take hold

Verb

~ takes hold 3rd person; ~ took hold past tense; ~ taken hold past participle; ~ taking hold present participle

  take

  Noun

  cinema ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တစ်ခု ရိုက်ခြင်း။

  • shoot the scene in a single take.

  usu sing ရငွေ။

  • The take was shared equally by the two contestants.

  ~ takes plural

   Verb

   ~ sth/sb with one; sth to sb သယ်သည်။ ဆောင်သည်။ ခေါ်သည်။ ယူသည်။

   • Don't forget to take your umbrella with you when you go.

   ပို့ဆောင်သည်။ ပေါက်စေသည်။ ဆောင်ယူသည်။

   • Her energy and talent took her to the top of her profession.

   ယူသည်။ ဆွဲသည်။

   • Would you mind taking ie holding the baby for a moment?

   ယူသည်။ လစ်သည်။ ကစ်သည်။

   • Someone's taken some money out of/from my bank account.

   ~ sth from sth/out of sth ယူသည်။ ထုတ်သည်။

   • The loan repayments will be taken out of your bank account.

   ~ sth from sth not in the continuous tenses နုတ်သည်။

   • If you take 5 from 12/you're left with 7.

   ~ sth from sb not usu in the continuous tenses သိမ်း၊ ဖမ်း၊ ဆွတ် စသည် ယူသည်။

   • The English army tried to take the town from the French.

   not usu in the continuous tenses ယူသည်။ လက်ခံသည်။

   • The shop took ie sold goods worth a total of £50000 last week.

   not usu in the continuous tenses လက်ခံသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

   • Dr Brown takes some private patients.

   not in the continuous tenses ဆံ့သည်။ ကန်သည်။ ကာသည်။ နိုင်သည်။

   • This bus can take 60 passengers.

   not usu in the continuous tenses ခံရသည်။ ခံသည်။ နိုင်သည်။

   • The shop-front took the full force of the explosion.

   not usu in the continuous tenses ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သည်းခံသည်။ ခံသည်။ လက်ခံသည်။

   • Tell me the bad news—I can take it.

   သဘောထားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။

   • These threats are not to be taken lightly.

   ~ sth as sth not in the continuous tenses နားလည် သည်။ သဘော ထား သည်။ သဘောပေါက် သည်။

   • She took what he said as a compliment.

   ~ sb/sth for sb/sth not in the continuous tenses မှတ်သည်။ ထင် သည်။ ယူဆသည်။

   • Even the experts took the painting for a genuine Van Gogh.

   not in the continuous tenses နားလည်သည်။ သဘောပေါက်သည်။

   • I don't think she took my meaning.

   အိမ် ငှားရမ်းသည်။

   • We're taking a cottage in Brittany for a month.

   ယူသည်

   • I'll take the grey jacket/please.

   fml သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း မှန်မှန်ယူသည်။

   • She takes The Guardian.

   စားသည်။ ဆေး သောက်သည်။ မူးယစ်ဆေး သုံးသည်။

   • The baby isn't old enough to take solid food.

   no passive; often with it အချိန် လိုသည်၊ ယူသည်၊ ကြာသည်။

   • It took her three hours to mend her bike.

   လိုသည်

   • It would take a lot of strength/a very strong man to lift that weight.

   not in the continuous tenses …အရွယ်၊ ဆိုက် ဝတ်သည်။

   • He takes a 42-inch chest.

   not in the continuous tenses အမျိုးအစား သုံးသည်။ လိုသည်။

   • What type of batteries does this radio take?

   grammar not in the continuous tenses ဝါကျအလိုက် ကြိယာတွင် ကံ၊ ဝိဘတ် လိုသည်။

   • The verb 'rely' takes the preposition 'on'.

   စာမေးပွဲ ဖြေသည်၊ ဝင်သည်။

   • When are you taking your driving test?

   Brit fml ဘွဲ့ရသည်၊ ယူသည်။

   • She took a first in English at Leeds University.

   စာပေဘာသာရပ် သင်သည်၊ ယူသည်။

   • The pupils have to choose what subjects they are going to take for GCSE.

   မှတ်သည်။ စာရင်းသွင်းသည်။ နှုတ်တိုက် ချပေး သည် ကို လိုက်သည်။

   • The policeman took my name and address.

   ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။

   • have one's picture taken.

   စမ်းသည်။ တိုင်းသည်။

   • The tailor took my measurements for a new suit.

   မဲ ခွဲသည်။

   • Why don't we take a vote on it?

   …နှင့်သွားသည်။

   • I was late so I took a taxi to work.

   … လမ်းမှသွားသည်။ … လမ်းအတိုင်းသွားသည်။

   • I usually take the M6 when I go to Scotland.

   အတားအဆီး၊ လမ်းချိုး၊ ကွေ့ စသည် ကျော်သည်၊ သွားသည်၊ ဝင်သည်။

   • The horse took the first fence beautifully.

