roll

Noun

အလိပ်

 • Wallpaper is sold in rolls.

အလိပ်လိုက်ရှိသောပုံ

 • a man with rolls of fat around his stomach.

ပေါင်မုန့်အလုံး။ © BREAD

 • Six brown rolls/please.

following a n or ns ဌာပနာပေါင်မုန့်လုံး။

 • a bacon and tomato roll.

sing လူးလှိမ့် ခြင်း။

 • The slow/steady roll of the ship made us feel sick.

ရှေ့သို့ နောက်ကျွမ်းထိုး ခြင်း။

 • do a forward roll.

usu sing အမည်စာရင်း။

 • the electoral roll ie the list of people who may vote in an election.

မြည်ဟည်းခြင်း။ ရိုက်ညောင်းခြင်း။

 • A drum roll/A roll on the drums preceded the most dangerous part of the performance.

~ rolls plural

  Verb

  လိမ့်သည်။ လှိမ့်သည်။

  • The ball rolled down the hill.

  လူးသည်။ လှိမ့်သည်။

  • a porpoise rolling in the water.

  ~ over; sb/sth over လူးလှိမ့်သည်။ လှန်သည်။

  • She rolled over to let the sun brown her back.

  လိပ်သည်။ လုံးသည်။

  • I always roll my own cigarettes.

  အင်္ကျီလက် စသည် ခေါက်သည်။

  • She rolled her trousers to her knees.

  ပတ် သည်။ ရုံသည်။ ခြုံသည်။

  • He rolled himself up in his blanket.

  တလိမ့်ဖြင့် လှိမ့်သည်။

  • roll out the pastry.

  လှေ၊ သင်္ဘောစသည် လူးသည်။ လူ ယိမ်းထိုး လမ်းလျှောက်သည်။

  • The ship was rolling heavily to and fro.

  လူးလှိမ့်သည်

  • We were rolling about with laughter.

  တရွေ့ရွေ့လှုပ်ရှားသည်၊ ကုန်လွန်သည် စသည်။

  • The traffic rolled slowly forwards.

  ရိုက်ညောင်းသည်။ မြည်ဟည်းသည်။ လျှာလိပ် သံဖြင့် ရ သံထွက်သည်။

  • rolling drums.

  စက်ယန္တရား လည်ပတ်စေသည်။ စတင်လည်ပတ်စေသည်။

  • keep the presses/cameras rolling.

  ~ rolls 3rd person; ~ rolled past and past participle; ~ rolling present participle

   in

   Noun

   အာဏာလက်ရှိဖြစ်သည့် နိုင်ငံရေးပါတီ။

    ~ ins plural

     Adjective

     ခေတ်စားသော။ ပေါ်ပင်ဖြစ်သော။

     • pastels and light colors are in this year.

     Adverb

     ထည့်ထားလျက်။ ပါလျက်။

     • The top drawer is the one with the cutlery in.

     အတွင်းသို့။ အထဲသို့။

     • The children were playing by the river when one of them slipped and fell in.

     အထဲ၊ အိမ်ထဲ၊ အလုပ်ခွင် မှာ၊ တွင်။

     • Nobody was in when we called.

     တွင် ရောက်ပြီး၊ ရပြီးဖြစ်လျက်

     • Applications must be in by 30 April.

     တွင် ဆိုက်ရန်

     • The coach is due in ie It should arrive at 6 o'clock.

     ဒီရေ တက်လျက်။ စုတ်လာဘ်ဝင်လျက်။

     • Is the tide coming in or going out?

     သိမ်းရန်။ သွင်းရန်။

     • The cows will be in for milking soon.

     ခေတ်စားလျက်။ ခေတ်ထလာလျက်။

     • Short skirts are coming in again.

     ရွေးချယ်ခံရလျက်

     • Several new Labour councillors got in at the last election.

     sport ကစားလှည့် ကျရောက်လျက်။ စည်းအတွင်းသို့ ကျရောက် လျက်။

     • England were in first.

     Preposition

     နေရာအားဖြင့် ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • the highest mountain in the world.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • What have you got in your hand/pocket?

     ထဲ။ အထဲ။

     • He dipped his pen in the ink.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။ ⊂ MORNING, TIME n

     • I'm getting forgetful in my old age.

     ၌။ အတွင်း။

     • It will be ready in a weeks.

     ၌။ အတွင်း။

     • It's the first/only letter I've had in 10 days.

     ဝတ်လျက်

     • She was all in black.

     ထဲ။ အထဲ။

     • He was sitting alone in the darkness.

     ဖြစ်၊ ရှိ၊ မိနေ။ အနေဖြင့်။

     • His things were in order/in a complete mess.

     ၌။ မှာ။ တွင်။

     • He's in the army/navy/air force.

     စဉ်။ အတွင်း။

     • In all the commotion I forgot to tell her the news.

