wealth

Noun

ဓန၊ ကြွယ်ဝမှု

  ဓနဥစ္စာ

  • Nobody knew how she had acquired her wealth.

  ချမ်းသာကြွယ်ဝမှု

  • Wealth had not brought them happiness.

  sing ~ of sth အမြောက်အမြား။ တစ်ပုံတစ်ခေါင်း။

  • a wealth of opportunity.

  ~ wealths plural

   Adjective

   ~ Wealthy ချမ်းသာသော။ ဥစ္စာပစ္စည်း ကြွယ်ဝသော။

    Adverb

    ~ Wealthily ကြွယ်ဝစွာ။