plough

Noun

US plow ထယ်။

US the Big Dipper sing astronomy ခုနစ်စဉ်ကြယ်။ ကြယ် ရေမှုတ်။ ကြယ်မိကျောင်း။

  ~ ploughs plural

   Verb

   ထယ်ထိုးသည်။ ထွန်ယက်သည်။ to plough the sands ခဲလေသမျှ သဲရေကျ။

    ~ sth up ထယ်ထိုးသည်။

    • The meadow has been ploughed up.

    ~ ploughs 3rd person; ~ ploughed past and past participle; ~ ploughing present participle