss the mark အကြံမှောက်သည်။ ~ To toe the mark ကြံ့ကြံ့ခံကာ ခုခံသည်။

           Adverb

           ~ Markedly သိသာလောက်အောင်။

            Mark

            Noun

            ~ Marks plural