take

Noun

cinema ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တစ်ခု ရိုက်ခြင်း။

 • shoot the scene in a single take.

usu sing ရငွေ။

 • The take was shared equally by the two contestants.

~ takes plural

  Verb

  ~ sth/sb with one; sth to sb သယ်သည်။ ဆောင်သည်။ ခေါ်သည်။ ယူသည်။

  • Don't forget to take your umbrella with you when you go.

  ပို့ဆောင်သည်။ ပေါက်စေသည်။ ဆောင်ယူသည်။

  • Her energy and talent took her to the top of her profession.

  ယူသည်။ ဆွဲသည်။

  • Would you mind taking ie holding the baby for a moment?

  ယူသည်။ လစ်သည်။ ကစ်သည်။

  • Someone's taken some money out of/from my bank account.

  ~ sth from sth/out of sth ယူသည်။ ထုတ်သည်။

  • The loan repayments will be taken out of your bank account.

  ~ sth from sth not in the continuous tenses နုတ်သည်။

  • If you take 5 from 12/you're left with 7.

  ~ sth from sb not usu in the continuous tenses သိမ်း၊ ဖမ်း၊ ဆွတ် စသည် ယူသည်။

  • The English army tried to take the town from the French.

  not usu in the continuous tenses ယူသည်။ လက်ခံသည်။

  • The shop took ie sold goods worth a total of £50000 last week.

  not usu in the continuous tenses လက်ခံသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

  • Dr Brown takes some private patients.

  not in the continuous tenses ဆံ့သည်။ ကန်သည်။ ကာသည်။ နိုင်သည်။

  • This bus can take 60 passengers.

  not usu in the continuous tenses ခံရသည်။ ခံသည်။ နိုင်သည်။

  • The shop-front took the full force of the explosion.

  not usu in the continuous tenses ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သည်းခံသည်။ ခံသည်။ လက်ခံသည်။

  • Tell me the bad news—I can take it.

  သဘောထားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။

  • These threats are not to be taken lightly.

  ~ sth as sth not in the continuous tenses နားလည် သည်။ သဘော ထား သည်။ သဘောပေါက် သည်။

  • She took what he said as a compliment.

  ~ sb/sth for sb/sth not in the continuous tenses မှတ်သည်။ ထင် သည်။ ယူဆသည်။

  • Even the experts took the painting for a genuine Van Gogh.

  not in the continuous tenses နားလည်သည်။ သဘောပေါက်သည်။

  • I don't think she took my meaning.

  အိမ် ငှားရမ်းသည်။

  • We're taking a cottage in Brittany for a month.

  ယူသည်

  • I'll take the grey jacket/please.

  fml သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း မှန်မှန်ယူသည်။

  • She takes The Guardian.

  စားသည်။ ဆေး သောက်သည်။ မူးယစ်ဆေး သုံးသည်။

  • The baby isn't old enough to take solid food.

  no passive; often with it အချိန် လိုသည်၊ ယူသည်၊ ကြာသည်။

  • It took her three hours to mend her bike.

  လိုသည်

  • It would take a lot of strength/a very strong man to lift that weight.

  not in the continuous tenses …အရွယ်၊ ဆိုက် ဝတ်သည်။

  • He takes a 42-inch chest.

  not in the continuous tenses အမျိုးအစား သုံးသည်။ လိုသည်။

  • What type of batteries does this radio take?

  grammar not in the continuous tenses ဝါကျအလိုက် ကြိယာတွင် ကံ၊ ဝိဘတ် လိုသည်။

  • The verb 'rely' takes the preposition 'on'.

  စာမေးပွဲ ဖြေသည်၊ ဝင်သည်။

  • When are you taking your driving test?

  Brit fml ဘွဲ့ရသည်၊ ယူသည်။

  • She took a first in English at Leeds University.

  စာပေဘာသာရပ် သင်သည်၊ ယူသည်။

  • The pupils have to choose what subjects they are going to take for GCSE.

  မှတ်သည်။ စာရင်းသွင်းသည်။ နှုတ်တိုက် ချပေး သည် ကို လိုက်သည်။

  • The policeman took my name and address.

  ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။

  • have one's picture taken.

  စမ်းသည်။ တိုင်းသည်။

  • The tailor took my measurements for a new suit.

  မဲ ခွဲသည်။

  • Why don't we take a vote on it?

  …နှင့်သွားသည်။

  • I was late so I took a taxi to work.

  … လမ်းမှသွားသည်။ … လမ်းအတိုင်းသွားသည်။

  • I usually take the M6 when I go to Scotland.

  အတားအဆီး၊ လမ်းချိုး၊ ကွေ့ စသည် ကျော်သည်၊ သွားသည်၊ ဝင်သည်။

  • The horse took the first fence beautifully.