   ဘောလုံး ကန် သည်။

   • take a penalty/free kick/corner/throw-in.

   not usu in the continuous tenses သဘောထားသည်။ ခံယူ သည်။ စိတ်ဝင် စား သည်။ ကိုင်တွယ်သည်။

   • We need to take a different approach to the problem.

   ယုံကြည်သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သည်။ တွက်ထား သည်။

   • I take Brazil to win the World Cup.

   အရေး ယူသည်။

   • The government is taking action/measures/steps to combat drug abuse.

   usu imperative … ကိုကြည့်ပါ။ စသဖြင့် ဥပမာပြုသည်။

   • A lot of women manage to bring up families and go out to work at the same time—take Angela/for example.

   ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်သည်။

   • The orchestra are just taking their seats.

   ~ sb for sth ဟောပြောပွဲ၊ သင်တန်း ပို့ချရေးတာဝန် ယူသည်။

   • Mr Perkins will take the evening service.

   စွဲသည်။

   • The skin graft failed to take.

   sl စပ်ယှက်သည်။

   • He took her on the sofa.

   ယှဉ်တွဲထားသည့် နာမ်က ဖော်ပြ သည့် လုပ်ငန်းအလိုက် ခွင့်ယူ သည်၊ ရေချိုး သည်၊ တစ်ကိုက်ကိုက်သည်၊ ဂိုးထဲ ကန်သည် စသည် လုပ်သည်။

   • take ie have a break/a holiday/a nap.

   ~ takes 3rd person; ~ took past tense; ~ taken past participle; ~ taking present participle

    Adjective

    ~ taking စိတ်အာရုံကပ်ငြိစေသော။ သဘောကျဖွယ်ကောင်းသော။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော။

     hold

     Noun

     sing ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ တွယ်ရာ။

     • She kept a firm hold of her little boy's hand as they crossed the road.

     သင်္ဘော၊ လေယာဉ်တို့၏ ဝမ်း။ ဝမ်းလိုဏ်။ ကုန်ခန်း။

      ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ ဖမ်းကိုင်ခြင်း။

      • wrestling holds.

      sing ~ on/ over sb/sth နိုင်ချက်။

      • He has some kind of sinister hold over his younger brother.

      ~ on sb/sth သြဇာ။ အာဏာ။ ချုပ်ချယ်မှု။

      • The military has tightened its hold on the country.

      တွယ်စရာ။ ခြေကုပ်လက်တွယ်။

      • There are very few holds on the cliff face.

      ~ holds plural

       Verb

       ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကိုင်သည်။ စွဲသည်။ ပွေ့သည်။ ပိုက်သည်။ ကိုက်ထားသည်။

       • The girl was holding her father's hand.

       နိုင်သည်။ ခံသည်။ ထိန်းထားသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

       • Is that branch strong enough to hold you/your weight?

       ကိုယ်ဟန်အနေအထား တစ်မျိုးမျိုး ထားသည်၊ နေသည်။

       • The wood is held in position by a clamp.

       တောင့်သည်။ ခိုင်သည်။ ခံသည်။ ခိုင်မြဲ သည်။ ခံသည်။ တည် သည်။ တည် ဆဲ ဖြစ်သည်။

       • I don't think the shelf will hold if we put anything else on it.

       ဝင်သည်။ ဆံ့သည်။ ကာသည်။ အရက်ကို ဣန္ဒြေမပျက် သောက် နိုင် သည်။

       • My brain can't hold so much information at one time.

       ထိန်းထားသည်

       • The governing party held the seat/but with a greatly reduced majority.

       ထိန်းသိမ်းသည်။ ချုပ်နှောင်သည်။ ဖမ်းထား သည်။

       • The terrorists are holding three men hostage.

       ကိုင်သည်။ ပိုင်သည်။ ထမ်းဆောင်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

       • An American conglomerate holds a major share in the company.

       ဆွဲဆောင်ထားသည်

       • A good teacher must be able to hold her pupils' attention.

       အယူရှိသည်။ ယူဆသည်။ fml သဘောထားသည်။

       • He holds strange views on religion.

       ကျင်းပသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည်။

       • The meeting will be held in the community centre.

       ကားဘီး စသည် ခြေကုပ်မြဲသည်၊ မချော်။

       • My new car holds the road well.

       … ရပ်ညွှန်းအတိုင်း ဦးတည် ရွေ့လျား သည်၊ ခုတ်မောင်းသည်၊ ပျံသန်း သည်။ အသံ မြင့် မြင့် ဆွဲငင် သီဆို နိုင် သည်။

       • The ship is holding a southeasterly course.

       ဖုန်းပြောမည့်သူ မအားသေး၍ ကိုင်ထားသည်၊ စောင့်သည်။

       • Mr Crowther's extension is engaged at the moment; will you hold the line?

       ဆိုင်းထားသည်

       • Hold the front page ie Do not print it until a certain piece of news is available!

       ~ holds 3rd person; ~ held past and past participle; ~ holding present participle