theory

Noun

အယူအဆ။ အဆိို။ သဘောတရား။ သီအိုရီ။

  • Darwin's theory of evolution.

ပညာရပ်ဆိုင်ရာ ပဓာနကျသည့် စည်းမျဉ်း၊ မူ၊ သဘောတရားများ။

သဘောထား။ အယူ အဆ။ အထင်အမြင်။

  • He has a theory that wearing hats makes men go bald.

အနုမာန အယူအဆ။ ထင်မြင်ချက်။

  • It sounds fine in theory/but will it work in practice?

~ theories plural

    Verb

    ~ Theorize အချက်အလက်များပေါ်တွင် မူတည်၍ စိတ်ကူးယူဆသည်။ စိတ်ကူးတွေးဆသည်။