take

Noun

cinema ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တစ်ခု ရိုက်ခြင်း။

 • shoot the scene in a single take.

usu sing ရငွေ။

 • The take was shared equally by the two contestants.

~ takes plural

  Verb

  ~ sth/sb with one; sth to sb သယ်သည်။ ဆောင်သည်။ ခေါ်သည်။ ယူသည်။

  • Don't forget to take your umbrella with you when you go.

  ပို့ဆောင်သည်။ ပေါက်စေသည်။ ဆောင်ယူသည်။

  • Her energy and talent took her to the top of her profession.

  ယူသည်။ ဆွဲသည်။

  • Would you mind taking ie holding the baby for a moment?

  ယူသည်။ လစ်သည်။ ကစ်သည်။

  • Someone's taken some money out of/from my bank account.

  ~ sth from sth/out of sth ယူသည်။ ထုတ်သည်။

  • The loan repayments will be taken out of your bank account.

  ~ sth from sth not in the continuous tenses နုတ်သည်။

  • If you take 5 from 12/you're left with 7.

  ~ sth from sb not usu in the continuous tenses သိမ်း၊ ဖမ်း၊ ဆွတ် စသည် ယူသည်။

  • The English army tried to take the town from the French.

  not usu in the continuous tenses ယူသည်။ လက်ခံသည်။

  • The shop took ie sold goods worth a total of £50000 last week.

  not usu in the continuous tenses လက်ခံသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

  • Dr Brown takes some private patients.

  not in the continuous tenses ဆံ့သည်။ ကန်သည်။ ကာသည်။ နိုင်သည်။

  • This bus can take 60 passengers.

  not usu in the continuous tenses ခံရသည်။ ခံသည်။ နိုင်သည်။

  • The shop-front took the full force of the explosion.

  not usu in the continuous tenses ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သည်းခံသည်။ ခံသည်။ လက်ခံသည်။

  • Tell me the bad news—I can take it.

  သဘောထားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။

  • These threats are not to be taken lightly.

  ~ sth as sth not in the continuous tenses နားလည် သည်။ သဘော ထား သည်။ သဘောပေါက် သည်။

  • She took what he said as a compliment.

  ~ sb/sth for sb/sth not in the continuous tenses မှတ်သည်။ ထင် သည်။ ယူဆသည်။

  • Even the experts took the painting for a genuine Van Gogh.

  not in the continuous tenses နားလည်သည်။ သဘောပေါက်သည်။

  • I don't think she took my meaning.

  အိမ် ငှားရမ်းသည်။

  • We're taking a cottage in Brittany for a month.

  ယူသည်

  • I'll take the grey jacket/please.

  fml သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း မှန်မှန်ယူသည်။

  • She takes The Guardian.

  စားသည်။ ဆေး သောက်သည်။ မူးယစ်ဆေး သုံးသည်။

  • The baby isn't old enough to take solid food.

  no passive; often with it အချိန် လိုသည်၊ ယူသည်၊ ကြာသည်။

  • It took her three hours to mend her bike.

  လိုသည်

  • It would take a lot of strength/a very strong man to lift that weight.

  not in the continuous tenses …အရွယ်၊ ဆိုက် ဝတ်သည်။

  • He takes a 42-inch chest.

  not in the continuous tenses အမျိုးအစား သုံးသည်။ လိုသည်။

  • What type of batteries does this radio take?

  grammar not in the continuous tenses ဝါကျအလိုက် ကြိယာတွင် ကံ၊ ဝိဘတ် လိုသည်။

  • The verb 'rely' takes the preposition 'on'.

  စာမေးပွဲ ဖြေသည်၊ ဝင်သည်။

  • When are you taking your driving test?

  Brit fml ဘွဲ့ရသည်၊ ယူသည်။

  • She took a first in English at Leeds University.

  စာပေဘာသာရပ် သင်သည်၊ ယူသည်။

  • The pupils have to choose what subjects they are going to take for GCSE.

  မှတ်သည်။ စာရင်းသွင်းသည်။ နှုတ်တိုက် ချပေး သည် ကို လိုက်သည်။

  • The policeman took my name and address.

  ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။

  • have one's picture taken.

  စမ်းသည်။ တိုင်းသည်။

  • The tailor took my measurements for a new suit.

  မဲ ခွဲသည်။

  • Why don't we take a vote on it?

  …နှင့်သွားသည်။

  • I was late so I took a taxi to work.

  … လမ်းမှသွားသည်။ … လမ်းအတိုင်းသွားသည်။

  • I usually take the M6 when I go to Scotland.

  အတားအဆီး၊ လမ်းချိုး၊ ကွေ့ စသည် ကျော်သည်၊ သွားသည်၊ ဝင်သည်။

  • The horse took the first fence beautifully.

  ဘောလုံး ကန် သည်။

  • take a penalty/free kick/corner/throw-in.

  not usu in the continuous tenses သဘောထားသည်။ ခံယူ သည်။ စိတ်ဝင် စား သည်။ ကိုင်တွယ်သည်။

  • We need to take a different approach to the problem.

  ယုံကြည်သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သည်။ တွက်ထား သည်။

  • I take Brazil to win the World Cup.

