shed light on

Verb

~ sheds light on 3rd person; ~ shed light on past and past participle; ~ shedding light on present participle

  shed

  Noun

  often in compounds ပစ္စည်းပစ္စယ၊ ကျွဲနွား၊ ယာဉ်စသည် ထားသည့်ရုံ။ © HOUSE1

  • a tool-shed. a wood-shed.

  ~ sheds plural

   Verb

   အရွက်ဟောင်းခြွေသည်။ အရေလဲသည်။ ကုန်ပစ္စည်းချသည်။

   • This snake sheds its skin every year.

   fml မျက်ရည်၊ သွေးသံ ယိုသည်၊ စီးသည်။

   • shed tears ie cry.

   ချွတ်ချသည်။ ခါချသည်။ လျှော့သည်။

   • Economic difficulties have forced many companies to shed staff.

   ~ sth on/over sb/sth အလင်းရောင်ဖြန့်သည်။

   • The candles shed a soft glow over the room.

   ~ sheds 3rd person; ~ shed past and past participle; ~ shedding present participle

    light

    Noun

    အလင်းရောင်။ အလင်း။ ရောင်ခြည်။

    • the light of the sun/a lamp/the fire.

    အလင်းရောင်။ မီး။

    • The light was beginning to fail ie It was getting dark.

    ဓာတ်မီး၊ မီးချောင်းစသော မီး။

    • A light was still burning in his study.

    မီးခြစ်။ ဓာတ်မီးခြစ်။

    • Have you got a light eg for a cigarette?

    နားလည်မှု။ အမြင်မှန်ရခြင်း။

    • I wrestled with the puzzle for ages before the light finally dawned ie I understood the solution.

    architecture ပြတင်း။ လေသွန်။

    • leaded lights.

    usu sing art အလင်း။

    • light and shade.

    ~ lights plural

     Verb

     မီးညှိသည်။ မီးစွဲသည်။

     • This wood is so damp it won't light.

     အမှတ်မထင် တွေ့သည်။

     • he lit on a possible solution.

     မီး ထွန်းသည်။

     • A single bulb lit the corridor.

     fml ထွန်းပြပေးသည်။

     • His way was lit by the moon.

     ~ lights 3rd person; ~ lit past tense; ~ lighting present participle; ~ lighted past tense

      Adjective

      လင်းသော။ လင်းလင်းကျင်းကျင်းရှိသော။

      • In spring the evenings start to get lighter.

      ပေါ့သော။ အလေးချိန် လျော့သော။

      • He's lost a lot of weight — he's three kilos lighter than he used to be.

      ဖျော့သော။ နုသော။

      • Light colors suit you best.

      ပေါ့ပါးသော။ ဝန်ပေါ့သော။

      • The old bridge can only be used by light vehicles.

      အလေးချိန်လျော့သော

      • This sack of potatoes is five kilos light.

      ညင်သာသော။ ပေါ့ပါးသော။

      • a light tap on the shoulder.

      ပေါ့ပါးသော

      • Since her accident she can only do light work.

      မြူးကြွသော။ အပျော်ဖတ်စာပေ

      • light music/comedy/entertainment/conversation.

      မပြင်း ထန်သော။ သက်သာသော။ ပေါ့သော။

      • He got off with a light sentence.

      လေမထန်သော။ မိုး၊နှင်းဖွဲဖွဲကျသော။ အရောင်းအဝယ် ပါးသော။

      • Trading on the Stock Exchange was light today.

      ပါးသော။ မွသော။

      • This plant will only grow in light soil.

      နည်းနည်းမျှ။ တော်ရုံတန်ရုံ။ အတော် အသင့်။ အစာကြေ လွယ်သော။ မွသော။ ရွသော။

      • a light snack/supper/pudding.

      အအိပ် ဆတ်သော။

      • My mother's a very light sleeper and wakes at the slightest noise.

      US lite မပြင်းသော။

      • a light beer/white wine.

