take

Noun

cinema ရုပ်ရှင်ရိုက်ကွက်တစ်ခု ရိုက်ခြင်း။

 • shoot the scene in a single take.

usu sing ရငွေ။

 • The take was shared equally by the two contestants.

~ takes plural

  Verb

  ~ sth/sb with one; sth to sb သယ်သည်။ ဆောင်သည်။ ခေါ်သည်။ ယူသည်။

  • Don't forget to take your umbrella with you when you go.

  ပို့ဆောင်သည်။ ပေါက်စေသည်။ ဆောင်ယူသည်။

  • Her energy and talent took her to the top of her profession.

  ယူသည်။ ဆွဲသည်။

  • Would you mind taking ie holding the baby for a moment?

  ယူသည်။ လစ်သည်။ ကစ်သည်။

  • Someone's taken some money out of/from my bank account.

  ~ sth from sth/out of sth ယူသည်။ ထုတ်သည်။

  • The loan repayments will be taken out of your bank account.

  ~ sth from sth not in the continuous tenses နုတ်သည်။

  • If you take 5 from 12/you're left with 7.

  ~ sth from sb not usu in the continuous tenses သိမ်း၊ ဖမ်း၊ ဆွတ် စသည် ယူသည်။

  • The English army tried to take the town from the French.

  not usu in the continuous tenses ယူသည်။ လက်ခံသည်။

  • The shop took ie sold goods worth a total of £50000 last week.

  not usu in the continuous tenses လက်ခံသည်။ ခွင့်ပြုသည်။

  • Dr Brown takes some private patients.

  not in the continuous tenses ဆံ့သည်။ ကန်သည်။ ကာသည်။ နိုင်သည်။

  • This bus can take 60 passengers.

  not usu in the continuous tenses ခံရသည်။ ခံသည်။ နိုင်သည်။

  • The shop-front took the full force of the explosion.

  not usu in the continuous tenses ခံနိုင်ရည်ရှိသည်။ သည်းခံသည်။ ခံသည်။ လက်ခံသည်။

  • Tell me the bad news—I can take it.

  သဘောထားသည်။ တုံ့ပြန်သည်။

  • These threats are not to be taken lightly.

  ~ sth as sth not in the continuous tenses နားလည် သည်။ သဘော ထား သည်။ သဘောပေါက် သည်။

  • She took what he said as a compliment.

  ~ sb/sth for sb/sth not in the continuous tenses မှတ်သည်။ ထင် သည်။ ယူဆသည်။

  • Even the experts took the painting for a genuine Van Gogh.

  not in the continuous tenses နားလည်သည်။ သဘောပေါက်သည်။

  • I don't think she took my meaning.

  အိမ် ငှားရမ်းသည်။

  • We're taking a cottage in Brittany for a month.

  ယူသည်

  • I'll take the grey jacket/please.

  fml သတင်းစာ၊ မဂ္ဂဇင်း မှန်မှန်ယူသည်။

  • She takes The Guardian.

  စားသည်။ ဆေး သောက်သည်။ မူးယစ်ဆေး သုံးသည်။

  • The baby isn't old enough to take solid food.

  no passive; often with it အချိန် လိုသည်၊ ယူသည်၊ ကြာသည်။

  • It took her three hours to mend her bike.

  လိုသည်

  • It would take a lot of strength/a very strong man to lift that weight.

  not in the continuous tenses …အရွယ်၊ ဆိုက် ဝတ်သည်။

  • He takes a 42-inch chest.

  not in the continuous tenses အမျိုးအစား သုံးသည်။ လိုသည်။

  • What type of batteries does this radio take?

  grammar not in the continuous tenses ဝါကျအလိုက် ကြိယာတွင် ကံ၊ ဝိဘတ် လိုသည်။

  • The verb 'rely' takes the preposition 'on'.

  စာမေးပွဲ ဖြေသည်၊ ဝင်သည်။

  • When are you taking your driving test?

  Brit fml ဘွဲ့ရသည်၊ ယူသည်။

  • She took a first in English at Leeds University.

  စာပေဘာသာရပ် သင်သည်၊ ယူသည်။

  • The pupils have to choose what subjects they are going to take for GCSE.

  မှတ်သည်။ စာရင်းသွင်းသည်။ နှုတ်တိုက် ချပေး သည် ကို လိုက်သည်။

  • The policeman took my name and address.

  ဓာတ်ပုံရိုက်သည်။

  • have one's picture taken.

  စမ်းသည်။ တိုင်းသည်။

  • The tailor took my measurements for a new suit.

  မဲ ခွဲသည်။

  • Why don't we take a vote on it?

  …နှင့်သွားသည်။

  • I was late so I took a taxi to work.

  … လမ်းမှသွားသည်။ … လမ်းအတိုင်းသွားသည်။

  • I usually take the M6 when I go to Scotland.

  အတားအဆီး၊ လမ်းချိုး၊ ကွေ့ စသည် ကျော်သည်၊ သွားသည်၊ ဝင်သည်။

  • The horse took the first fence beautifully.

  ဘောလုံး ကန် သည်။

  • take a penalty/free kick/corner/throw-in.

  not usu in the continuous tenses သဘောထားသည်။ ခံယူ သည်။ စိတ်ဝင် စား သည်။ ကိုင်တွယ်သည်။

  • We need to take a different approach to the problem.

