staff

Noun

usu sing လုပ်ငန်း တစ်ရပ်ရှိ အမှုထမ်း၊ ဝန်ထမ်းအင်အား စုစုပေါင်း။ အမှုထမ်း အင်အား။ ဝန်ထမ်းအင်အား။

 • We have 20 part-time members of staff.

ကျောင်းတစ်ကျောင်း၏ ဆရာဆရာမအင်အား။

 • a head teacher and her staff.

usu sing တပ်မှူးတစ်ဦး၏ ဦးစီးအရာရှိများ။

 • the general staff.

also stave music ဂီတ သင်္ကေတ ရေးရန် မျဉ်းပြိုင် ငါးကြောင်းအစုံ။ ⊂ CLEF

  dated or fml တောင်ဝှေး သို့ ကျိုင်း။

  • The old man leant on a long wooden staff.

  ~ staffs plural

   Verb

   usu be staffed အမှုထမ်းခန့်အပ်သည် သို့ ရုံးလုပ်ငန်း စသည်တွင် တာဝန်ယူ အမှုထမ်းလျက်ရှိသည်။

   • legal advice centers are staffed by volunteer lawyers.

   ~ staffs 3rd person; ~ staffed past and past participle; ~ staffing present participle