  အရေး ယူသည်။

  • The government is taking action/measures/steps to combat drug abuse.

  usu imperative … ကိုကြည့်ပါ။ စသဖြင့် ဥပမာပြုသည်။

  • A lot of women manage to bring up families and go out to work at the same time—take Angela/for example.

  ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်သည်။

  • The orchestra are just taking their seats.

  ~ sb for sth ဟောပြောပွဲ၊ သင်တန်း ပို့ချရေးတာဝန် ယူသည်။

  • Mr Perkins will take the evening service.

  စွဲသည်။

  • The skin graft failed to take.

  sl စပ်ယှက်သည်။

  • He took her on the sofa.

  ယှဉ်တွဲထားသည့် နာမ်က ဖော်ပြ သည့် လုပ်ငန်းအလိုက် ခွင့်ယူ သည်၊ ရေချိုး သည်၊ တစ်ကိုက်ကိုက်သည်၊ ဂိုးထဲ ကန်သည် စသည် လုပ်သည်။

  • take ie have a break/a holiday/a nap.

  ~ takes 3rd person; ~ took past tense; ~ taken past participle; ~ taking present participle

   Adjective

   ~ taking စိတ်အာရုံကပ်ငြိစေသော။ သဘောကျဖွယ်ကောင်းသော။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော။

    the

    Noun

    ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

     Adjective

     ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • The boy was smiling but the girl looked angry.

     တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

     • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

     သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • The milkman was late this morning.

     အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

     • the best day of your life.

     အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

     • for the third time.

     တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

     • The rich get richer and the poor get poorer.

     မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

     • Don't forget to invite the Jordans.

     မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

     • The chimpanzee is an endangered species.

     ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

     • Who invented the toilet?

     တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

     • learn how to play the cello.

     လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

     • He hasn't got the intelligence required.

     နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

     • My car does forty miles to the gallon.

     အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

     • I'm usually out during the day.

     ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

     • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

     stand

     Noun

     sing ရပ်တည်ချက်။

     • the party's tough stand on welfare.

     usu sing ခုခံတိုက်ခိုက်မှု။ ကြံ့ကြံ့ခံရပ်တည်ချက်။

     • The troops made a brave stand against the enemy.

     စင်၊ ခုံ စသည် တင်စရာ၊ ထားစရာ။

     • a matching stand for your video recorder.

     ဆိုင်ခန်း။ ဆိုင်ကနား။ ကုန်ပစ္စည်း တင်၍ ပြသထားသည့်စင်။

     • set up a market-stand.

     often pl အားကစားကွင်း၊ ရုံရှိပွဲကြည့်စင်။ ⊂ FOOT BALL

     • A cheer rose from the south stand.

     usu sing တရားခွင်တွင် သက်သေထွက်ဆိုရာ၌ မတ်တတ်ရပ် နေရာယူရ သော နေရာ။

     • Please take the stand.

     esp US အငှားယာဉ်များ ခရီး သည်စောင့်ရန် နေရာ။ တက္ကစီဂိတ်။

     • a taxi stand.

     ~ stands plural

      Verb

      မတ်တတ်ရပ် သည်။ မပြိုလဲဘဲ တည်နေသည်။ ရပ်သည်။

      • After the bombing only a few houses were left standing.

      အငြင်းဝါကျများ၌ သည်းခံသည်၊ ခံသည်။

      • He can't stand being kept waiting.

      ~ up မတ်တတ်ရပ်သည်။ ထသည်။

      • We stood up in order to see better.

      ထောင်သည်။ မတ်တတ် ရပ်စေသည်။

      • I stood the little girl on a chair so that she could see out of the window.

      မြင့်သည်

      • The tower stands 60 metres high.

      တည် သည်။ ရှိသည်။

      • A tall poplar tree once stood here.

      ရပ်နေသည်

      • The car stood at the traffic lights for a few moments/then moved off.

      ရေ၊ အရည်စသည် မစီးဘဲနေသည်။ အရည်အဖျော် စသည်ကို အသာထား သည်။

      • Mix the batter and let it stand for twenty minutes.

      တည်သည်။ မူတည်သည်။

      • My offer still stands.

      အခြေအနေတစ်စုံတစ်ရာတွင်ရှိသည်

      • The house has stood empty for months.

      ~ at sth ၌၊ မှာ၊ တွင်၊ ဝယ်ရှိသည်။

      • The church clock still stands at ten to four.

      အလားအလာရှိသည်

      • You stand to make a lot of money from this deal.

      ရပ်တည်သည်

      • stand firm against powerful pressure groups.

      ဒကာခံသည်

      • She was kind enough to stand us a meal.

      esp Brit also esp US run ~ for sth ရွေးကောက်ပွဲ တွင် ဝင်အရွေးခံ သည်။

      • he stood for Parliament in 1968.

      ~ stands 3rd person; ~ stood past and past participle; ~ standing present participle

       Adjective

       ~ Standing ဥပဒေအရ-ထုံးတမ်းစဉ်လာအရ-တည်မြဲသော။ တည်ဆဲဖြစ်သော။