to

Adverb

usu of a door ပိတ်သည်အထိ။ ပိတ်လျက်။

 • he pulled the door to behind him.

Preposition

ဆီသို့။ သို့။ ကို။

 • He was taken to hospital for treatment.

ရန်။ ဖို့။ ကို။

 • He shouted to us to wait for him.

~ of sth မှ…သို့။

ရန်။ ဖို့။

 • His aim is to become the next president.

အထိ။ တိုင်အောင်။

 • He tore the letter to pieces.

ရန်။ ဖို့။

တိုင်အောင်။ အထိ။

 • Her dress reached down to her ankles.

ရန်။ ဖို့။

 • She's working hard to earn money for her holiday.

အထိ

 • The American runner went from first to last on the final lap.

ရန်။ ဖို့။

 • She looked through the window to see her husband asleep in his chair.

ရောက် ဖို့၊ ရန်။

 • I watched the programme from beginning to end.

မည်။ မယ်။

 • Can you tell me where to find a bank?

ထိုး၊ ခွဲ ရန်၊ ဖို့။

 • It's a quarter to six.

ရန်။ ဖို့။

 • driving too fast to be able to stop in time.

သို့။ ကို။

 • He gave it to his sister.

fml မည်။ မယ်။

 • She was to be here at 8.30 but she didn't arrive.

၏။ ဖို့။ အတွက်။

 • secretary to the managing director.

ရန်။ ဖို့။

 • I'd like to play chess but I don't know how to ie play.

အတွက်။ သို့။

 • Her speech contained a reference to Abraham Lincoln.

ကို။ နှင့်။

 • She played Ophelia to Laurence Olivier's Hamlet.

ထက်။ စာလျှင်။

၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

 • There are 100 pence to the pound ie £1 = 100p.

လျှင်။ မှာ။

 • This car does 30 miles to the gallon.

မှ

 • 3 to 4 centimetres long.

ကို။ အတွက်။ အား။

 • a monument to the memory of the soldiers who died in the war.

…ချင်း ထိမတတ်။

 • Cars were bumper to bumper on the motorway.

နှင့်တွဲဖက်၍။ နှင့်အတူ။

 • She left the stage to prolonged applause.

ဆီ။ သို့။

ကို

 • The villagers are hostile to strangers.

အနေခက် ရန်၊ ဝမ်းသာရန် စသည် ဖန်လာသည်မှာ။

အတွက်တော့။ အနေဖြင့်။

 • To the police/the burglary had the look of a professional job.

အနေဖြင့်။ အတွက်တော့။

 • Her new hairstyle isn't really to my liking.

go

Noun

goes အလှည့်။

 • Whose go is it?

တက်ကြွမှု

 • She's full of/She's got a lot of get up and go!

~ goes plural

  Verb

  သွားသည်။ သွားရောက်သည်။ လိုက်နာဆောင်ရွက်သည်။ ညွှန်ကြားရာကို လိုက်နာပြုလုပ်သည်။ အခြေအနေ တစ်စုံတစ်ရာသို့ ရောက်သည်။ ~ go-ahead ထကြွဖျတ်လတ်သော။ လုံ့လဝီရိယရှိသော။ ~ to go between အောင်သွယ်-ကြားဝင်၍ စေ့စပ်-ပေးသည်။ ကြားလူ။ ~ to go about one's business ကိုယ့်အလုပ်ကိစ္စ ကိုယ်လုပ်သည်။ ~ to go down အောက်ကျသည်။ ကျဆင်းသည်။ နှစ်မြှုပ်သည်။ ~ to go too far အလွန်အကျွံ-စည်းလွန်ကမ်းလွန်-ဖြစ်သည်။ ~ go on ဆက်လုပ်။

   Movement တစ်နေရာမှ တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ ခရီးသွားသည်။

   • She has gone to see her sister this weekend. Are you going home for Christmas?

   ထွက်ခွာသည်။ သွားသည်။ ~ to sth; with sb တစ်နေရာသို့ သွားသည်။ တစ်စုံတစ်ယောက်နှင့် သွားသည်။

   • They came at six and went at nine. Has she gone yet?

   usu without a or the ကိစ္စတစ်ခုခုအတွက် သွားသည်။ usu without a or the တက်သည်။

   • go to hospital/US go to the hospital ie for medical treatment.