  ယုံကြည်သည်။ ဟောကိန်းထုတ်သည်။ တွက်ထား သည်။

  • I take Brazil to win the World Cup.

  အရေး ယူသည်။

  • The government is taking action/measures/steps to combat drug abuse.

  usu imperative … ကိုကြည့်ပါ။ စသဖြင့် ဥပမာပြုသည်။

  • A lot of women manage to bring up families and go out to work at the same time—take Angela/for example.

  ထိုင်ခုံတွင် ထိုင်သည်။

  • The orchestra are just taking their seats.

  ~ sb for sth ဟောပြောပွဲ၊ သင်တန်း ပို့ချရေးတာဝန် ယူသည်။

  • Mr Perkins will take the evening service.

  စွဲသည်။

  • The skin graft failed to take.

  sl စပ်ယှက်သည်။

  • He took her on the sofa.

  ယှဉ်တွဲထားသည့် နာမ်က ဖော်ပြ သည့် လုပ်ငန်းအလိုက် ခွင့်ယူ သည်၊ ရေချိုး သည်၊ တစ်ကိုက်ကိုက်သည်၊ ဂိုးထဲ ကန်သည် စသည် လုပ်သည်။

  • take ie have a break/a holiday/a nap.

  ~ takes 3rd person; ~ took past tense; ~ taken past participle; ~ taking present participle

   Adjective

   ~ taking စိတ်အာရုံကပ်ငြိစေသော။ သဘောကျဖွယ်ကောင်းသော။ ဆွဲဆောင်မှုရှိသော။

    hold

    Noun

    sing ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ တွယ်ရာ။

    • She kept a firm hold of her little boy's hand as they crossed the road.

    သင်္ဘော၊ လေယာဉ်တို့၏ ဝမ်း။ ဝမ်းလိုဏ်။ ကုန်ခန်း။

     ဆုပ်ကိုင်ခြင်း။ ဖမ်းကိုင်ခြင်း။

     • wrestling holds.

     sing ~ on/ over sb/sth နိုင်ချက်။

     • He has some kind of sinister hold over his younger brother.

     ~ on sb/sth သြဇာ။ အာဏာ။ ချုပ်ချယ်မှု။

     • The military has tightened its hold on the country.

     တွယ်စရာ။ ခြေကုပ်လက်တွယ်။

     • There are very few holds on the cliff face.

     ~ holds plural

      Verb

      ဆုပ်ကိုင်သည်။ ကိုင်သည်။ စွဲသည်။ ပွေ့သည်။ ပိုက်သည်။ ကိုက်ထားသည်။

      • The girl was holding her father's hand.

      နိုင်သည်။ ခံသည်။ ထိန်းထားသည်။ ထိန်းချုပ်ထားသည်။

      • Is that branch strong enough to hold you/your weight?

      ကိုယ်ဟန်အနေအထား တစ်မျိုးမျိုး ထားသည်၊ နေသည်။

      • The wood is held in position by a clamp.

      တောင့်သည်။ ခိုင်သည်။ ခံသည်။ ခိုင်မြဲ သည်။ ခံသည်။ တည် သည်။ တည် ဆဲ ဖြစ်သည်။

      • I don't think the shelf will hold if we put anything else on it.

      ဝင်သည်။ ဆံ့သည်။ ကာသည်။ အရက်ကို ဣန္ဒြေမပျက် သောက် နိုင် သည်။

      • My brain can't hold so much information at one time.

      ထိန်းထားသည်

      • The governing party held the seat/but with a greatly reduced majority.

      ထိန်းသိမ်းသည်။ ချုပ်နှောင်သည်။ ဖမ်းထား သည်။

      • The terrorists are holding three men hostage.

      ကိုင်သည်။ ပိုင်သည်။ ထမ်းဆောင်သည်။ ထိန်းသိမ်းထားသည်။

      • An American conglomerate holds a major share in the company.

      ဆွဲဆောင်ထားသည်

      • A good teacher must be able to hold her pupils' attention.

      အယူရှိသည်။ ယူဆသည်။ fml သဘောထားသည်။

      • He holds strange views on religion.

      ကျင်းပသည်။ ဆွေးနွေးမှု ပြုလုပ်သည်။

      • The meeting will be held in the community centre.

      ကားဘီး စသည် ခြေကုပ်မြဲသည်၊ မချော်။

      • My new car holds the road well.

      … ရပ်ညွှန်းအတိုင်း ဦးတည် ရွေ့လျား သည်၊ ခုတ်မောင်းသည်၊ ပျံသန်း သည်။ အသံ မြင့် မြင့် ဆွဲငင် သီဆို နိုင် သည်။

      • The ship is holding a southeasterly course.

      ဖုန်းပြောမည့်သူ မအားသေး၍ ကိုင်ထားသည်၊ စောင့်သည်။

      • Mr Crowther's extension is engaged at the moment; will you hold the line?

      ဆိုင်းထားသည်

      • Hold the front page ie Do not print it until a certain piece of news is available!

      ~ holds 3rd person; ~ held past and past participle; ~ holding present participle