violate

Noun

စည်းကမ်းဖောက်ဖျက်သည်

  ~ Violation ကျုးလွန်ခြင်း။ ဖောက်ပြားခြင်း။

   Verb

   ဗလက္ကာရပြုသည်။ ကြမ်းတမ်းစွာ ဆက်ဆံသည်။

    ချိုးဖောက်သည်

    • they violated the terms of a cease-fire.

    နှောင့်ယှက်သည်။ စော်ကားသည်။

    • She felt that her privacy had been violated.

    ထိပါးသည်။ စော်ကားသည်။

    • violate a tomb/shrine.

    fml or euph ဗလက္ကာရပြုကျင့်သည်။

     ~ violates 3rd person; ~ violated past and past participle; ~ violating present participle

      Adjective

      ~ Violative ကျူးကျော်စော်ကားသော။