   ~ for sth; also used with the -ing form of a V ထွက်သည်။ သွားသည်။ ~ on sth ထွက်သည်။ သွားသည်။ တက်သည်။

   • Shall we go for a drink ie at a pub or bar after work?

   သွားသည်၊ ပြေးသည်၊ မောင်းသည်၊ စီးသည် စသည်

   • We still have five miles to go ie until we reach our destination.

   သွားသည်။ ပြေးသည်။ ရွေ့သည်။

   • The car went skidding off the road into a ditch.

   ပို့သည်။ တင်သည်။ သွားသည်။

   • Such complaints must go through the proper channels.

   from to သွားသည်။ ရောက်သည်။ တိုင်သည်။ အလျားစသည် ရှိ သည်။

   • Our garden goes down as far as the river.

   Position ထားသည်။ in/ into sth တော်သည်။ ကိုက်သည်။ တန်သည်။ ဆံ့သည်။ into sth ကိန်းချင်းစားရာတွင် ဝင်သည်။ ပြတ်သည်။

   • This dictionary goes on the top shelf.

   Activity ဘဝ၊ စီးပွားရေးစသည် အခြေအနေ ရှိသည်။

   • How did your interview go? It went very well/thank you.

   တာလွှတ်ခြင်း စသည်တွင် စလုပ်ရန် အချက်ပေး စကား။ ပြေး၊ ထွက်၊ ခုန် စသည်။

   • I'll say One/two/three/go! as a signal for you to start.

   စက် စသည် လည်သည်/သွားသည်။

   • This machine goes by electricity.

   ~ State ထိပ်ပြောင်၊ မျက်စိကန်း၊ ချဉ်၊ ပုပ်သိုး စသည် သွားသည်။

   • go bald/blind/mad/pale/bankrupt.

   ~ BECOME နေသည်။

   • The police usually go armed in this part of the city.

   သတိမထားမိ၊ သတိမမူမိ ဖြစ်သည်။

   • Police are worried that many crimes go unreported ie are not reported to them.

   ~ Sound အလိုက်၊ တေးသွားရှိသည်။ ဆိုသည်။

   • How does that song go?

   မြည်သည်။ အော်သည်။ လုပ်ပြသည်။

   • She went like this with her hand.

   Coming to an end ပျောက်သည်။

   • I've washed it repeatedly but the stain won't go.

   used after must, have to or can ရှင်းပစ်သည်။ ဖယ်ပစ်သည်။ ဖယ်ထုတ်သည်။

   • He's incompetent __ he'll have to go.

   မျက်စိအခြေအနေ၊ စိတ် အခြေအနေ စသည် ယိုယွင်း လာသည်၊ ပိုမိုဆိုးရွား လာသည်။

   • His mind is going ie He is losing his mental powers.

   ပျက်သည်။ တစ်စုံတစ်ခုသော အခြေအနေ မဟုတ်တော့။

   • The company has gone into liquidation ie become bankrupt.

   ခရာမှုတ်ခြင်း၊ ခေါင်းလောင်း တီးခြင်း စသည် အသံဖြင့် အချက်ပေးသည်။

   • The whistle goes at the end of the match.

   ~ goes 3rd person; ~ went past tense; ~ gone past participle; ~ going present participle

    too

    Adverb

    usu placed at the end of a clause လည်း။ လည်းပဲ။ ⊂ ALSO

    used before Adj and Adv သိပ်။ အလွန်။ အရမ်း။

    • It's too long a journey to make in one day.

    ဖြစ်ချင်တော့

    • She broke her leg last week— and on her birthday/too!

    သိပ်။ အလွန်။

    • You are really too kind.

    far

    Adjective

    အစွန်ကျသော။ အစွန်းရောက်သော။

    • at the far end of the street.

    dated or fml အလှမ်းကွာဝေးသော။

    • a far country.

    Adverb

    usu in questions and negative sentences အကွာ။ အလှမ်း။ ဝေးဝေး။ လှမ်းလှမ်း။

    • the mountains far in the distance glowed in the sun.

    followed by particles and preps အလွန် ကွာဝေးစွာ။ ဝေးဝေး။ လှမ်းလှမ်း။

    • countries as far apart as Japan and Brazil.

    လွန်လေပြီးသော ကာလက။ ရှေးသရောအခါ က။ ကြာမြင့်စွာ။

    • We danced far into the night.

    အလွန်အကျွံ

    • He's fallen far behind in his work.

    followed by comparative Adj and Adv ပို၍။

    • He runs far faster than his brother.