round

Noun

လုံးဝိုင်းသော

  ပုံမှန်လုပ်ငန်းစဉ် သို့ အလှည့်ကျ လူစေ့တက်စေ့။

  • Her life is one long round of meetings/parties.

  ပုံမှန်ခရီးတစ်ပတ်

  • a postman's/milkman's round.

  အချီ။ အလှည့်။

  • a new round of pay bargaining.

  sport အဆင့်။ အချီ။ ကွင်းတစ်ပတ်။

  • Norwich were knocked out in the third round of the Cup.

  တစ်ခွက်စီ လူစေ့တက်စေ့တစ်လှည့်။

  • It's my round ie my turn to pay for the next set of drinks.

  ပေါင်မုန့် တစ်ချပ်။ အသားညှပ်ပေါင်မုန့် နှစ်ချပ် တစ်စုံ။

  • a round of toast.

  အဝိုင်း

  • Cut the pastry into small rounds/one for each pie.

  သေနတ်ဖြင့် ပစ်သည့်အချက်။ ကျည်ဆန်တစ်တောင့်။

  • They fired several rounds at us.

  လက်ခုပ်သြဘာသံ

  • She got a big round of applause for her performance.

  အဆိုတော်များ အလှည့်ကျထပ်ကျော့၍ ဆိုရသော တေးမျိုး။

   ~ rounds plural

    Verb

    ဝိုင်းသည်။ လုံးသည်။

    • stones rounded by the action of water.

    ပတ်သည်

    • We rounded the corner/bend at high speed.

    ~ rounds 3rd person; ~ rounded past and past participle; ~ rounding present participle

     Adjective

     ဝိုင်းသော သို့ လုံးသော။

     • People used to think the world was flat instead of round.

     မိုဖောင်းသော။ ဝကစ်သော။ တုတ်သော။

     • round cheeks.

     အပြည့်။ လုံလုံလောက်လောက်ရှိသော။

     • a round ie considerable sum of money.

     ~ rounder comparative; ~ roundest superlative

      Adverb

      esp Brit also esp US around ဝိုင်းပတ်လျက်။ ချာချာ၊ ချာလပတ် လည်သည်

      • Everybody joins hands and dances round.

      တစ်ပတ်ပြည့်အောင်။ တစ်ပတ်ကျော့။

      • How long does it take the minute hand of the clock to go round once?

      ပတ်လည်။ ပတ်ပတ်လည်။

      • They've built a high fence all round to keep intruders out.

      ဝိုင်းအုံသည်။ ဝိုင်း ဖွဲ့သည်၊ အုံသည်

      • A large crowd had gathered round to watch.

      နောက်ပြန်လှည့်သည်။ သမင် လည်ပြန်ကြည့် သည်။ ပြန်လှည့် သည်

      • She looked/turned/swung round at the sound of his voice.

      ပတ်၍

      • We walked round to the back of the house.

      ပတ်၍

      • The road's blocked—you'll have to drive round.

      လှည့်ပတ် ရွှေ့သည်၊ သွားသည်

      • move all the furniture round.

      တစ်နေရာရာ ဆီသို့၊ ဆီမှ။ ဒီကို။

      • We've invited the Frasers round this evening.

      နှံ့အောင် ကမ်းသည်၊ ဖြန့်သည်

      • The news was quickly passed round.

      Preposition

      esp Brit also esp US around ပတ်၍။ ပတ်ကာ။

      • The earth moves round the sun.

      ပတ်၍။ ဖြတ်လိုက်လျှင်။

      • There's a petrol station round the next bend.

      ပတ်ပတ်လည်တွင်။ ပတ်၍။

      • a scarf round his neck.

      ပတ်ပတ်လည်။ ပတ်၍။

      • There were soldiers positioned all round the town.

      of

      Preposition

      followed by a possess pron or by a n, usu with 's ၏။ followed by a n ၏။

      • an acquaintance of my wife's.

      • the role of the teacher.

      ဖြစ်ပေါ်ရာ၊ ရှိရာကို ပြသောစကား။ မှ။ က။

      • a woman of Italian descent.

      တစ်စုံတစ်ဦး၏ လက်ရာ ဖြစ်ကြောင်းပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။

      • the songs of John Lennon.

      ဆိုင်ရာ။ ၏။ ရဲ့။ ...ကို။

      • stories of crime and adventure. a photograph of my dog.

      အသုံးပြုသည့် အထည်ပစ္စည်းကို ညွှန်ပြသောစကား။ ... ဖြင့်ပြီးသော။

      • a dress of blue silk.

      ချင့်ဝန်၊ ချိန်ဝန်တို့နှင့် တွဲဖက်သုံးသည့်စကား။ အရွယ် ပမာဏ နှင့် စပ် ၍ သုံးသော စကား။

      • a pint of milk. 2 kilos of potatoes. 3 sheets of paper

      အကျုံးဝင်မှုနှင့် စပ်၍သုံးသော စကားပမာဏအတိုင်းအဆနှင့်စပ်၍ သုံးသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ မှ။ က။

      • a member of the football team. for six months of the year.

      အကွာအဝေး၊ အချိန်ကာလကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ မှ။ က။

      • a town 5 miles north of Derby. within 100 yards of the station.

      ရက်စွဲကိုပြရာ၌ သုံးသောစကား။ ၏။ dated ဖြစ်လေ့ရှိခြင်းနှင့်စပ်၍ သုံးသောစကား

      • the twenty- second of July. the first of May.

      ကြိယာနာမ်နောက်တွင် ထား၍ သုံးသည်။ ကံပုဒ်ကို ညွှန်ပြသော စ ကား။ ကို။ ၏။ ရဲ့။

      • a lover of ie sb who loves classical music.

      ၏။ ရဲ့။

      • deprived of his mother's protection.

      ဖြင့်။ နှင့်။ ကြောင့်။ ၍။

      • die of pneumonia.

      ဆက်စပ်မှုကို ညွှန်ပြသော စကား။ ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

      • the result of the debate.

      ၏။ ရဲ့။ သော။ တဲ့။

      • the city of Dublin.

      သော။ တဲ့။

      • a coat of many colors.

      သော။ တဲ့။

      • Where's that fool of a receptionist?

      သည်မှာ။ တာ။ ဟာ။

      • It's wrong of your friend to suggest it.

      drink

      Noun

      သောက်ဖွယ်။ ရေ စသည် သောက်ခြင်း။ တစ်ခွက်။

      • food and drink. soft drinks.

      အရက်

      • Isn't there any drink in the house? get the drink for a party.

      အရက်သောက်ခြင်း

      • She took to drink after the failure of her marriage.

      sing ပင်လယ်။

       ~ drinks plural

        Verb

        သောက်သည်

        • Some horses were drinking at/from a trough.

        ~ sth in/up အရက်သောက်သည်။

        • Don't drink and drive i.e drive a car/etc after drinking alcohol!

        အပင်၊ မြေကြီး ရေစုပ်သည်။

         အရက် သောက်သည်။

         • He's drinking himself to death.

         ~ drinks 3rd person; ~ drank past tense; ~ drunk past participle; ~ drinking present participle