unconscionable

Adjective

fml or joc လွန်လွန်မင်းမင်း။ လွန်လွန်ကဲကဲ။

  • You take an unconscionable time getting dressed!

ဩတ္တပစိတ် နှိုးဆော်ရာမလိုက်သော။ ယုတ္တိမတန်သော။