potential

Noun

စွမ်းဆောင်နိုင်စွမ်း အလားအလာရှိသော

  ~ for sth အလားအလာ။

  • She recognized the potential for error in the method being used.

  ချက်ပြုတ်ရန်အိုးများ

   စွမ်းရည်။ စွမ်းပကား။

   • She has artistic potential/has potential as an artist.

   ~ potentials plural

    Adjective

    အလားအလာရှိသော

    • The book is a potential best seller.

    အတည် စွမ်းအင်။ အလားအလာရှိသော။

    • a device with many potential applications.