wardrobe

Noun

အဝတ်ချိတ်ရန် အကန့်ပါသော မတ်ရပ်ဗီရို။

  အဝတ်ဗီရိုကြီး

   usu sing ကိုယ်ပိုင် အဝတ်အစားများ။

   • buy a new winter wardrobe.

   ဇာတ်အဖွဲ့တစ်ခု၏ ဇာတ်ဝတ် ဇာတ်စား။

    ~ wardrobes plural