susceptibility

Noun

~ to sth ယုံလွယ်မှု။ သဘောလွယ်မှု။ ကူးစက်လွယ်မှု။

  • take advantage of her susceptibility.

စိတ်။ စိတ်နှလုံး။ စိတ်ဝမ်း။

  • offend someone's susceptibilities.