     တွင်။ မှာ။

     • be in a play/concert

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • There are 31 days in May.

     အသွင်၊ အလိုက်၊ ပုံဖြစ်အောင်။

     • She has her hair in a pony-tail.

     လို။ ဖြင့်။ နှင့်။ မှာ။

     • notes written in biro/ink/pencil.

     ၌။ မှာ။ တွင်။ ဝယ်။

     • He's behind the others in reading but a long way ahead in maths.

     ဖြစ်သော ဖြစ်တဲ့

     • We have lost a first-rate teacher in Jim Parks.

     တွင်

     • One in ten said they preferred their old brand of margarine.

     Abbreviation

     inch

     • He is 6ft 2 in tall.

     in-

     Prefix

     also im- အတွင်းသို့/အပေါ်မှဟု အနက် ရှိသော ရှေ့ဆက်

     • intake

     also il-, im-, ir- မ။ မဟုတ်။ ⊂ UN-

     • infinite

     အခြေအနေ ဖန်တီးမှုပြသော ရှေ့ဆက်

     • inflame

     -in

     Combining form

     လူအများ ပါဝင်မှုဖော်ပြသော ကြိယာ နောက်ဆက်

     • sit-in

     In

     Noun

     ~ Ins plural

      the

      Noun

      ~ determiner အနည်းကိန်းဖြစ်စေ၊ အများကိန်းဖြစ်စေ သီးခြားအရာကို ဖော်ပြညွှန်းဆိုလျှင် နာမ်နှင့် နာမ်ပုဒ်ရှေ့တွင် ထားသုံးရသော စကားလုံး။

       Adjective

       ဖော်ပြပြီး လူ၊ အရာဝတ္ထုစသည်ကို ရည်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • The boy was smiling but the girl looked angry.

       တစ်စုံတစ်ခု၊ တစ်စုံတစ်ယောက်ဟု ဖော်ညွှန်း ရာတွင်သုံးသည်။

       • the house at the end of the street. the birds of Borneo.

       သိသာသည်ကို ဖြစ်စေ၊ ပုံမှန် ဖြစ်နေကျ ကိုဖြစ်စေ ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • The milkman was late this morning.

       အသာလွန်ဆုံး အဆင့် နာမဝိသေသန first, last, next စသည်တို့နှင့် သုံးသည်။

       • the best day of your life.

       အစဉ်ပြကိန်း ရှေ့တွင်သုံးသည်။

       • for the third time.

       တစ်ခုတည်းသာရှိသောအရာကို ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       နာမဝိသေသနကို အများဆိုင်နာမ်ပြုရာတွင် သုံးသည်။

       • The rich get richer and the poor get poorer.

       မိသားစု တစ်စုလုံးကိုဖြစ်စေ၊ ဇနီးမောင်နှံ သက်သက်ကိုဖြစ်စေ ရည်ညွှန်းရန် မိသားစု အမည်ရှေ့ တွင် သုံးသည်။

       • Don't forget to invite the Jordans.

       မျိုးစိတ်ဝင်တစ်ခုအားဖြင့် မျိုးစိတ်တစ်ခုလုံးကို ကိုယ်စားပြု ရည်ညွှန်းရာ၌ သုံးသည်။

       • The chimpanzee is an endangered species.

       ပစ္စည်း၊ ကိရိယာ တန်ဆာပလာ အမျိုးအစားတစ်ရပ်လုံးကို ခြုံ၍ ညွှန်းရာတွင် သုံးသည်။

       • Who invented the toilet?

       တူရိယာ၊ကနည်း စသည် အမျိုးအစား တစ်ရပ်ကို ခြုံ၍ညွှန်းရာတွင်သုံးသည်။

       • learn how to play the cello.

       လိုအပ် သည့်ပမာဏ။

       • He hasn't got the intelligence required.

       နှုန်းထား အခြေခံပမာဏ အညွှန်းရှေ့တွင် သုံးသည်။ တစ်…လျှင်။ တစ်…နှုန်းဖြင့်။

       • My car does forty miles to the gallon.

       အချိန်ကာလကို ယေဘုယျပြရန်သုံးသည်။

       • I'm usually out during the day.

       ရည်ညွှန်းသော ပုဂ္ဂိုလ်၊ ကိစ္စသည် ထင်ရှားကြောင်း၊ အရေးပါကြောင်း ပြရာ၌ သုံးသည်။

       • Michael Crawford? Not the Michael Crawford?

       hay

       Noun

       မြက်ခြောက်

       • make hay ie turn it over to be dried by the sun.

       ~ hays plural

        Verb

        မြက်ရိတ်၍ အခြောက်လှမ်းသည်။

         ~ hays 3rd person; ~ hayed past and past participle; ~ haying present participle

          thesaurus