year

Noun

တစ်နှစ်

  also calendar year ပြက္ခဒိန် နှစ်။

  • I shall be 18 this year.

  တစ်နှစ်တာ ကာလ။

  • It's just a year today since I arrived here.

  လုပ်ငန်း သို့ ဆောင်ရွက်မှုနှင့် ပတ်သက်သောနှစ်။ ...နှစ်။ ဥပမာ- စာသင်နှစ်၊ ဘ‹ာရေးနှစ်၊ ပထမနှစ်သင်တန်း

  • the academic/school year.

  usu pl အသက်။

  • a seventy-year-old man.

  နှစ်ပေါင်းများစွာ။ နှစ်နှင့်ချီ၍။

  • I've worked for this firm for years and years.

  ~ years plural

   Adjective

   ~ Yearly နှစ်စဉ်ဖြစ်သော။ နှစ်တိုင်းဖြစ်သော။ တစ်နှစ်တစ်ခါဖြစ်သော။ တစ်နှစ်ကြာမြင့်သော။