      ရွှင်ပျသော။ သောကကင်းသော။

      • He kept his voice light.

      ~ lighter comparative; ~ lightest superlative

       Adverb

       ပေါ့ပေါ့ပါးပါး

       • I always travel light.

       on

       Adverb

       ဆက်၍

       • He worked on without a break.

       တိုင်အောင်။ အထိ။ ဆက်၍။ ဆက်ပြီး။

       • Please send my letter on to my new address.

       ဝတ်၊ တပ်၊ ဆောင်း လျက်၊ ပါ

       • Why doesn't she have her glasses on?

       ဖုံး၊ တပ် လျက်၊ ထား၊ ပါ

       • The skirt is finished—I'm now going to sew a pocket on.

       ဖွင့်လျက်

       • Someone has left the tap on ie The water is running.

       လျှပ်စစ်၊ ရေ စသည် ရပြီ၊ ရမည်။

       • We were without electricity for three hours but it's on again now.

       ပွဲ၊ စစ် စသည် ပြလျက်၊ ဖြစ်လျက်။

       • The strike has been on now for six weeks.

       ပြမည် သို့ ရှိသည်။

       • The postal strike is still on ie has not been cancelled.

       ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် စသည် ပြနေသည်၊ ရှိသည်။

       • There's a good play on at the local theatre.

       အစီအစဉ် ရှိသည်။

       • Have we got anything on ie any plans/appointments/etc for this evening?

       ဖျော်ဖြေမှု အစီအစဉ် ရှိသည်။ အလုပ် ဝင်သည်၊ ဝင်မည်။ တာဝန် ချိန် ဖြစ် သည်။

       • I'm on in five minutes. What time is the group on?

       ယာဉ် ပေါ်သို့ တက်သည်။

       • The bus driver waited until everybody was on.

       ခေါင်းချင်း ဆိုင်။ ဘေး တိုက်။

       • enter the harbour broadside on.

       Preposition

       also fml upon ပေါ်မှာ၊ ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

       • a drawing on the blackboard.

       ပေါ်မှ၊ ပေါ်တွင်၊ တွင်၊ မှာ၊ ကို။

       • stand on one foot lie on one's back.

       ပေါ်မှာ၊ ပေါ်တွင်။

       • on the plane from London to New York.

       မှာ။ မှ။

       • The burglar was caught with the stolen goods still on him.

       တွင်၊ မှာ။ အမေရိကန်တို့က ုန ကို မြှုပ်၍သုံးလေ့ရှိသည်။

       • US They're arriving Sunday.

       also upon တွင်၊ မှာ။

       • On my arrival home/On arriving home I discovered the burglary.

       နှင့်ပတ်သက်၍။ နဲ့ပတ်သက်လို့။

       • speak/write/lecture on Shakespeare.

       တွင်၊ မှာ၊ က။

       • be on the committee/staff/jury/panel.

       ဖြင့်။ နှင့်။ ကို။

       • The doctor put me on these tablets.

       ဆီသို့။ သို့။ ကို။

       • march on the capital

       fml upon တွင်၊ မှာ။

       • a town on the coast.

       also fml upon တွင်။ မှာ။ အရ။ ဖြင့်။

       • a story based on fact.

       ဖြင့်။ နှင့်။

       • live on a pension/one's savings/a student grant.

       ဖြင့်။ နှင့်။ တွင်။

       • information available on computer/disc/tape.

       also fml upon အပေါ်။ မှာ။

       • a tax on tobacco.

       အပေါ်။ မှာ။ ကို။

       • a ban on imports.

       နှင့်စာလျှင်

       • This month's unemployment figures are 20 000 up on last month.

       ဖြင့်။ နှင့်။ လျက်။

       • on business/holiday.

       ကို။ မှာ။

       • You can phone me on 0181-530 3906.

       also fml upon fml တစ်ခုပြီးတစ်ခု။

       • Wave up on wave of violence spread through the city.