person-to-person

Adjective

တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး

  • person-to-person meetings.

esp us တယ်လီဖုန်း အော်ပရေတာ မှတစ်ဆင့် မိမိ ခေါ်လိုသူနှင့် ဆက်သွယ် ၍ ၎က စထူးသည့် အချိန်မှစ၍ ဆက်သွယ်ခ ပေးရသော စနစ်