rank and file

Noun

တပ်သားများ။ အကြပ်တပ်သား။ အရာရှိအရာခံများ မပါဝင်ပါ။

    အရာရှိမဟုတ်သူ စစ်သည်များ။

      အောက်ခြေထု

      • the rank and file of the workforce.