tract

Noun

မြေတစ်ကြော

ဘာသာရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ စာရိတ္တ စသည် ဆိုင်ရာ စာတမ်းငယ်၊ ကျမ်းငယ်။

    ခန္ဓာကိုယ်တွင်း အစာခြေ၊ ဆီး စသည် လမ်းကြောင်း။

    ~ tracts plural

      Adjective

      ~ tractile ဆွဲဆန့်နိုင်သော။ ဆန့်ထွက်နိုင်သော။ ပြုပြင်ချယ်လှယ်ရသော။