  ဘောလုံး ကန် သည်။

  • take a penalty/free kick/corner/throw-in.

  not usu in the continuous tenses သဘောထားသည်။ ခံယူ သည်။ စိတ်ဝင် စား သည်။ ကိုင်တွယ်သည်။

  • We need to take a different approach to the problem.

  ယုံကြည်သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သည်။ တွက်ထား သည်။

  • I take Brazil to win the World Cup.

  အရေး ယူသည်။

  • The government is taking action/measures/steps to combat drug abuse.

  usu imperative … ကိုကြည့်ပါ။ စသဖြင့် ဥပမာပြုသည်။

  • A lot of women manage to bring up families and go out to work at the same time—take Angela/for example.

  ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်သည်။

  • The orchestra are just taking their seats.

  ~ sb for sth ဟောပြောပွဲ၊ သင်တန်း ပို့ချရေးတာဝန် ယူသည်။

  • Mr Perkins will take the evening service.

  စွဲသည်။

  • The skin graft failed to take.

  sl စပ်ယှက်သည်။

  • He took her on the sofa.

  ယှဉ်တွဲထားသည့် နာမ်က ဖော်ပြ သည့် လုပ်ငန်းအလိုက် ခွင့်ယူ သည်၊ ရေချိုး သည်၊ တစ်ကိုက်ကိုက်သည်၊ ဂိုးထဲ ကန်သည် စသည် လုပ်သည်။

  • take ie have a break/a holiday/a nap.

  ~ takes 3rd person; ~ took past tense; ~ taken past participle; ~ taking present participle

   Adjective

   ~ taking စိတ်အာရုံကပ်ငြိစေသော။ သဘောကျဖွယ်ကောင်းသော။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော။

    part

    Noun

    အစိတ်အပိုင်း

     often without a when singular ~ of sth အပိုင်း။ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်း။ တစ်စိတ် တစ်ဒေသ။ ကဏာ။

     • The early part of her life was spent in Paris.

     ~ of sth အင်္ဂါအစိတ်အပိုင်း။ အပိုင်း။ နေရာ။

     • Which part of your leg hurts?

     စက်ပစ္စည်းအစိတ်အပိုင်း။ စက်ပစ္စည်း။ ပစ္စည်း။

     • the working parts of a machine.

     usu sing အဖွဲ့ဝင်။ အဖွဲ့သား။ မိသားစုဝင်။

     • We think of you as part of the family.

     အပိုင်း။ အရပ်။

     • Which part of London do you come from?

     နယ်။ ပြည်။ အရပ်။ အပိုင်း။ ခွင်။

     • He's just arrived back from foreign parts.

     ကျမ်းတစ်ဆူကို စိတ်ပိုင်း၍ စာအုပ် တစ်အုပ် အဖြစ် တစ်ကြိမ် ထုတ်ဝေ သည့် အပိုင်း။ အတွဲ။ ရုပ်မြင်သံကြားဇာတ်လမ်းရှည်၊ ဇာတ်လမ်းတွဲမှ တစ်ကြိမ် ထုတ်လွှင့် စာ အပိုင်း။

     • The final part will be shown next Sunday evening.

     သရုပ်ဆောင်ရသည့် အခန်း။

     • He took/played the part of Hamlet.

     ပုံ ဖမ်းသည်

     • fig He's always acting/playing a part ie pretending to be what he is not.

     ဇာတ်ညွှန်းအရ ဇာတ်ကောင် အလိုက် ပြောရမည့် အပိုင်း။

     • Have you learnt your part yet?

     C usu sing ~ in sth လုပ်ငန်း၊ ကိစ္စ တစ်ရပ်တွင် ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရသည့် အခန်းက‹၊ အခန်း။ ပတ်သက်မှု။

     • We all have a part to play in the fight against crime.

     music အပိုင်း။

     • a song in four parts.

     အပုံ။ အဆ။

     • add three parts wine to one part water.

     ~ parts plural

      Verb

      fml ~ from sb ခွဲခွာသည်။ ကွာသည်။

      • They exchanged a final kiss before parting.

      ~ sb from sb ခွဲပစ် လိုက်သည်။

      • The children were parted from their father.

      ပွင့်သည်။ အာသည်။ ရှဲသည်။ ရှဲစေသည်။

      • The clouds parted and the sun shone through.

      ဆံပင်ကို ခွဲသည်။

      • He parts his hair in the middle.

      ~ parts 3rd person; ~ parted past and past participle; ~ parting present participle

       Adverb

       တစ်ပိုင်းအားဖြင့်။ တစ်စိတ်တစ်ဒေသအားဖြင့်။

       • Her feelings were part anger/part relief.