up

Noun

sing ဘောလုံး အတက်။

 • you can't have ups all the time in football.

Verb

infml or joc followed by and and another v ဆတ်ခနဲ ထသည်။

 • She upped and left without a word.

တိုးပေးသည်။ တက်သွားသည်။

 • He's upped his offer to £300.

~ ups 3rd person; ~ upped past and past participle; ~ upping present participle

  Adjective

  တက်ကြွသော

  • He's been really up since getting that job.

  အပင့်။ အတက်။

  • an up stroke.

  Adverb

  ထသည်။ ထောင်သည်။ ထူသည်။ တည့်မတ် သည်။

  • It didn't take long to put the tent up.

  မော့သည်။ တင်သည်။ တက်သည်။

  • The sun was coming up ie rising as we left.

  တင်သည်။ အထက်တင်ထားသည်။

  • Lay the cards face up on the table.

  of a computer, etc လည်သည်။ ကောင်းသည်။

   ~ to sb/sth ဆီ၊ ထံသို့။ ဝင်၊ တက် လာ၊ သွား

   • He came up to me and asked the time.

   မြို့တက်သည်။ Brit တက္ကသိုလ် အထူးသဖြင့် အောက် စဖို့ တက္က သိုလ်၊ ကိန်း ဘ ရစ် တက္ကသိုလ် တက် ရောက် သည်။ အညာ သို့ တက် သည်၊ ဆန်သည်။

   • go up to San Francisco for the day.

   ဆုတ်၊ ဖြဲ၊ ခွာ ပစ်သည်။

   • The road is up ie with the surface broken or removed while being repaired.

   စားပစ်သည်။ ခန်းသွားသည်။ ကျယ် ကျယ် ဖွင့်သည်၊ ပြောသည်။ လေ ထသည်။

   • We ate all the food up. The stream has dried up.

   အချိန် ကုန်သည်၊ စေ့သည်။

   • Time's up. Stop writing and hand in your papers.

   ချိတ်၊ ဆွဲ၊ ကပ်၊ တွယ် လိုက် သည်။

   • hang a picture up.

   အိပ်ရာမှ ထသည်။ အိပ်ရာမဝင်ဘဲ နေသည်။

   • It's time to get up!

   ဖြစ်ပျက်နေသည်

   • I heard a lot of shouting __what's up?

   သော့ ခတ်သည်၊ ကြယ်သီး တပ်သည်။

   • lock up a door.

   ဆံပင် သပ်တင်သည်၊ ဦးခေါင်းထက်တွင် ထုံးသည်။

   • You look nice with your hair up.

   Preposition

   အထက်သို့။ အပေါ်ကို။

   • run up the stairs.

   တစ်လျှောက်

   • go up the road to the shops.

   မြစ်ညာသို့

   • a pleasure trip up the Thames.

   up-

   Prefix

   အမြင့်၊ အတက်ဟု အဓိပ္ပာယ်ရှိသော ရှေ့ဆက်

   • upgrade.

   to

   Adverb

   usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

   • he pulled the door to behind him.

   Preposition

   ဆီသို့။ သို့။ ကို။

   • He was taken to hospital for treatment.

   ရန်။ ဖို့။ ကို။

   • He shouted to us to wait for him.

   ~ of sth မှ...သို့။

   ရန်။ ဖို့။

   • His aim is to become the next president.

   အထိ။ တိုင်အောင်။

   • He tore the letter to pieces.

   ရန်။ ဖို့။

   တိုင်အောင်။ အထိ။

   • Her dress reached down to her ankles.

   ရန်။ ဖို့။

   • She's working hard to earn money for her holiday.

   အထိ

   • The American runner went from first to last on the final lap.

   ရန်။ ဖို့။

   • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

   ရောက် ဖို့၊ ရန်။

   • I watched the programme from beginning to end.

   မည်။ မယ်။

   • Can you tell me where to find a bank?

   ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

   • It's a quarter to six.

   ရန်။ ဖို့။

   • driving too fast to be able to stop in time.

   သို့။ ကို။

   • He gave it to his sister.

   fml မည်။ မယ်။

   • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

   ၏။ ဖို့။ အတွက်။

   • secretary to the managing director.

   ရန်။ ဖို့။

   • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

   အတွက်။ သို့။

   • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

   ကို။ နှင့်။

   • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

   ထက်။ စာလျှင်။

   ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

   • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

   လျှင်။ မှာ။

   • This car does 30 miles to the gallon.

   မှ

   • 3 to 4 centimetres long.

   ကို။ အတွက်။ အား။

   • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

   ...ချင်း ထိမတတ်။

   • Cars were bumper to bumper on the motorway.

   နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

   • She left the stage to prolonged applause.

   ဆီ။ သို့။

   ကို

   • The villagers are hostile to strangers.

   အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

   အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

   • To the police/the burglary had the look of a professional job.

   အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

   • Her new hairstyle isn't really to my liking.

   her

   Adjective

   အမျိုးသမီးတစ်ဦး၏။ သူ၏။

   • Jane's here/I think—isn't that her coat?

   Pronoun

   third person singular ဣတ္ထိလိင် အညွှန်းနာမ်စား။ ကတ္တားအဖြစ်သုံးသည်။ သူ။ ယင်း။ ၎င်း။

   • The manager will be free soon—you can wait for her here.

   neck

   Noun

   လည်ပင်း

    လည်ပင်း။ လည်တိုင်။

    • She fell out of the window and broke her neck.

    လည်ပင်းကော်လာ

    • My shirt is a little tight in the neck.

    တိရစ္ဆာန် လည်ပင်းသား။

    • buy some neck of lamb.

    အရာဝတ္ထု လည်ပင်း။ @ MUSICAL INSTRUMENT

    • the neck of a bottle/violin.

    ~ necks plural

     Verb

     လည်ချင်းယှက်သည်။ နမ်းသည်။

     • The two of them were necking on a park bench.

     ~ necks 3rd person; ~ necked past and past participle; ~ necking present participle